Komisja rozjemcza

Powołana jest do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub organy Izby. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze Statutu praw i obowiązków członkowskich oraz naruszania zasad etyki. Składa się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący:

Andrzej Arendarski (zgodnie z § 26 pkt. d Statutu KIG)

Wiceprzewodnicząca:

Danuta Drzewiecka

Sekretarz:

Cezary Tkaczyk

Skład Komisji Rozjemczej Krajowej Izby Gospodarczej:

Danuta Drzewiecka – Mazowiecka Izba Gospodarcza
Marek Hahn – Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marcin Jabłoński – Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów
Andrzej Kozłowski – Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
Janusz Nowastowski – Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
Agata Radomska – Płońska Izba Gospodarcza
Cezary Tkaczyk – Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.