Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach – IV kwartał 2021 r

13.04.2022

Według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej w IV kwartale 2021 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 58 817 mln PLN, co oznacza wzrost o 11,6 % w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku

inwestycje

 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na to, że w całym 2021 roku w sektorze przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 9 osób) nakłady inwestycyjne wyniosły 167 011 mln PLN i były wyższe o 7,3% niż przed rokiem. Na podstawie rocznych danych GUS, Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, że w IV kwartale 2021 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 58 817 mln PLN, co oznacza wzrost o 11,6 % w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. W przemyśle inwestycje w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosły 31 961 mln PLN i wzrosły r/r o 8,6%.

Największą dynamikę wzrostu nakładów inwestycyjnych w sektorze przedsiębiorstw zanotowano w IV kwartale ub. roku w pozycji „pozostałe nakłady” – z poziomu 2,6 mln do 22,6 mln PLN (stanowią one jednak tylko niewielką część nakładów inwestycyjnych ogółem).  W przypadku nakładów na środki trwałe (wzrost ogółem o 11,5% do poziomu 58 795 mln PLN) największy wzrost dotyczył inwestycji w budynki i budowle (o 18,7%). Inwestycje w maszyny i urządzenia wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku o 11,0%. Spadły natomiast inwestycje w środki transportu – o 6,5%.

W IV kwartale 2021 roku największy wzrost nakładów w ujęciu rocznym odnotowano w branżach: produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 145,2%); handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz ich naprawa (o 86,0%); gospodarka odpadami, odzysk surowców (o 76,9%); poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (o 70,4%), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 69,1%).  Z kolei największy spadek inwestycji  w stosunku do wyniku osiągniętego rok wcześniej widoczny był w produkcji wyrobów tytoniowych (o 40,9%). Duże spadki zanotowano również m.in. w grupie związanej z obsługą nieruchomości i firm (o 32,3%) czy produkcji napojów (o 18,5%).

Analizując dane dotyczące nakładów inwestycyjnych w IV kwartale 2021 roku warto wskazać na efekt niskiej bazy – w analogicznym okresie 2020 roku nakłady inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zanotowały spadek o 5,6% r/r a w samym przemyśle o 9,0%.

Do pobrania >>> Kwartalny przegląd inwestycji branż

Zobacz też inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.