Infrastruktura & Rozwój Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 – II Edycja

O PROJEKCIE:
Z dniem 1 września 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy – firmą Tommorow Sp. z o.o. rozpoczęła realizację II EDYCJI projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Głównym celem projektu było podniesienie jakości, atrakcyjności i dostępności oferty edukacyjnej dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 przez dofinansowanie działań edukacyjnych realizowanych cyklicznie na terenie Polski w okresie do 30.09.2017 r. na rzecz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020.

GRUPA DOCELOWA
Grupę docelową, zgodnie z wymogiem pkt. 1.2 Regulaminu konkursu, stanowili PRZEDSIĘBIORCY, w tym potencjalni i aktualni Beneficjenci FE:
I GRUPA: mikro i małe przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników
II. GRUPA: średnie i duże przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
W ramach projektu realizowane były działania edukacyjne obejmujące seminaria i warsztaty dotyczące dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.

E-LEARNING
Projekt realizowany był zgodnie ze stosowaną i sprawdzoną autorską metodyką ZSOD (Zintegrowany System Oddziaływań Dydaktycznych) prowadzenia działań edukacyjnych, łączącą w spójną merytorycznie całość tradycyjne formy edukacyjne (spotkania stacjonarne) i nowoczesne formy edukacyjne (e-learning).

Metodyka ZSOD łączy trzy główne zadania:
•    Wyrównanie poziomu wiedzy uczestników szkoleń w celu zagwarantowania efektywności czasowej na warsztatach stacjonarnych.
•    Nabywanie praktycznej wiedzy podczas warsztatów stacjonarnych oraz konsultacji indywidualnych
•    Praktykowanie nabytych umiejętności

Każdy uczestnik otrzymał dostęp do materiałów edukacyjnych, po wypełnieniu elektronicznej ankiety zgłoszeniowej uzyskując indywidualny login obowiązujący w trakcie całej ścieżki edukacyjnej.
Po uzyskaniu loginu uczestnik był przekierowywany do wypełnienie elektronicznego testu wiedzy początkowej (PRE), którego zakończenie uruchomiło dostępy do programu edukacji zdalnej.

Materiały e-learningowe obejmują następujące kwestie:
•    ogólne zasady na jakich organizowane są konkursy (harmonogramy, ogłoszenia, rodzaje publikowanych dokumentów, instrukcje, wytyczne)
•    ustalenie katalogu pojęciowego dla powyższych konkursów (definicja beneficjenta, wnioskodawcy, kosztu kwalifikowalnego, zasady konkurencyjności, itp.), w sposób szczególny potraktowane zostaną aspekty związane z innowacyjnością (m.in. podręcznik Oslo Manual) oraz B+R (m.in. podręcznik Frascati Manual)
•    wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 (bez wskazania szczegółowych informacji, a jedynie ich ogólny zarys):
•    projekty badawczo-rozwojowe
•    projekty inwestycyjne
•    inne projekty:
–szkolenia
–internacjonalizacja
–OZE I efektywność energetyczna
–ochrona własności przemysłowej
–usługi doradcze

•    wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy zgodnych z art. 107 i 108 TFUE
•    wskazanie ogólnych zasad związanych z realizacją projektu i osiągnięciem jego celów (wskaźniki, okres trwałości itp.)

LISTA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
Poniżej prezentujemy listę Programów Operacyjnych, które były omawiane  w projekcie.

Programy Polityki Spójności 2014-2020
•    PO Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
•    PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
•    PO Polska Cyfrowa 2014 – 2020
•    PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
•    PO Polska Wschodnia 2014 – 2020
•    PO Pomoc Techniczna 2014 – 2020  (głównie e-learning)
•    Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 – 2020 Programy EWT będą prezentowane zgodnie z lokalizacją spotkania edukacyjnego
•    Programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (głównie e-learning)
•    16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 RPO będą prezentowane zgodnie z lokalizacją spotkania edukacyjnego
•    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014 – 2020
•    Program Rybactwo i Morze (PO RYBY) 2014 – 2020
•    Fundusze Europejskie 2007-2013 – prezentacja m.in. instrumentów zwrotnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. informacje na temat oferty wsparcia w ramach Funduszy Europejskich 2007-2013 oraz dobre praktyki.
Więcej informacji na oficjalnym Portalu Projektu
WWW.LABORATORIUM.KIG.PL

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.