Koniunktura gospodarcza w maju 2023

22.05.2023

Najniższy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w maju br. występuje w przetwórstwie przemysłowym oraz w budownictwie

Koniunktura gospodarcza w maju 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w maju br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

W stosunku do poprzedniego miesiąca, w którym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się we wszystkich branżach, w maju oceny nie są już tak optymistyczne i w niektórych branżach uległy nieznacznemu pogorszeniu. Dotyczy to takich branż jak: handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, przetwórstwo przemysłowe oraz handel detaliczny. Największy spadek wskaźnika w porównaniu z poprzednim miesiącem zanotowano w przypadku handlu hurtowego (o 2,5) oraz transportu i gospodarki magazynowej (o 2,2). Z kolei największy wzrost m/m zaobserwowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 2,4).

Najniższy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w maju br. występuje w przetwórstwie przemysłowym (minus 12,5) oraz w budownictwie (minus 11,4). Najwyższe wskaźniki występują w finansach i ubezpieczeniach (17,9) oraz informacji i komunikacji (10,7) – i są to dwie branże, w których wskaźniki koniunktury są dodatnie.

W porównaniu do maja ub.r., wskaźnik koniunktury pogorszył się w 5 branżach (zakwaterowanie i gastronomia, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia. Poprawił się natomiast w budownictwie, handlu detalicznym oraz transporcie i gospodarce magazynowej.

W maju 2023 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 12,2) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 10,8) i gorszy niż przed rokiem (minus 9,6).
  • budownictwo – wskaźnik (minus 11,4) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 12,5) i lepszy niż przed rokiem (minus 14,0).
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 3,6) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 1,1) i gorszy niż przed rokiem (0,4).
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 3,1) jest gorszy niż w ubiegłym miesiącu (minus 2,4) ale wyższy niż rok temu (minus 5,7).
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 5,2) jest gorszy niż w kwietniu (minus 3,0) ale lepszy niż rok wcześniej (minus 6,1)
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (minus 2,9) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 5,3) ale gorszy niż przed rokiem (5,4).
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (10,7) jest gorszy niż przed miesiącem (12,2) i przed rokiem (12,8)
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (17,9) jest lepszy niż w kwietniu (16,8) i gorszy niż przed rokiem (18,4)

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności
wskaźnik niewyrównany sezonowo (NSA)

Inwestycje oraz wpływ wojny w Ukrainie na działalność przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w maju br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących inwestycji oraz wpływu wojny na Ukrainie na ich działalność.

Inwestycje

W majowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące poziomu tegorocznych inwestycji (w stosunku do poziomu z ubiegłego roku). We wszystkich branżach największy odsetek firm deklarował utrzymanie poziomu inwestycji (w tym m.in. 59,5% firm zajmujących się handlem hurtowym oraz 52,1% firm z branży handlu detalicznego). Znaczące grono przedsiębiorstwo przewiduje spadek inwestycji (znaczący bądź nieznaczny). Największy odsetek ankietowanych, którzy przewidują taki scenariusz występuje w budownictwie (40,7%) oraz handlu detalicznym (36,2%). Z kolei największa grupa firm, które deklarują wzrost inwestycji, znalazła się w przetwórstwie przemysłowym (21,9%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (18,4%). Najczęściej wskazywanym we wszystkich (poza transportową) branżach przedmiotem inwestycji będą maszyny, urządzenia i narzędzia.

Wśród największych barier inwestycyjnych najczęściej wskazywana jest inflacja oraz wysokie koszty realizacji.

Wpływ wojny na Ukrainie

W majowej ankiecie zapytano również przedsiębiorców o ocenę wpływu wojny na Ukrainie na ich działalność. Przedsiębiorstwa odczuwają skutki wojny – choć w porównaniu z poprzednim miesiącem spadł np. odsetek ankietowanych, deklarujących skutki jako „poważne”. W taki sposób oceniło je w maju m.in. 13,4% ankietowanych reprezentujących przetwórstwo przemysłowe; 12,9% z transportu i gospodarki magazynowej i 12,3% z budownictwa. Jako „zagrażające stabilności firmy” deklaruje skutki wojny m.in. 5,4% przedsiębiorców z branży transportowej i magazynowej oraz 5,2% z budownictwa.

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem sytuacji na Ukrainie jest wzrost kosztów zakłócenie łańcucha dostaw oraz spadek sprzedaży.

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). W majowej ankiecie GUS branżami, w których największy odsetek firm deklarował odpływ pracowników (poważny albo nieznaczny) były: zakwaterowanie i gastronomia (34,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (31,2%). Z kolei napływ pracowników z Ukrainy deklarują najczęściej przedstawiciele branży zakwaterowania i gastronomii (39,5% ankietowanych)


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.