INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020

Z dniem 1 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizacje projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zakończenie projektu planuje się na 30 września 2015 r.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy:

  • Przedsiębiorców (w szczególności sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw);
  • Środowiska naukowe;
  • Jednostki samorządu terytorialnego;
  • Sektor ochrony zdrowia;
  • Sektor edukacji w szczególności uczelnie wyższe i instytucje prowadzące edukację przedszkolną;
  • Sektor kultury i rynku pracy w tym: publiczne służby zatrudnienia OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstw lokalnych.

Działania edukacyjne

Działania edukacyjne realizowane w ramach projektu obejmują seminaria i warsztaty dotyczące dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.

Kontakt:

Jacek Prześlakowski – Kierownik Projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel. (22) 630 98 67, 630 96 66, fax: (22) 827 73 45
e-mail: laboratorium@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.