Marcowe wyniki eksperckich prognoz makroekonomicznych NBP

11.04.2022

Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP. Runda: marzec 2022

wyniki makroekonomiczne

Ankieta Makroekonomiczna NBP, kierowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, dotyczy przewidywań kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych w różnych horyzontach czasowych. Badania ankietowe są przeprowadzane z częstotliwością kwartalną. Rozpoczynają się w drugiej połowie marca (runda wiosenna), czerwca (runda letnia), września (runda jesienna) i grudnia (runda zimowa).

W marcowej rundzie ankiety prognozom ekspertów towarzyszyła szczególnie wysoka niepewność.

Wskazują na to m.in. bardzo duża szerokość 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa (historycznie duża w przypadku prognoz inflacji CPI i stopy procentowej NBP) oraz brak skupienia rozkładów wokół prognoz centralnych na lata 2023 i 2024. Z tego względu większą uwagę należy przywiązywać do podanych 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa niż do scenariuszy centralnych.

W najnowszej rundzie ankiety eksperci AM NBP wyraźnie podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2023 względem prognoz z grudnia 2021 r.

Typowe scenariusze prognoz inflacji na lata 2022-2023 (tj. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dla zagregowanych prognoz) w obecnej ankiecie jednoznacznie wyższe od typowych scenariuszy formułowanych na te same lata w poprzedniej ankiecie (przedziały te nie pokrywają się). Typowe scenariusze na 2022 r. zawierają się między 8,5% a 11,1%, zaś te na 2023 r. znajdują się między 5,9% a 9,3%. Prognozy centralne na te lata to, odpowiednio, 9,8% i 7,6%.

Obecnie eksperci są pewni, że w latach 2022-2023 inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%).

Ich prognozy sugerują natomiast możliwość wyraźnego spadku inflacji średniorocznej w 2024 r. Prawdopodobieństwo inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP w 2024 r. wynosi 33% (względem 6% w 2023 r.). Prognoza centralna inflacji na 2024 r. (4,6%) jest ponad dwukrotnie niższa niż prognoza na 2022 r. Również typowe scenariusze na 2024 r. są wyraźnie niższe (zawierają się między 2,9% i 6,3%) niż analogiczne przedziały na 2022 r. Analizując zagregowane rozkłady prognoz tempa wzrostu PKB z bieżącej rundy ankiety, można stwierdzić, że w porównaniu z poprzednim kwartałem perspektywy wzrostu PKB, w opinii ekspertów AM NBP, nieznacznie się pogorszyły. Prognoza centralna na 2022 r. jest równa 3,9%, zaś na 2023 r. i 2024 r. wynosi 3,2%. Typowe scenariusze przyszłego wzrostu PKB wskazują, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie pomiędzy 2,8% a 4,6% w 2022 r., między 1,9% a 4,3% w 2023 r. oraz między 1,8% i 4,5% w 2024 r.

Kompletny raport wraz z komentarzami ekspertów, dostępny jest na stronie NBP >>> TUTAJ
Źródło: Narodowy Bank Polski 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.