Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

11.06.2021

W I kwartale nakłady inwestycyjne wyniosły 31 175 mln PLN i okazały się o 4,6% wyższe niż przed rokiem. Zobacz kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w I kwartale 2021 r. w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 31 175 mln PLN i okazały się o 4,6% wyższe niż przed rokiem (rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 4,3%).

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych w I kwartale dotyczył pozycji „pozostałe nakłady” (wzrost o 34,8%). Jeśli chodzi o nakłady na środki trwałe, to wyższe niż przed rokiem poziomy odnotowano przypadku inwestycji w środki transportu (wzrost o 30,6%) oraz maszyny i urządzenia (wzrost o 8%). Z kolei nakłady na budynki i budowle spadły w I kwartale o 7,9% r/r.

Nakłady na inwestycje – największe wzrosty i największe spadki

Poziom inwestycji w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników w poszczególnych branżach był mocno zróżnicowany. Najwyższymi wzrostami nakładów mogły pochwalić się w I kwartale firmy z takich obszarów, jak m.in.: obsługa nieruchomości i firm (wzrost o 107,8%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 66,6%), a w przypadku branż przetwórczych: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 65,9%),  produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 64,1%) oraz produkcja papieru i wyrobów z papieru (o 63,9%).  Wśród branż, które zanotowały spadek inwestycji w stosunku do ubiegłego roku znalazły się m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 64,5%), produkcja wyrobów tytoniowych (spadek o 53,0%), zakwaterowanie i gastronomia (spadek o 37,9%). Ponad 20-procentowe spadki nakładów zaliczyły: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (o 28,5%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 25,2%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 22,6%) oraz wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 20,7%).

Czy przedsiębiorstwa wracają na ścieżkę wzrostu?

Dane o inwestycjach w I kwartale 2021 pokazują, że wraz z procesem odmrażania gospodarki i pojawiania się nowych zamówień, w wielu branżach zwiększa się skłonność do inwestowania w środki transportu oraz do rozbudowy i unowocześniania parku maszynowego. Analizując poziom nakładów inwestycyjnych w I kwartale 2021 roku w zestawieniu z wynikami ubiegłego roku należy również mieć na uwadze, że w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku procesy gospodarcze nie były jeszcze zakłócone w dużym stopniu przez pandemię, jak miało to miejsce w kolejnych okresach. Z tego powodu w efekt niskiej bazy nie będzie jeszcze tak mocno widoczny, jak – prawdopodobnie – w kolejnych kwartałach.

Pobierz kwartalny przegląd inwestycji branż

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl


Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.