Kwartalny przegląd inwestycji branż

16.09.2019

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie I-VI 2019 r. w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 65 034,9 mln PLN i okazały się o 19,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z powyższego zestawienia danych GUS oraz danych za I kw. szacujemy, że w II kwartale 2019 r. w sektorze przedsiębiorstw poziom inwestycji wyniósł 36 915 mln PLN, tym samym okazał się o 17,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym odnotowano najwyższy wzrost inwestycji w produkcji urządzeń elektrycznych (o 114,3%), transporcie lądowym i rurociągowym (o 66,5%), produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 64,9%).

W II kw. br. najwyższy poziom inwestycji odnotowano w sektorze przetwórstwa przemysłowego – wyniósł 14 064 mln PLN i był o 12,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sektorze tym najwyższymi inwestycjami wyróżniały się branże: produkcja artykułów spożywczych: 1 907 mln PLN, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep: 1 899 mln PLN oraz produkcja urządzeń elektrycznych: 1 813 mln PLN.

W sektorze obejmującym wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę poziom inwestycji osiągnął kwotę 4 749 mln PLN i był wyższy o 19,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spadki w poziomie inwestycji zanotowano w sektorach: produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 64,4%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 46,2%) oraz budownictwo (o 20,4%).

Raport: pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.