INTERNETOWE CENTRA EDUKACYJNO-OŚWIATOWE NA WSIACH

Utworzone w ramach projektu Centra będą także pełniły rolę ośrodków edukacyjno – społeczno – kulturalnych adresowanych do społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju.
Projekt „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” (ICEO) przewiduje uruchomienie 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Korzystanie z Centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.

Każde z centrów zostanie wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób, zaś w przypadku imprez kulturalnych uczestnictwo nie mniej niż 20 osób. Centra obsługiwane będą przez personel stosownie przeszkolony przez członków Partnerstwa. W każdym z centrów zostaną zatrudnione 2 osoby przez około 8 miesięcy, co w skali projektu daje 960 osób. Lokalizacje tworzonych Centrów zostały udostępnione przez struktury Ochotniczych Straży Pożarnych.

Centra będą:

udostępniać szkolenia na odległość oraz wspomagające materiały dydaktyczne,
organizować procesy edukacyjne nauczania na odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia na odległość,
organizować kursy na odległość i egzaminy,
organizować szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania,
organizować okresowe seminaria
Działanie Centrów w oparciu o realizowany Projekt przy finansowane jest trwał od lutego do września 2008r. Następnie Centra będą utrzymywane przez OSP przez pięć lat do 30 września 2013r. Zadaniem Partnerstwa jest pozyskiwanie kolejnych środków z funduszy Unii Europejskiej, które będą wspomagały utrzymanie i rozwój Centrów edukacyjnych we wspomnianym pięcioletnim okresie czasu.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.