Szansa drzemie w zmianie – nowoczesne ZZL

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie (Lider projektu) oraz Krajowa Izba Gospodarcza (Partner projektu) serdecznie zapraszają pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych do udziału w projekcie Szansa drzemie w zmianie – nowoczesne ZZL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REALIZACJA PROJEKTU:
1 listopada 2013 r. – 31 lipca 2015 r.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Podniesienie kompetencji pracowników z sektora MŚP, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz wzmocnienie potencjału adaptacyjnego ww. firm poprzez:

  • opracowanie i wdrożenie nowoczesnego rozwiązania Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL),
  • szkolenia i doradztwo w zakresie użytkowania rozwiązania, tworzenia strategii ZZL, rekrutacji i selekcji, badania kompetencji pracowników, promowania i upowszechnienia rozwiązania.

GRUPA DOCELOWA:
40 przedsiębiorstw (15 małych i 25 średnich), które: posiadają siedzibę na terenie RP, mogą uzyskać pomoc de minimis, przechodzą procesy adaptacyjne, nie posiadają strategii ZZL ani wdrożonych standardów w obszarze rekrutacji, selekcji i oceny kompetencji pracowników,  zadeklarują wdrożenie opracowanego rozwiązania, w tym 320 pracowników z ww. przedsiębiorstw – kadra zarządzająca oraz specjaliści ds. polityki personalnej (działy kadr i HR). 50 przedstawicieli organizacji pracodawców oraz związków zawodowych z całej polski – kadra kierownicza, eksperci.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu www.szansa.eduportal.pl

Kontakt:

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
Kierownik Projektu: Dorota Miśkiewicz
tel. 91 422 22 78
e-mail: d.miskiewicz@irszczecin.pl

Partner Projektu:
Krajowa Izba Gospodarcza,
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Koordynator Projektu: Monika Szulc-Przyborowska
tel. 22 630 98 66
e-mail: ms@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.