Koniunktura w przetwórstwie, budownictwie, handlu i usługach – marzec 2023

22.03.2023

Wskaźnik koniunktury w marcu 2023 poprawił się w niemal wszystkich branżach

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w marcu br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w niemal wszystkich branżach (poza transportem i gospodarką magazynową) ale w większości z nich utrzymuje się na poziomie ujemnym. Najbardziej negatywnie sytuację oceniają przedsiębiorcy z branży budowlanej (minus 16,9) oraz zakwaterowania i gastronomii (minus 13,7). Największą poprawę zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie wskaźnik wzrósł z minus 22,4 w lutym do minus 13,7 w marcu.

Korzystnie oceniają koniunkturę branże: finansów i ubezpieczeń (15,3) oraz informacji i komunikacji (10,4).

W porównaniu do marca ub.r., poza zakwaterowaniem i gastronomią, wskaźnik koniunktury w pozostałych branżach poprawił się. W największym stopniu w transporcie i gospodarce magazynowej (wzrost z poziomu minus 15,2 przed rokiem do minus 5,6 obecnie).

W marcu 2023 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury znajduje się na poziomie minus 12,9 w porównaniu z minus 14,0 przed miesiącem i minus 16,2 przed rokiem.
  • budownictwo – wskaźnik (minus 16,9) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 20,4) i lepszy niż przed rokiem (minus 20,1).
  • handel hurtowy – wskaźnik na poziomie minus 3,1 jest wyższy niż w lutym (minus 5,7) i wyższy niż przed rokiem (minus 5,2).
  • handel detaliczny – wskaźnik na poziomie minus 5,5 jest wyższy niż w ubiegłym miesiącu (minus 8,6) i wyższy niż rok temu (minus 13,2).
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik wynosi minus 5,6, w lutym wynosił minus 5,2 a rok wcześniej minus 15,2.
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik wynosi minus 13,7 i jest znacznie lepszy niż w lutym (minus 22,4) ale nieco gorszy niż przed rokiem (minus 13,4).
  • informacja i komunikacja – wskaźnik jest dodatni (10,4), przed miesiącem wyniósł 10,3 a przed rokiem 9,6.
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik wynosi 15,3 (wobec 13,7 w lutym i 9,4 przed rokiem).

Rynek pracy i wpływ wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny wraz ze styczniowym komunikatem przedstawił wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących zatrudnienia oraz wpływu wojny na Ukrainie na ich działalność.

Rynek pracy

W marcowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące zatrudnienia. Większość firm w każdej z analizowanych branż deklaruje utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie w najbliższych trzech miesiącach. Największy odsetek firm, które przewidują zwiększenie zatrudnienia reprezentuje przetwórstwo przemysłowe (10,6% ankietowanych z tej grupy planuje powiększenie załogi). Z kolei wśród firm, które deklarują ograniczenie zatrudnienia, najwięcej znajdziemy w branży zakwaterowania i gastronomii (14,4% firm z tej branży planuje ograniczyć zatrudnienie w najbliższych miesiącach).

Wpływ wojny na Ukrainie

W marcowej ankiecie zapytano również przedsiębiorców o ocenę wpływu wojny na Ukrainie na ich działalność. Wiele firm wciąż deklaruje, że skutki są dla nich – w różnym stopniu – odczuwalne. Jako „poważne” określa je m.in. 19,0% przedsiębiorców z przetwórstwa przemysłowego i 17,8% z transportu oraz gospodarki magazynowej. Zagrożenie dla stabilności firmy widzi w skutkach wojny 9,9% firm z branży zakwaterowania i gastronomii, 7,7% z budownictwa i 7,4% przedsiębiorców reprezentujących transport i gospodarkę magazynową.

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem wojny jest wzrost kosztów oraz zakłócenie łańcucha dostaw.

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). W marcu branżami, w których najwięcej firm deklarowało odpływ pracowników (poważny albo nieznaczny) były m.in.: zakwaterowanie i gastronomia (33,2%) oraz przetwórstwo przemysłowe (32,5%). Te same branże najczęściej deklarują również napływ pracowników z Ukrainy (37,4% w zakwaterowaniu i gastronomii oraz 32,3% w przetwórstwie przemysłowym).

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.