Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

08.09.2020

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie I-VI 2020 r. w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 61 488,7 mln PLN i okazały się o 6,1% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z powyższych danych GUS oraz zestawień za I kw. można szacować,  że w II kwartale 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw poziom inwestycji w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniósł 31 905 mln PLN i okazał się o 13,6% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Regres w inwestycjach
W tegorocznej sytuacji inwestycyjnej widoczny jest regres spowodowany gwałtownym wyhamowaniem procesów gospodarczych związany z pandemią koronawirusa. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że sytuacja w poszczególnych branżach była bardzo mocno zróżnicowana. W części branż notowano spadki inwestycji znacznie głębsze niż przeciętne, natomiast w części branż inwestycje okazały się zdecydowanie wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Najmniej zainwestowano w środki transportu
Zróżnicowana była też sytuacja w zakresie tego, w co inwestowano. W przypadku budowli i budynków regres w kwartale drugim był jedynie niewielki – wyniósł bowiem -4,4%. Na maszyny i urządzenia wyasygnowano kwotę mniejszą niż przed rokiem o 13,1%. Najgłębsza redukcja dotyczyła zaś tym razem środków transportu, gdzie sięgnęła aż 33,4%. W sposób naturalny rozkład ten był związany z tym jak szybko można dokonywać redukcji czy przesunięć w procesach inwestycyjnych. Stosunkowo łatwo opóźnić lub anulować zakupy środków transportu. Trudniej jest z maszynami i urządzeniami, w przypadku zaś budynków przerwanie procesu może przynieść znaczące szkody (niszczenie niedokończonych budynków i budowli).

Największe spadki inwestycji w produkcji wyrobów tytoniowych
Najgłębsze regresy w inwestycji w II kwartale odnotowano w sektorach: produkcja wyrobów tytoniowych (poziom o 51,9% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, wynoszący w bieżącym roku 129 mln PLN), handel hurtowy i detaliczny pojazdów samochodowych oraz ich naprawa (korekta o 51,8% do 201 mln PLN) oraz produkcja maszyn i urządzeń (spadek o 45,2% do 271 mln PLN). W przypadku sektora handlu hurtowego i detalicznego pojazdów samochodowych oraz ich naprawy należy wziąć pod uwagę, że w analogicznym okresie poprzedniego roku wynik inwestycji był stosunkowo wysoki (wyniósł 12,3%).

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej z najwyższymi wzrostami inwestycji
Najwyższe wzrosty inwestycji w II kwartale odnotowano w sektorach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (poziom o 58,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego wynoszący 748 mln PLN i był), produkcji wyrobów tekstylnych (poziom o  44,3% wyższy, sięgający 100 mln PLN,) oraz produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 34,2% do kwoty 950 mln PLN,). W sektorze obejmującym produkcję wyrobów tekstylnych należy wziąć pod uwagę jednak bardzo niską bazę – w analogicznym okresie poprzedniego roku wynik inwestycji w tym sektorze wyniósł jedynie 53,8% tego sprzed roku – czyli dynamika była ujemna na poziomie -46,2%.

Przedsiębiorstwa w oczekiwaniu na prognozowane odbicie w III kwartale
Wyniki II kwartału 2020 r. były pod wyraźnym wpływem krytycznej skali problemów związanych ze skutkami epidemii. Część przedsiębiorstw zrezygnowała z planowanych inwestycji, w części przypadków zaś realizację zamówień uniemożliwiły braki w dostawach, a w części problemy ze skompletowaniem załogi (praca zdalna i kwarantanna). W III kwartale 2020 roku powinno nastąpić niewielkie odbicie w zakresie inwestycji w środki transportu, natomiast w przypadku budynków i budowli regres może się pogłębić. Szczególnie trudna do prognozowania jest sytuacja w zakresie inwestycji w maszyny i urządzenia. Z jednej bowiem strony ich skalę zmniejszać będzie wprowadzanie kolejnych przesunięć czy anulowań projektów (patrz trudna sytuacja finansowa firm i obawy w zakresie przyszłej koniunktury światowej), z drugiej jednak strony w miarę odmrażania gospodarki i pojawiania się nowych zamówień, skłonność do rozbudowy i unowocześniania parku maszynowego może w części przedsiębiorstw wracać do poziomów zbliżonych do tych sprzed pandemii.

Pobierz [RAPORT]

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. +48 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.