Nowe Metody Współpracy Podmiotów Sektora Prywatnego i Szkół Wyższych

Projekt pt. „Nowe Metody Współpracy Podmiotów Sektora Prywatnego i Szkół Wyższych” jest inicjatywą międzynarodową realizowaną przez instytucje ze Słowenii, Hiszpanii, Holandii, Węgier, Bułgarii oraz Polski.

Głównym celem projektu jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie są najbardziej odpowiednie modele współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami i dlaczego?
  • W jaki sposób można te modele współpracy logicznie usystematyzować w odniesieniu do szczególnych potrzeb, krajów, pól badawczych i sektorów zainteresowanych stron? Jakie są różnice i podobieństwa w tych obszarach?
  • Jakie są obecne cechy istniejących modeli współpracy i jakie są ich potrzeby rozwojowe?
  • Jakie są kluczowe czynniki rozwojowe i motywy współpracy po stronie uczelni i przedsiębiorstw?
  • Które sektory gospodarki w wybranych krajach partnerskich i UE mają największy potencjał w przyszłości do zatrudniania absolwentów uczelni wyższych?

Serdecznie zapraszamy do udziału w prowadzonym w ramach projektu badaniu ankietowym, które ma m.in. doprowadzić do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania.

Celem badania jest zidentyfikowanie metod współpracy szkół wyższych i biznesu w celu wskazania najlepszych stosowanych praktyk w tym zakresie. Badanie prowadzone jest zarówno wśród przedsiębiorstw jak i organizacji przedsiębiorców na terenie Słowenii, Hiszpanii, Węgier, Bułgarii oraz Polski.

Ankieta jest skierowana do osoby, która w przedsiębiorstwie/organizacji biznesu jest odpowiedzialna za współpracę ze szkołami wyższymi.

Badanie podlega wymogom ochrony danych osobowych, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane tylko w formie zbiorczej. Po zakończeniu analizy zgromadzonych ankiet przekażemy Państwu raport z badania obejmujący syntezę jego wyników.

Badanie pozwoli nam również na opracowanie i przedstawienie zaleceń skierowanych do interesariuszy projektu: polityków, przedstawicieli administracji publicznej, szkól wyższych, absolwentów i studentów, ośrodków badawczo-naukowych, stowarzyszeń zawodowych oraz pracodawców.

Ankieta dla organizacji przedsiębiorców:organizacje-przedsiebiorcow_wspolpraca-ze-szkolami-wyzszymi

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres: abuze@kig.pl.

Dziękujemy za współpracę.

Dodatkowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać pod adresem: www.emcosu.eu

Pragniemy podziękować firmom oraz izbom gospodarczym, które wzięły udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym w ramach projektu „Nowe Metody Współpracy Podmiotów Sektora Prywatnego i Szkół Wyższych”.

Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na poznanie opinii sektora prywatnego odnośnie prowadzonej współpracy ze szkołami wyższymi oraz umożliwiły zidentyfikowanie występujących modeli współpracy. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące sposobów i zakresu współpracy, stopnia przygotowania absolwentów do pracy, czynników napędzających i przeszkód (korzyści i bariery) oraz głównych motywatorów warunkujących inicjowanie i rozwijanie współpracy.

Badanie przeprowadzono w okresie od listopada 2013 do czerwca 2014. W tym czasie otrzymaliśmy 100 ankiet, 70 z firm i 30 ze stowarzyszeń biznesowych. Biorąc pod uwagę wielkość respondentów, 72 kwestionariusze pochodziły z MŚP natomiast 28 z dużych przedsiębiorstw. Analizując podział sektorowy respondentów, 41 kwestionariuszy pochodziło z przedsiębiorstw przemysłowych, 43 z sektora usług oraz 16 z sektora IT. Ponad 80% respondentów wskazuje, że współpraca uczelni i biznesu ma dla nich bardzo istotne znaczenie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym:
EMERGING MODES OF COOPERATION BETWEEN PRIVATE ENTERPRISES AND UNIVERSITIES (EMCOSU). NATIONAL REPORT — POLAND

Zachęcamy również do zapoznania się z raportem podsumowującym badanie na poziomie międzynarodowym oraz wnioskami projektu EMCOSU.

Jednocześnie informujemy, że raporty narodowe z badań przeprowadzonych na Słowenii, Hiszpanii, Węgrzech i Bułgarii oraz inne opracowanie sporządzone w ramach projektu EMCOSU dostępne są na stronie projektu: www.emcosu.eu.

logo_emcosu_llp

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Kontakt:
Agnieszka Buze
Główny Specjalista
tel. 22 630 96 20
e-mail:abuze@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.