List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

poniedziałek, 20.01.2014

21 stycznia 2014 roku Komisja Europejska zamierza opublikować propozycje zawierające kolejny Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, obejmujący okres do roku 2030, zaostrzający cele redukcyjne w stosunku do dotychczasowych rozwiązań, które zostały przyjęte kruchym kompromisem 12 grudnia 2008 roku.

Komisja zaproponuje w nich wprowadzenie nowego wiążącego celu redukcji emisji CO2 na poziomie 30% – 40% do roku 2030 – co wiąże się ze zmianą Dyrektywy ETS i wyższymi cenami uprawnień do emisji CO2, co będzie szczególnie dotkliwe dla instalacji energetycznych i przemysłowych w Polsce wykorzystujących węgiel.

Najważniejsze jest jednak to, że wprowadzenie tych rozwiązań będzie kolejnym krokiem we wdrażaniu na poziomie UE polityki dekarbonizacji, która zakłada niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2 do roku 2050. Ta polityka według wypowiedzi KE stwarza możliwości wykorzystania wszystkich paliw, w tym także węgla – poprzez zastosowanie technologii wychwytu i składowania, CO2 (tzw. CCS). Jednak w praktyce takich technologii jeszcze nie ma w skali potrzebnej dla energetyki, a dostępne rozwiązania technologiczne nie dają szansy na sensowne zastosowanie ich w przyszłości. W efekcie wprowadzenie planowanych rozwiązań spowoduje, że w realnych decyzjach inwestycyjnych technologie węglowe będą eliminowane. Oznacza to bardzo silne ograniczenie prawa poszczególnych państw, w tym Polski do kształtowania własnego bilansu paliwowego. Takie podejście jest sprzeczne z zapisami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym zmiany w polityce energetycznej, szczególnie zaś regulacje znacząco wpływające na strukturę paliw Państw Członkowskich wymagają jednomyślności.

Komisja Europejska planuje opublikować także propozycję nowelizacji Dyrektywy ETS, aby pod nazwą „stabilizacji rynku CO2” zmniejszyć liczbę uprawnień emisyjnych i w ten sposób podwyższyć cenę uprawnień do emisji CO2. W zamierzeniach Komisji doprowadzi to do osiągnięcia rentowności eksploatacji elektrowni opartych na gazie. Dla Polski oznaczać to będzie wyższe ceny energii, ryzyko odejścia od budowy nowych elektrowni węglowych, poważne problemy górnictwa oraz znacznej części przemysłu energochłonnego.

Chcemy podkreślić, że działania KE są sprzeczne z wielokrotnie ponawianym stanowiskiem Polski, by działania na rzecz ochrony klimatu w UE były powiązane z działaniami innych krajów (USA, Chiny), gdyż jedynie wówczas może wystąpić efekt w skali globalnej. Planowane działania KE są jednak wyprzedzające w stosunku do kalendarza uzgodnień międzynarodowych, które przewidują wypracowanie globalnego porozumienia do roku 2015. Dążenie do samodzielnego obniżania emisji CO2 przez Unię Europejską obniży jedynie konkurencyjność gospodarek Państw Członkowskich bez wymiernego efektu dla środowiska gdyż emisje całej Unii w roku 2020 będą wynosiły jedynie 10% wszystkich emisji na świecie.

Po publikacji propozycji przez Komisję, projekt trafi do Parlamentu i Rady UE – w procesie decyzyjnym, którego dalszy przebieg nie wymaga już jednomyślności. Prosimy o interwencję Pana Premiera celem powstrzymania Komisji Europejskiej przed ingerencją w strukturę wykorzystywanych w Polsce paliw polegającą na publikacji propozycji legislacyjnej i skierowaniu jej na ścieżkę proceduralną, w której nie jest wymagana jednomyślność.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.