Jak zostać członkiem KIG?

Organizacje, które zamierzają przystąpić do Krajowej Izby Gospodarczej, mogą uzyskać niezbędne informacje kontaktując się z Biurem Komunikacji i Spraw Członkowskich:

Karolina Makijewska
tel. 22 630 97 32
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Podstawę do zrzeszania się w Krajowej Izbie Gospodarczej stanowi art. 11 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami). Stanowi ona iż: „Izby gospodarcze mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej. W Krajowej Izbie Gospodarczej mogą zrzeszać się również organizacje gospodarcze i społeczne, których przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego”.

Zgodnie ze Statutem KIG organem upoważnionym do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych KIG izby gospodarczej lub organizacji gospodarczej i społecznej, której przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego jest Prezydium KIG, które podejmuje stosowną uchwałę, po zapoznaniu się z pisemną opinią Prezesa KIG.

W celu przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty:

Wypełnioną deklarację przystąpienia do KIG w charakterze:

  • członka zwyczajnego- formularz do pobrania: pobierz
  • członka stowarzyszonego- formularz do pobrania: pobierz
  • Odpis wypisu z rejestru sądowego
  • Statut izby / organizacji
  • Uchwałę właściwego (wg Statutu) organu o przystąpieniu do KIG

Dokumenty należy przesłać na adres:

Gabinet Prezesa
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.