Relacja: Misja gospodarcza do Algierii, 23-28 maja

26.05.2022

W dniach 23-28 maja 2022 r. Krajowa  Izba Gospodarcza, we współpracy z Ambasadą RP w Algierze i Ambasadą  Algierii w Warszawie oraz przy wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Algierze oraz w Casablance, zorganizowała Misję Gospodarczą do Algierii, której przewodniczył Ambasador Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG

 

Krajowa Izba Gospodarcza od lat dostrzega potencjał Algierii i integruje współpracę środowisk gospodarczych obydwu krajów. Misja do Algierii była kontynuacją wydarzeń promocyjnych, które KIG od wielu lat organizuje cyklicznie w Algierii i w Polsce z udziałem algierskich partnerów, w tym z Algierską Izbą Handlowo-Przemysłowej – CACI, z którą od 2002 roku wiąże nas umowa o współpracy. Przez ostatnie lata przedstawiciele polskich firm wielokrotnie uczestniczyli w przedsięwzięciach promocyjnych w Algierii, a przedsiębiorcy i dziennikarze algierscy odwiedzali Polskę, KIG wspólnie z algierskimi partnerami realizowała programy ze środków unijnych: EUROMED Invest oraz EBSOMED. Dodatkowo, w ramach odnowienia umowy między KIG a CACI, obydwie izby zdecydowały o powołaniu Polsko-Algierskiej Rady Biznesu. Bilateralna Rada Biznesu ma być platformą aktywnie wspierającą rozwój wzajemnych inwestycji i partnerskiej współpracy podmiotów z obydwu krajów.

Program misji w Algierze rozpoczęło spotkanie informacyjne nt warunków prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji wspólnych projektów w Algierskiej Agencji Rozwoju Inwestycji ANDI, a następnie spotkanie networkingowe zorganizowany w rezydencji Ambasadora RP z udziałem przedstawicieli Delegatury UE w Algierii, Algierskiej Izby Narodowej CACI, Konfederacji Algierskich Przedsiębiorców CAP, algierskich instytucji i lokalnych organizacji biznesowych oraz konsultantów prawnych w celu przedstawienia aktualnej sytuacji gospodarczej oraz uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności handlowej  i funkcjonowania spółek prawa handlowego w Algierii.

Polsko – Algierskiemu Forum Gospodarczemu w Algierze, które odbyło się następnego dnia, w siedzibie Algierskiej Izby Narodowej, z udziałem ponad 100 algierskich przedsiębiorców i przedstawicieli regionalnych izb gospodarczych przewodniczył Prezes CACI Pan Tayeb Chebab, który podkreślił tradycyjne dobre relacje między naszymi organizacjami oraz wysoki poziom współpracy gospodarczej. Pan Ambasador Jerzy Drożdż zaznaczył z kolei, że Algieria, jest od dawna priorytetowym  partnerem gospodarczym dla Polski na kontynencie afrykańskim oraz wśród krajów arabskich, a  polskie firmy są stale zainteresowane realizacją projektów i wspólnych przedsięwzięć w tym kraju, co od lat wspiera KIG.

To wydarzenie gospodarcze umożliwiło algierskim i polskim przedsiębiorcom przedyskutowanie możliwości biznesowych między obydwoma stronami w celu realizacji projektów partnerskich i inwestycyjnych typu win-win oraz wzmocnienia handlu dwustronnego. Spotkania między algierskimi i polskimi firmami obejmowały kilka obszarów, w tym branżę mleczarską, energię i paliwa, tworzywa sztuczne, chemikalia, opakowania, sprzęt medyczny, komunikację, lotnictwo i przemysł motoryzacyjny.

