• A A A

Komisja rozjemcza

Powołana jest do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub organy Izby. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze Statutu praw i obowiązków członkowskich oraz naruszania zasad etyki. Składa się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Skład Komisji Rozjemczej Krajowej Izby Gospodarczej:

Przewodniczący: Michał Chałoński

Wiceprzewodniczący: Klaudiusz Siwiec

Sekretarz: Danuta Drzewiecka

Chałoński Michał, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Drzewiecka Danuta, Mazowiecka Izba Gospodarcza
Kukurba Piotr, Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Gliwicach
Kozłowski Andrzej, Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
Mankiewicz-Cudny Ewa, NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych
Nowastowski Janusz, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
Siwiec Klaudiusz, Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.