Koniunktura gospodarcza w październiku 2023

23.10.2023

Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia – ponownie – jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury

Koniunktura gospodarcza w październiku 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w październiku br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) pogorszył się w 5 analizowanych branżach. Największy spadek (z minus 9,5 do minus 10,4) zanotowano w budownictwie.

Porównując obecne wskaźniki do analogicznego okresu ubiegłego roku, we wszystkich branżach widoczna jest poprawa. Największy wzrost (z minus 22,9 w październiku ubiegłego roku do minus 7,8 obecnie) widoczny jest w przypadku zakwaterowania i gastronomii. Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia pozostają jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury.

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

W październiku 2023 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 12,9) jest nieznacznie gorszy niż przed miesiącem (minus 12,8) i lepszy niż przed rokiem (minus 21,1)
  • budownictwo – wskaźnik (minus 10,4) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 9,5) ale lepszy niż przed rokiem (minus 22,1)
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 4,8) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 3,4) i lepszy niż przed rokiem (minus 9,0)
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 3,3) jest lepszy niż w ubiegłym miesiącu (minus 3,5) i lepszy niż rok temu (minus 11,7)
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 1,4) jest lepszy niż we wrześniu (minus 2,3) i lepszy niż przed rokiem (minus 7,5)
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (minus 7,8) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 6,8) ale lepszy niż przed rokiem (minus 22,9)
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (12,1) jest lepszy niż przed miesiącem (11,1) i lepszy niż przed rokiem (9,1)
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (16,4) jest gorszy niż przed miesiącem (17,4) i lepszy niż przed rokiem (9,3)

Rynek pracy oraz wpływ wojny w Ukrainie na działalność przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w październiku br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących cen oraz wpływu wojny na Ukrainie na działalność.

Procesy cenowe

W październikowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące kształtowania się cen usług/surowców/materiałów perspektywie krótko i długoterminowej. Większość branż spodziewa się dalszego wzrostu cen – szybszego lub wolniejszego – w porównaniu z obecną sytuacją. Największa grupę w każdej z branż stanowią przedsiębiorcy spodziewający się wolniejszego wzrostu cen perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, w porównaniu z aktualną sytuacją. Wolniejszy wzrost cen w kolejnych 3 miesiącach przewiduje m.in. 54,2% przedsiębiorców z handlu detalicznego i 53,7% z budownictwa.

Stabilizacji cen w kolejnych 3 miesiącach oczekuje m.in. 35,9% firm przetwórczych i 31,3% przedsiębiorców zajmujących się handlem hurtowym.

Spadek cen przewiduje stosunkowo niewielki odsetek przedsiębiorców – największe grono firm oczekujących takiego scenariusza w perspektywie krótkoterminowej (4,6%) znalazło się wśród ankietowanych reprezentujących transport i gospodarkę magazynową.

W odpowiedzi na pytanie o czynniki, które w największym stopniu wpłyną na koszty funkcjonowania firm w okresie najbliższego kwartału, najczęściej wskazywane były: wzrost cen energii i paliw, koszty zatrudnienia oraz koszty komponentów.

koniunktura gospodarcza

Wpływ wojny na Ukrainie

Ankieta GUS poruszyła również kwestie dotyczące wpływu wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorców. Największy odsetek ankietowanych we wszystkich 6 obszarach deklaruje, że skutki te są nieznaczne (m.in. 63,8% firm z przetwórstwa przemysłowego, 60,2% z transportu i gospodarki magazynowej). Jako poważne lub zagrażające stabilności firmy, skutki te określa m.in. 15,9% firm z branży transportowej i magazynowej i 14,7% firm budowlanych). Brak negatywnych skutków sygnalizuje m.in. 38,3% przedsiębiorców z branży zakwaterowania i gastronomii, 34,5% firm z handlu detalicznego, czy też 31,9% firm budowlanych.

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem sytuacji na Ukrainie jest wzrost kosztów, zakłócenie łańcucha dostaw oraz spadek sprzedaży.

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). W październikowej ankiecie GUS branżami, w których największy odsetek firm deklarował odpływ pracowników (poważny albo nieznaczny) były: transport i gospodarka magazynowa 31,7% oraz przetwórstwo przemysłowe (30,4%). Z kolei napływ (głównie nieznaczny) pracowników z Ukrainy deklarują najczęściej m.in. przedstawiciele transportu i gospodarki magazynowej (30,8%) czy przetwórstwa przemysłowego (29,6%).


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.