Obroty towarowe pomiędzy Polską i Algierią w minionej dekadzie systematycznie rosną, a w polsko-algierskiej wymianie handlowej od lat dominuje polski eksport. W 2020 r. najważniejszą grupę towarową w polskim eksporcie do Algierii, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły artykuły żywnościowe – łącznie prawie 285 mln USD, a więc blisko 63% naszego eksportu. Wg danych GUS za ub. rok, pomimo trudnej sytuacji związanej ze światową pandemią Convid-19, w naszych obrotach z Algierią miał miejsce widoczny wzrost – o blisko 15% w stosunku do roku 2019, zarówno po stronie polskiego eksportu (+14%), jak i importu (+22%). W Algierii występuje duże zapotrzebowanie na towary, technologie, usługi i inwestycje. Wynika to z ograniczonej podaży produkcji krajowej lub jej braku, niedostatku własnych kadr oraz realizowanego programu reform, perspektywy do długoletniej współpracy istnieją m.in. w budownictwie, branży rolniczej, sektorze medycznym i rolno-spożywczym, ochronie środowiska, sektorze maszynowym, motoryzacyjnym  i obronnym.

Uczestnicy misji KIG po zakończeniu spotkań w Algierze, uczestniczyli w II części programu biznesowego  w Annabie w dniach 25-26 maja br. w ramach Forum Gospodarczego zorganizowanego przez Zrzeszenie Młodych Przedsiębiorców AYA.

Podczas Forum przedstawiciele polskich firm i instytucji zaprezentowali swoje oferty, partnerom algierskim w ramach specjalnie dedykowanego panelu gospodarczego oraz dwóch sesji rozmów b2b, 25 i 26.05. W dniu 26 maja, mieli także okazję do bezpośrednich rozmów z Ministrem  Handlu i Promocji Eksportu Algierii Panem Kamel Rezig, który spotkał się indywidualnie z polskimi  przedsiębiorcami na ich stoiskach w ramach międzynarodowej wystawy towarzyszącej Forum oraz uczestniczył w specjalnej prezentacji poświęconej misji KIG. W ramach wydarzenia odbyło się także podpisanie porozumienia o współpracy między Krajową Izbą Gospodarczą a Zrzeszeniem Młodych Przedsiębiorców Algierskich.


W II połowie 2022 r. planowane jest  spotkanie założycielskie Rady z udziałem polskich i algierskich podmiotów w ramach Forum Gospodarczego w Warszawie związanego z posiedzeniem komisji bilateralnej, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy Państwa także do udziału w następnym przedsięwzięciu promocyjnym organizowanym przez KIG na rynku algierskim, w tym w kolejnej misji do Algierii, która odbędzie się z okazji Międzynarodowych Targów ERA w Oranie w dniach 24-25 października 2022. Przedsięwzięcie promujące polskie technologie i rozwiązania środowiskowe, realizowane będzie we współpracy z Ambasadą RP w Algierze oraz ZBH w Algierze i Casablance, jako kontynuacja rozpoczętych już wcześniej rozmów.


 Relacje w mediach:

https://www.horizons.dz/nouveau-code-de-linvestissement-les-polonais-au-rendez-vous/
https://www.facebook.com/people/Ambassade-de-Pologne-en-Alg%C3%A9rie/100063864428119/
https://elwatan-dz.com/une-delegation-sejourne-depuis-trois-jours-en-algerie-des-entreprises-polonaises-explorent-les-opportunites-daffaires
https://www.jeune-independant.net/algerie-pologne-des-relations-economiques-a-renforcer/
https://algeriainvest.com/fr/news/new-investment-law-poles-always-honour-their-commitment
https://www.aps.dz/economie/140178-plus-de-110-entreprises-au-forum-d-affaires-algero-polonais-a-alger
http://afrikeconomy.com/Pour-un-partenariat-gagnant-gagnant
http://www.lestrepublicain.com/index.php/annaba/item/9035048-les-ambassadeurs-presents-en-force
https://aujourdhuilentreprise.dz/2022/05/28/annaba-economic-forum-le-ministre-du-commerce-et-de-la-promotion-des-exportations-kamal-rezig-a-annaba/


Kontakt:

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.