Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

23.12.2021

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 108 193 mln PLN i okazały się o 8,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

Przegląd

Na podstawie tych danych oraz prezentowanych wcześniej, za pierwsze półrocze, można szacować że w samym III kwartale 2021 r. w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 40 560 mln PLN i okazały się o 13,9 % wyższe niż przed rokiem.

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych w III kw. zanotowano w pozycji „pozostałe nakłady” (zwiększyły się one ponad dziesięciokrotnie z poziomu 14,9 mln do 152 mln PLN ale stanowią tylko niewielką część nakładów inwestycyjnych ogółem).  W przypadku nakładów na środki trwałe (wzrost ogółem o 13,5% do poziomu 40 408 PLN) największy wzrost dotyczył inwestycji w budynki i budowle (o 19,5%). Inwestycje w środki transportu wzrosły o 18,5% a inwestycje w maszyny i urządzenia o 8,4%.

W III kwartale roczna dynamika inwestycji ogółem w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników była zróżnicowana branżowo. Największy wzrost nakładów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano w branży produkcji skór (o 247,8%), produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 177,5%), w handlu detalicznym (o 122,0%) oraz produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 101,7%). Z kolei największy spadek nakładów inwestycyjnych dotknął m.in. branży związanej z obsługą nieruchomości i firm (o 64,7%). Wśród działalności notujących w III kwartale spadki znalazły się też m.in. wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 26,2%) oraz produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 24,6%)

Dane na temat nakładów inwestycyjnych w III kwartale 2021 pokazują, że sektor przedsiębiorstw ogółem wykazywał w tym okresie duża aktywność inwestycyjną. Na poziomie poszczególnych branż widoczne jest jednak duże zróżnicowanie i obok przedsiębiorstw notujących duże wzrosty znalazły się również takie, w których procesy inwestycyjne zostały zahamowane. Warto również dodać, że na korzyść tegorocznych wyników wpłynął efekt niskiej bazy z III kwartału 2020 roku (nakłady inwestycyjne spadły wtedy r/r o 8,0%.

Pobierz kompletny raport w formacie PDF
Sprawdź pozostałe raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.