Koniunktura gospodarcza w maju 2024. Gastronomia i zakwaterowanie z największym wzrostem m/m

22.05.2024

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, we wszystkich branżach widoczna jest poprawa


Koniunktura gospodarcza w marcu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w maju br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w 5 branżach a pogorszył w 3. Największy wzrost zanotowano w przypadku zakwaterowania i gastronomii – wskaźnik poprawił się z 3,8 przed miesiącem do 5,8 obecnie. Z kolei największy spadek z 1,3 przed miesiącem do minus 0,1 w maju – zanotowano w handlu hurtowym.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w większości branż wskaźniki uległy poprawie. Największy wzrost (z minus 11,4 w maju ubiegłego roku do minus 2,3 obecnie) wystąpił w budownictwie. Gorsze niż przed rokiem wskaźniki odnotowano jedynie w informacji i komunikacji (z 10,7 przed rokiem do 9,6 obecnie).

Obecnie 4 branże (przed miesiącem 5): informacja i komunikacja, finanse i ubezpieczenia, zakwaterowanie i gastronomia, handel detaliczny, notują dodatni poziom wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (niewyrównywany sezonowo). Oznacza to, że we wskazanych branżach odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących pogorszenia.

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

W maju 2024 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 6,2) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 6,9) i lepszy niż przed rokiem (minus 12,2).
  • budownictwo – wskaźnik (minus 2,3) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 2,6) i lepszy niż przed rokiem (minus 11,4).
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 0,1) jest gorszy niż przed miesiącem (1,3) i lepszy niż przed rokiem (minus 3,6).
  • handel detaliczny – wskaźnik (1,0) jest gorszy niż w ubiegłym miesiącu (1,5) i lepszy niż rok temu (minus 3,1).
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 1,5) jest lepszy niż w kwietniu (minus 3,2) i lepszy niż przed rokiem (minus 5,2)
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (5,8) jest lepszy niż przed miesiącem (3,8) i lepszy niż przed rokiem (minus 2,9).
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (9,6) jest gorszy niż przed miesiącem (9,8) i gorszy niż przed rokiem (10,7)
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (22,4) jest lepszy niż przed miesiącem (20,8) i lepszy niż przed rokiem (17,9)

 

Plany inwestycyjne

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w maju br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących tegorocznych inwestycji (w stosunku do ubiegłego roku).

We wszystkich branżach największy odsetek firm deklarował utrzymanie poziomu inwestycji (w tym m.in. 66,0% z handlu hurtowego, 60,1% z branży zakwaterowania i gastronomii.

Spadek inwestycji (znaczący lub nieznaczny) deklaruje m.in. 32,1% przedsiębiorstw zajmujących się transportem i gospodarką magazynową, 30,0% firm z przetwórstwa przemysłowego, 28,5% firm z branży zakwaterowania i gastronomii.

W wśród branż deklarujących wzrost inwestycji (nieznaczny lub znaczący) na czele znajduje się przetwórstwo przemysłowe (27,9% ankietowanych).

Najczęściej wskazywanym przedmiotem inwestycji w niemal wszystkich branżach (poza transportową, inwestującą przede wszystkim w środki transportu) są maszyny, urządzenia i narzędzia (ten przedmiot inwestowania deklaruje m.in. 76,9% firm przetwórczych czy 39,1% firm budowlanych). W niektórych branżach znaczący jest odsetek przedsiębiorców, którzy deklarują brak planów inwestycyjnych (w tym m.in.: 52,6% firm z zakwaterowania i gastronomii, 41,6 firm zajmujących się handlem hurtowym i 41,2% firm budowlanych.

Wśród największych barier inwestycyjnych najczęściej wskazywane są wysokie koszty realizacji, niepewna sytuacja oraz niestabilne prawo.

 

GUS nie opublikował w maju br. wyników ankiety na temat oceny wpływu wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw.

 


 

Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2024

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.