Władze

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Do kompetencji Walnego zgromadzenia należą m.in. uchwalanie wieloletnich dokumentów programowych Izby, zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rozjemczej, dokonywanie wyboru Rady i jej Przewodniczącego, a także Prezesa i członków Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Szczegółowy zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia zawiera § 15 Statutu KIG.

Zarząd

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych Organów Izby. Szczegółowy zakres kompetencji Zarządu zawiera § 32 Statutu KIG.

WIĘCEJ

Prezydent

Prezydent ma szczególny obowiązek dbania o wizerunek Izby. Jego rolą jest wytyczanie strategicznych kierunków działania Izby. Szczegółowy zakres kompetencji Prezydenta zawiera § 25 Statutu KIG.

WIĘCEJ

 

Prezes i Wiceprezesi

Prezes zajmuje stanowiska i wypowiada się w imieniu Izby we wszystkich sprawach związanych z Jej działalnością. Prezes KIG zgłasza kandydatów i propozycje liczebności Zarządu, a także opiniuje pisemnie deklaracje organizacji zainteresowanych członkostwem w Izbie. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa zawiera § 28 Statutu KIG.

WIĘCEJ

Rada

Do kompetencji Rady należy m.in.: wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania rocznych programów działania Krajowej Izby Gospodarczej wraz z planami finansowymi na rok obrotowy, ustalanie zasad działalności finansowej Izby.

WIĘCEJ

Prezydium

Prezydium wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady, opiniuje projekty planów finansowych, powołuje Kolegia Ekspertów. Na wniosek Prezesa KIG powołuje stałe oraz doraźne komisje, rady, sekcje i inne zespoły kolegialne. Ponadto, Prezydium na wniosek Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego zatwierdza strukturę organizacyjną Izby.

WIĘCEJ

Komisja rewizyjna

Wybierana jest spośród Członków Krajowej Izby Gospodarczej, składa się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

WIĘCEJ

Komisja rozjemcza

Powołana jest do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub organy Izby. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze Statutu praw i obowiązków członkowskich oraz naruszania zasad etyki. Składa się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

WIĘCEJ

Komitety KIG

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 20 komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów.

WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.