e-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Z dniem 1 grudnia 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia, oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku rozpoczęła realizację projektu pn. e-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 30 listopada 2018 r.

Głównym celem Projektu jest zbudowanie w 68 gminach lokalnych partnerstw skupionych na wzmacnianiu kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin w oparciu o lokalnych liderów, instytucje i organizacje a także budowa i rozwój kompetencji cyfrowych 8338 mieszkańców gmin poprzez procesy wsparcia lokalnych partnerstw.

Do realizacji celu głównego prowadzić będą cele szczegółowe, m.in.:
•    wsparcie lokalnych partnerstw w procesie budowy potencjału i wdrożeniu celów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin,
•    wyposażenie lokalnych partnerstw w narzędzia metodyczne (programy szkoleń, szkolenia elektroniczne, narzędzia zarządcze i metody pracy) i sprzęt pozwalające na funkcjonowanie lokalnych centrów,
•    rozwój kompetencji cyfrowych u mieszkańców gmin objętych wsparciem
•    zmiana świadomości w społecznościach lokalnych 68 gmin w zakresie korzyści płynących z wrodzenia w życiu codziennym kompetencji cyfrowych
Projekt skierowany jest do różnych grup odbiorców, w różnym wieku, o różnym statusie na rynku pracy, reprezentujących różne grupy zawodowe. Dedykowano dla nich szeroki wachlarz narzędzi wsparcia i rozwoju kompetencji cyfrowych dostosowanych do ich potrzeb, oczekiwań i ograniczeń w tym dotyczących e-usług publicznych.

www.eobywatel.kig.pl

e-mail: eobywatel@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.