• A A A

Prezes i Wiceprezesi

Prezes zajmuje stanowiska i wypowiada się w imieniu Izby we wszystkich sprawach związanych z Jej działalnością. Prezes KIG zgłasza kandydatów i propozycje liczebności Zarządu, a także opiniuje pisemnie deklaracje organizacji zainteresowanych członkostwem w Izbie. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa zawiera § 25 Statutu KIG.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Andrzej Arendarski -doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym reprezentantem środowisk gospodarczych zrzeszając ponad 150 organizacji, a poprzez nie kilkaset tysięcy firm.

W latach 2008-2016 obejmował stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli, czym umocnił pozycję polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. W latach 2002 – 2003 jako prezes Tel-Energo S.A. oraz NOM Sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 1992 r. został powołany nas stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. był posłem na Sejm RP. W latach osiemdziesiątych działał strukturach demokratycznej opozycji (działał w niezależnych strukturach oświatowych i wydawniczych, a także współtworzył Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie oraz Akcję Gospodarczą).

Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Jest odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Uśmiechu.

Wiceprezes-Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Marek Kłoczko – urodził się w 1951 r. w Augustowie. W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki w Budapeszcie (Węgry), a w 1979 r. na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Od 1990 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej: od 1990 roku Dyrektor Generalny KIG, od 1993 Sekretarz Generalny KIG, a od 2014 roku pełni funkcję Wiceprezesa-Dyrektora Generalnego.

Wiceprezes-Dyrektor Generalny KIG odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej Izby i realizację jej planu finansowego, zarządzanie majątkiem Izby, organizacyjno-administracyjną obsługę organów Izby, organizacyjne przygotowanie posiedzeń organów statutowych Izby, zapewnienie realizacji decyzji organów Izby, desygnowanie, po zasięgnięciu opinii Prezydium KIG, przedstawicieli do władz spółek i fundacji, w których Izba posiada udziały kapitałowe lub jest fundatorem, występowanie z wnioskiem o zwoływanie posiedzeń organów Izby.

I Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

Tadeusz Donocik – Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

Wojciech Konecki – Prezes APPLiA Polska – Związek Pracodawców AGD w Warszawie

Urodzony w 1967 roku, w 1991 roku ukończył SGPiS/SGH uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Przez 20 lat pracował w branży producentów AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców, producentów AGD, APPLiA Polska (d.CECED), który zajmuje się m.in. reprezentacją przemysłu wobec administracji państwowej, parlamentu i mediów, a także badaniem rynku oraz analizami ekonomicznymi.

W sferze samorządu gospodarczego, od 2005 roku był radcą, członkiem władz i wice przewodniczącym Rady oraz od 2017 roku wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej KIG. Jest także przewodniczącym Komitetu ds. sprzętu elektrycznego powszechnego użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem Board of Officers europejskiej organizacji normalizacyjnej CENELEC, członkiem grupy eksperckiej KIS-GOZ (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)  oraz przewodniczącym międzynarodowej rady nadzorczej spółki akcyjnej organizacji odzysku ElektroEko SA.

W swoich publikacjach specjalizuje się głównie w tematyce efektywności energetycznej, elektrorecyklingu, trendów rynkowych i branży producentów elektroniki.

Odznaczony rządową odznaką „Za zasługi dla gospodarki Rzeczpospolitej”. Biegle włada językiem angielskim. Żonaty, ma dwie córki.

 

Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

Andrzej Piłat – Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

Janusz Wiśniewski – Prezes Polsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej w Warszawie

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.