Koniunktura gospodarcza w styczniu 2024

22.01.2024

W stosunku do stycznia ubiegłego roku – widoczna poprawa we wszystkich branżach

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w 5 branżach a pogorszył w 3. Największy wzrost zanotowano w przypadku budownictwa, gdzie wskaźnik poprawił się z minus 13,2 przed miesiącem do minus 7,1. Z koeli największy spadek zanotowało zakwaterowanie i gastronomia – tutaj wskaźnik spadł z minus 6,5 przed miesiącem do minus 11,9.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, we wszystkich branżach widoczna jest poprawa. Największy wzrost (z minus 21,7 w styczniu ubiegłego roku do minus 7,1 obecnie) wystąpił w przypadku budownictwa.

Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia pozostają jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury.

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

W styczniu 2024 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 10,5) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 14,4) i lepszy niż przed rokiem (minus 18,2).
  • budownictwo – wskaźnik (minus 7,1) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 13,2) i lepszy niż przed rokiem (minus 21,7).
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 1,9) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 2,1) i lepszy niż przed rokiem (minus 8,2).
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 4,4) jest gorszy niż w ubiegłym miesiącu (minus 1,9) i lepszy niż rok temu (minus 9,4).
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 3,3) jest lepszy niż w grudniu ub.r. (minus 4,9) i lepszy niż przed rokiem (minus 6,5)
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (minus 11,9) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 6,5) i lepszy niż przed rokiem (minus 23,5).
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (11,6) jest gorszy niż przed miesiącem (12,1) i lepszy niż przed rokiem (10,2)
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (19,0) jest lepszy niż przed miesiącem (18,9) i lepszy niż przed rokiem (11,7)

Procesy cenowe oraz wpływ wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w styczniu br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących cen oraz wpływu wojny na Ukrainie na działalność.

Procesy cenowe

W styczniowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące kształtowania się cen usług/surowców/materiałów perspektywie krótko i długoterminowej. Większość branż spodziewa się dalszego wzrostu cen – szybszego lub wolniejszego – w porównaniu z obecną sytuacją. Największa grupę w każdej z branż stanowią przedsiębiorcy spodziewający się wolniejszego wzrostu cen perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, w porównaniu z aktualną sytuacją. Wolniejszy wzrost cen w kolejnych 3 miesiącach przewiduje m.in. 50,9% przedsiębiorców z handlu detalicznego i 50,5% z budownictwa.

Stabilizacji cen w kolejnych 3 miesiącach oczekuje m.in. 36,6% firm przetwórczych i 32,3% przedsiębiorców zajmujących się handlem hurtowym.

Spadek cen przewiduje stosunkowo niewielki odsetek przedsiębiorców – największe grono firm oczekujących takiego scenariusza w perspektywie krótkoterminowej (3,5%) znalazło się wśród ankietowanych reprezentujących przetwórstwo przemysłowe.

W odpowiedzi na pytanie o czynniki, które w największym stopniu wpłyną na koszty funkcjonowania firm w okresie najbliższego kwartału, najczęściej wskazywane były: wzrost cen energii i paliw, koszty zatrudnienia oraz koszty komponentów.


Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – grudzień 2023 roku

Wpływ wojny w Ukrainie 

Ankieta GUS porusza również kwestię wpływu wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorców. W styczniu br. największy odsetek ankietowanych ze wszystkich 6 branż deklaruje, że skutki te są nieznaczne (m.in. 60,4% firm z przetwórstwa przemysłowego, 55,3% z transportu i gospodarki magazynowej). Jako poważne lub zagrażające stabilności firmy, skutki te określa m.in. 15,3% firm z branży transportowej i magazynowej i 13,1% firm zajmujących się handlem hurtowym). Brak negatywnych skutków sygnalizuje m.in. 41,7% firm z handlu detalicznego, 39,0% firm budowlanych, 35,1% firm zajmujących się handlem hurtowym.

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem sytuacji na Ukrainie jest wzrost kosztów oraz zakłócenie łańcucha dostaw (tutaj za wyjątkiem zakwaterowania i gastronomii, gdzie zakłócenia w dostawach deklaruje niewielki odsetek ankietowanych).

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). W styczniowej ankiecie GUS branżami, w których największy odsetek firm deklarował odpływ pracowników było przetwórstwo przemysłowe (9,5%) oraz transport i gospodarka magazynowa (8,5%). Z kolei napływ pracowników z Ukrainy deklarują najczęściej m.in. przedstawiciele zakwaterowania i gastronomii (15,0%). Większość przedstawicieli analizowanych branż (ponad 80%) deklaruje jednak, że problem napływu/odpływu pracowników w związku z wojną ich nie dotyczy.

koniunktura gospodarcza

Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – grudzień 2023 roku


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.