Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w styczniu 2022 

17.03.2022

Bilans płatniczy w styczniu 2022 

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w styczniu 2022.  

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -64 mln EUR wobec deficytu z grudnia sięgającego -3 957 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 2 034 mln EUR.  

Styczniowy deficyt okazał się wyraźnie mniejszy od przeciętnie oczekiwanego przez rynek. Wypada mieć jednak na uwadze, że stosunkowo często styczeń przynosił wyraźną nadwyżkę w obrotach bieżących (patrz choćby wyniki sprzed roku). Tym razem ujemne saldo było pochodną deficytów w: wymianie towarowej (-1 186 mln EUR wobec deficytu z grudnia w wysokości -2 535 mln EUR), dochodach pierwotnych (-320 mln EUR wobec deficytu z grudnia na poziomie –1 806 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-409 mln EUR, wobec deficytu z grudnia -1 115 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (1 851 mln EUR wobec 1 499 mln EUR w grudniu).  

Dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Styczeń zazwyczaj przynosi głębokie zmniejszenie aktywności w wymianie międzynarodowej. Jest już bowiem po okresie zaopatrzenia na okres świąt i nowego roku, wygasa też zapełnianie sklepów kolekcją adekwatną dla zimy. W tym jednak roku sezonowe korekty okazały się nieco płytsze niż przed dwunastoma miesiącami. Stało się tak mimo, że wyniki grudnia były wyższe od zakładanych. 

Eksport towarów wynosząc w grudniu 24 669 mln EUR był wyższy od grudniowego o 2,3%, okazał się też o 22,8% wyższy niż przed rokiem (w grudniu roczna dynamika eksportu była na poziomie 19,4%). Poziom eksportu w styczniu był zbliżony do średnio oczekiwanego przez rynek. Po styczniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 286,2 mld EUR co stanowiło odpowiednik 49,5% PKB. Import towarów w styczniu w kwocie 25 855 mln EUR był o 3,0% niższy od notowanego w grudniu i równocześnie o 37,5% wyższy niż przed rokiem (w grudniu roczna dynamika importu była na poziomie 35,9%). Wyniki importu okazały się zbliżone do prognozowanych.  

Eksport usług w styczniu wyniósł 5 416 mln EUR wobec 5 858 mln EUR w grudniu. Import usług wyniósł w  styczniu 3 565 mln EUR wobec 4 359 mln EUR w styczniu. Eksport usług był o 24,4% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 32,7%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po styczniu okazało się ujemne i  wyniosło -7 275 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -1,26% PKB Polski. Po grudniu saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -5 177 mln EUR, tj. -0,91% PKB Polski.

Styczeń przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 360 mln EUR (wobec odpływu z grudnia na poziomie -72 mln EUR i napływu ze stycznia 2021 roku w kwocie 2 406 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -991 mln EUR (wobec ich odpływu z grudnia na poziomie -356 mln EUR i minimalnego napływu sprzed roku na poziomie 55 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 23,23 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz odpłynęło kapitału portfelowego na kwotę 6,42 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 16,81 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był deficyt w obrotach bieżących (-7,28 mld EUR).

Wyniki samego grudnia prezentują się dobrze. Spadają deficyty w obrotach towarowych oraz pierwotnych i wtórnych, a wzrasta nadwyżka w usługach.  Wypracowaniu nadwyżki w wymianie towarowej przeszkodziły wysokie ceny surowców oraz wciąż silny popyt na dobra zaopatrzeniowe.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej też prezentują się dobrze – główne ze względu na wysoki napływ kapitału – wielokrotnie wyższy niż deficyt w obrotach bieżących.

Pobierz raport w formacie PDF

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.