• A A A

Władze

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Do kompetencji Walnego zgromadzenia należą m.in. uchwalanie wieloletnich dokumentów programowych Izby, zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rozjemczej, dokonywanie wyboru Rady i jej Przewodniczącego, a także Prezesa i członków Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Szczegółowy zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia zawiera § 18 Statutu KIG.

Zarząd

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych Organów Izby. Szczegółowy zakres kompetencji Zarządu zawiera § 29 Statutu KIG.

Prezes i Wiceprezesi

Prezes zajmuje stanowiska i wypowiada się w imieniu Izby we wszystkich sprawach związanych z Jej działalnością. Prezes KIG zgłasza kandydatów i propozycje liczebności Zarządu, a także opiniuje pisemnie deklaracje organizacji zainteresowanych członkostwem w Izbie. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa zawiera § 25 Statutu KIG.

WIĘCEJ

 

Rada

Rada podejmuje uchwały w sprawach członkowskich, ustala roczne programy działania Izby i zatwierdza plany finansowe, na wniosek Prezesa powołuje członków Zarządu oraz rozpatruje Jego sprawozdania z wykonania planów finansowych.Ponadto, Rada powołuje i odwołuje członków Prezydium oraz rozpatruje sprawozdania z Jego działalności. Szczegółowy zakres kompetencji Rady zawiera § 24 Statutu KIG.

WIĘCEJ

Komisja rewizyjna

Wybierana jest spośród Członków Krajowej Izby Gospodarczej, składa się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

WIĘCEJ

Komisja rozjemcza

Powołana jest do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub organy Izby.
Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze Statutu praw i obowiązków członkowskich oraz naruszania zasad etyki. Składa się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

WIĘCEJ

Prezydium

Prezydium wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady, opiniuje projekty planów finansowych, powołuje Kolegia Ekspertów.Na wniosek Prezesa KIG powołuje stałe oraz doraźne komisje, rady, sekcje i inne zespoły kolegialne. Ponadto, Prezydium na wniosek Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego zatwierdza strukturę organizacyjną Izby. Szczegółowy zakres kompetencji Prezydium zawiera § 27 Statutu KIG.

WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.