Koniunktura w przetwórstwie, budownictwie, handlu i usługach – luty 2023

22.02.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2023 roku

Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów:

 • przetwórstwo przemysłowe,
 • budownictwo,
 • handel hurtowy,
 • handel detaliczny, 
 • transport i gospodarkę magazynową,
 • zakwaterowanie i gastronomię,
 • informację i komunikację,
 • finanse i ubezpieczenia. 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się we wszystkich branżach ale również w większości z nich utrzymuje się na poziomie ujemnym. Najbardziej negatywnie sytuację oceniają przedsiębiorcy z branży zakwaterowania i gastronomii (minus 22,4) oraz budowlanej (wskaźnik na poziomie minus 20,4). Dodatni wskaźnik koniunktury występuje w finansach i ubezpieczeniach (13,7) oraz informacji i komunikacji (10,3) 

W porównaniu do lutego ub.r. poza transportem i gospodarką magazynową wskaźnik koniunktury w pozostałych branżach obniżył się. W największym stopniu w zakwaterowaniu i gastronomii (spadek z  poziomu minus 15,8 w lutym 2022 roku do minus 22,4 obecnie) 

W lutym 2023 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco: 

 • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik kształtuje się na poziomie minus 14,0. Przed miesiącem było to minus 18,2 a przed rokiem minus 10,7.   
 • budownictwo – ogólny wskaźnik koniunktury (minus 20,4) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 21,7) i gorszy niż przed rokiem (minus 15,4) 
 • handel hurtowy – wskaźnik na poziomie minus 5,7 jest korzystniejszy niż w styczniu (minus 8,2) ale gorszy niż przed rokiem (minus 1,5). 
 • handel detaliczny – aktualny wskaźnik na poziomie minus 8,6 jest wyższy niż w ubiegłym miesiącu (minus 9,4) ale niższy niż przed rokiem (minus 7,5). 
 • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik wynosi minus 5,2, w styczniu wynosił minus 6,5 a rok wcześniej minus 5,7. 
 • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik koniunktury na poziomie minus 22,4 jest nieco lepszy niż w styczniu (minus 23,5) ale wciąż znacznie gorszy niż przed rokiem (minus 15,8) –  
 • informacja i komunikacja – wskaźnik jest dodatni (10,3), przed miesiącem wyniósł 10,2 a przed rokiem 12,8. 
 • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik wyniósł w lutym 13,7 – wynik jest lepszy niż w styczniu (11,7) ale gorszy niż w styczniu 2022 roku (17,0) 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności
(wskaźnik niewyrównany sezonowo (NSA)

Inwestycje i wpływ wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw 

Główny Urząd Statystyczny wraz ze styczniowym komunikatem przedstawił wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących poziomu inwestycji oraz wpływu wojny na Ukrainie na działalność polskich firm.  

Inwestycje 

W lutowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące poziomu tegorocznych inwestycji (w stosunku do poziomu z ubiegłego roku). We wszystkich branżach największy odsetek firm deklarował utrzymanie poziomu inwestycji (w tym m.in. 57,0% firm zajmujących się handlem hurtowym o 52,9% firm z branży transportowej i magazynowej). Wiele firm niestety przewiduje spadek inwestycji. Największy odsetek ankietowanych, którzy przewidują taki scenariusz występuje w branżach zakwaterowania i gastronomii (45,6%) oraz budownictwa (41,4%). Z kolei największa grupa firm, które deklarują wzrost inwestycji, znalazła się w przetwórstwie przemysłowym (21,0%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (17,5%). 

Wśród największych barier inwestycyjnych najczęściej wskazywane są wysokie koszty realizacji oraz inflacja. 

Wpływ wojny w Ukrainie 

Lutowa ankieta potwierdza, że wiele firm wciąż odczuwa negatywne skutki wojny na Ukrainie, przy czym różny jest stopnień dolegliwości tych skutków. Jako „poważne” skutki te ocenia m.in. 17,4% firm budowlanych, 17,3% firm z branży przetwórstwa i 17,0% firm zajmujących się handlem hurtowym oraz przedsiębiorstw transportowych i magazynowych. Dla części przedsiębiorstw skutki wojny na Ukrainie są poważniejsze – jako zagrożenie dla stabilności firmy ocenia je 9,8% firm gastronomicznych, 8,4% firm budowlanych czy 8,0% firm z branży transportowej i magazynowej. Największy odsetek firm deklarujących brak negatywnych skutków reprezentował branże zakwaterowania i gastronomii (31,3%) oraz handlu detalicznego (24,7%). 

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem wojny jest wzrost kosztów oraz zakłócenie łańcucha dostaw.  

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). W lutym branżami, w których najwięcej firm deklarowało odpływ pracowników (poważny albo nieznaczny) były m.in.: zakwaterowanie i gastronomia (32,7%), transport i gospodarka magazynowa (30,5%), oraz przetwórstwo przemysłowe (30,0%). 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.