Koniunktura gospodarcza w marcu 2024. Gastronomia i zakwaterowanie z największym wzrostem

22.03.2024

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, we wszystkich branżach widoczna jest poprawa wskaźników


Koniunktura gospodarcza w marcu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w marcu br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w 5 branżach a pogorszył w 3. Największy wzrost zanotowano w przypadku zakwaterowania i gastronomii – wskaźnik poprawił się z minus 6,0 przed miesiącem do 2,7. Z kolei największy spadek – z 11,1 przed miesiącem do 9,4 obecnie – zanotowano w informacji i komunikacji.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w niemal wszystkich branżach widoczna jest poprawa wskaźników. Największy wzrost (z minus 13,7 w marcu ubiegłego roku do 2,7 obecnie) wystąpił w zakwaterowaniu i gastronomii.  Wskaźnik w ujęciu rocznym spadł w informacji i komunikacji – z 10,4 do 9,4.

Do grona branż, w których notowany był do tej pory dodatni wskaźnik koniunktury (informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia), dołączyło w marcu br. zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik klimatu koniunktury (niewyrównany sezonowo) w tej branży osiągnął w marcu br. poziom 2,7.

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

W marcu 2024 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 7,2) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 8,2) i lepszy niż przed rokiem (minus 12,9).
  • budownictwo – wskaźnik (minus 4,0) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 5,5) i lepszy niż przed rokiem (minus 16,9).
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 0,6) jest gorszy niż przed miesiącem (0,5) i lepszy niż przed rokiem (minus 3,1).
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 1,2) jest lepszy niż w ubiegłym miesiącu (minus 3,8) i lepszy niż rok temu (minus 5,5).
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 4,7) jest gorszy niż w lutym (minus 4,2) i lepszy niż przed rokiem (minus 5,6)
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (2,7) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 6,0) i lepszy niż przed rokiem (minus 13,7).
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (9,4) jest gorszy niż przed miesiącem (11,1) i gorszy niż przed rokiem (10,4)
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (21,3) jest lepszy niż przed miesiącem (18,9) i lepszy niż przed rokiem (15,3)

Rynek pracy

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w marcu br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących zatrudnienia (rynek pracy). Większość firm w każdej z analizowanych branż deklaruje utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie w najbliższych trzech miesiącach (odsetek od 74,7% do 86,4% w zależności od branży). Największy odsetek firm, które przewidują zwiększenie zatrudnienia reprezentuje – w przypadku pracowników łatwych do zastąpienia – przetwórstwo przemysłowe (13,3% ankietowanych), a w odniesieniu do pracowników trudnych do zastąpienia – transport i gospodarka magazynowa (9,4%). Z kolei wśród firm, które deklarują ograniczenie zatrudnienia, największy odsetek w przypadku pracowników łatwych do zastąpienia widoczny jest w branży transportu i gospodarki magazynowej (12,3%); a pracowników trudnych do zastąpienia – w handlu detalicznym (6,9%).

GUS nie opublikował w marcu br. wyników ankiety na temat oceny wpływu wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw.

 


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w lutym 2024

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.