Eko-spółdzielnie przyjazne środowisku

Krajowa Izba Gospodarcza (Lider projektu) oraz Fundacja Agro-Best (Partner projektu) serdecznie zapraszają pracowników i kadrę zarządzającą mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) działających na obszarach wiejskich w całej Polsce, należących do spółdzielni samopomocy chłopskiej (SSCH) oraz spółdzielni kółek rolniczych (SKR) do udziału w projekcie Eko – spółdzielnie przyjazne środowisku współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REALIZACJA PROJEKTU:
01 grudnia 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wzrost stosowania rozwiązań w działalności SSCH i SKR z całej Polski, ustalonych w wyniku analizy ich potrzeb, rozwiązań proekologicznych: Ekoinnowacji, OZE, Zarządzania środowiskowego lub Ekomarketingu, poprzez podniesienie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej w tym obszarze w ramach programu szkoleniowo-doradczego i przyjęcie do wdrożenia planów działań proekologicznych;
szkolenia i doradztwo w zakresie rozwiązania proekologicznych umożliwiających osiągnięcia efektów ekonomicznych;

GRUPA DOCELOWA
400 SSCH i SKR (80 mikro i 320 małych przedsiębiorstw), które: posiadają siedzibę na terenie RP
mogą uzyskać pomoc de minimis; prowadzą działalność na obszarze wiejskim; wyrażą zgodę na udostępnienie informacji do przeprowadzenia analizy potrzeb proekologicznych; zadeklarują wdrożenie opracowanego rozwiązania działań proekologicznych, w tym 800 pracowników z ww. przedsiębiorstw – pełniących funkcje prezesów lub członków zarządu – stanowiących kadrę zarządzającą.

Kontakt:

Lider Projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Koordynator Projektu
e-mail: ekospoldzielnie@kig.pl

Żanna Szulc-Stronczyńska
tel. 22 630 96 68
e-mail: zstronczynska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.