Fundacja LEM

Misja

Fundacja LEM została powołana przez Krajową Izbę Gospodarczą, jedną z największych instytucji otoczenia biznesu w Polsce, mającą wieloletnie doświadczenie i wiedzę o potrzebach przedsiębiorców, w tym podmiotów należących do sektora rynku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), specyfice jego wymagań, prawie gospodarczym, polskich rozwiązaniach instytucjonalnych oraz otoczeniu legislacyjnym.

Celem powołania Fundacji jest rozszerzenie ilościowego i jakościowego zakresu usług świadczonych przez Krajowa Izbę Gospodarczą na rzecz przedsiębiorców, przy wzroście poziomu złożoności tych usług oraz potrzebie osiągania dalszego wzrostu satysfakcji ich odbiorców.

Zamierzeniem Fundacji jest także skorzystanie z programów pomocowych UE oraz skupienie wokół siebie wiodących organizacji i partnerów rynkowych (krajowych i zagranicznych) w celu doskonalenia oferty produktów, usług i gotowych rozwiązań, wspierających działalność polskich podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji, usług i wdrożeń dotyczących: innowacji, finansów, prawa, nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Decyzja o powołaniu do życia Fundacji LEM była konsekwencją prowadzonej od lat aktywności KIG w tych obszarach, a także wyrazem zaangażowania w procesy dostosowywania rynku polskiego do otwartego rynku Unii Europejskiej i jej standardów. Powołanie fundacji o charakterze „non- profit’” pozwoli również na oddzielenie działalności pro publico bono od działalności pomocowej, gospodarczej i biznesowej, a dzięki temu pozwoli na włączanie się jej przyszłych fundatorów w ważne inicjatywy społeczne.

Ważnym celem Fundacji jest aktywizacja i wsparcie rynku MSP poprzez zbudowanie ogólnokrajowej platformy świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem i obsługą szeroko rozumianego sektora przedsiębiorstw.

Do podstawowych wyzwań stojących przed Fundacją należą: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między przedsiębiorstwami i grupami zawodowymi, podejmowanie działań służących zrównoważonemu, stabilnemu rozwojowi.

Struktura i Zarząd

Fundatorzy:
Fundacja LEM została powołana decyzją Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 21 lutego 2008 r, co znalazło wyraz w rejestracji ustanowionej aktem notarialnym z dnia 7 marca 2008 roku.

Zarząd Fundacji:
Jacek Czech – Prezes Zarządu

Rada Fundacji:
Radę Fundacji tworzą znane autorytety z życia naukowego, gospodarczego i społecznego w Polsce:
Andrzej Arendarski – Przewodniczący Rady Fundacji

Członkowie Rady Fundacji
Donocik Tadeusz
Kaliszyk Zbigniew
Koszewski Krzysztof
Kruk Wojciech
Pawlik Wiktor

 

Program działania Fundacji

Fundacja LEM została powołana aby wspierać przedsiębiorstwa sektora MSP poprzez:

 • Stworzenie szerokiego wachlarza wyspecjalizowanych, dedykowanych usług wsparcia
 • Bezpłatny dostęp do informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Wsparcie przedsiębiorstw MSP w zakresie dostępu do rynku kapitałowego oraz rozwoju innowacji
 • Stworzenie możliwości dostępu dla MSP do usług komercyjnych w obszarze: ICT, prawa, usług bankowych, ubezpieczeń
 • Tworzenie dedykowanych programów rozwoju kompetencji, certyfikacji oraz szkoleń
 • Usługi konsultingowe (w zakresie ekonomii i technologii ICT)
 • Tworzenie indywidualnych programów modernizacji i rozwoju przedsiębiorstw MSP w obszarach technologii ICT oraz finansów
 • Stworzenie możliwości dostępu do nowych, aplikacyjnych usług ICT oraz ich pakietów usługowych  dostosowanych do potrzeb MSP (funkcjonalność, ceny, model udostępniania)
 • Tworzenie możliwości i promocję uczestnictwa w programach o charakterze społecznościowym wpływających na rozwój kooperacji, specjalizację produkcji, dokonywania przekształceń własnościowych i rozwój przedsiębiorstw
 • Wskazywanie i opiniowanie partnerów o najwyższym potencjale innowacyjnym i technologicznym, posiadających produkty i usługi dedykowane dla MSP
 • Redukcję podstawowych barier rozwoju MSP poprzez stworzenie mechanizmów poszukiwania wiedzy oraz kapitału
 • Aktywizację relacji przedsiębiorców z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Izbami Regionalnymi (skupionymi w KIG)  co przyczyni się do aktywizacji sektora MSP, wzrostu liczby innowacyjnych przedsięwzięć oraz kreowania aktywnych postaw w gospodarce
 • Promocję wzorców i dobrych praktyk biznesowych

 

Opis programu LEM

Program LEM  – Aktywizacja rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Celem Programu LEM jest aktywizacja rynku MSP poprzez wsparcie firm, zaspokajanie ich potrzeb technologicznych i biznesowych, wzrost osiąganego zysku oraz wzrost efektywności funkcjonowania w cyfrowej gospodarce. W ramach projektu, utworzona będzie grupa finansowych i technologicznych partnerów, dedykowanych wspieraniu Programu LEM (rynku polskich MSP) oraz stworzona będzie możliwość korzystania z produktów i usług:

 • Dedykowanych pakietów usług komunikacyjnych
 • Doradztwa (szkolenia, konsulting technologiczny i biznesowy) w tym określanie indywidualnych ścieżek rozwoju firm w zakresie komunikacji, IT i wykorzystania nowych technologii
 • Wykorzystanie wsparcia finansowego, dedykowanego zaspokojeniu potrzeb MSP nakierowanego na innowacje i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Komercyjne wykorzystanie rozwiązań technologicznych, przygotowanych przez partnerów Programu Wsparcie we wdrażaniu Programu w firmie

Celem strategicznym Programu jest aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich polegających na:

 • Przygotowaniu MSP, a także osób podejmujących działalność gospodarczą, do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności
 • Wspieraniu powstawania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych zainteresowanych dokonywaniem inwestycji w MSP
 • Wspieraniu i promocji współpracy pomiędzy sieciami inwestorów prywatnych i instytucji otoczenia przedsiębiorców
 • Wdrożeniu, rozwoju i wspieraniu platformy służącej kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źródeł finansowania
 • Informacji i promocji usług oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych\
 • Organizacji szkoleń i konferencji dotyczących inwestowania w przedsiębiorców dla inwestorów prywatnych i sieci takich inwestorów.

Kontakt

Ewa Nowakowska
tel. +48 22 551 20 00
e-mail: enowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.