Wyzwanie 1: W pełni funkcjonujący wspólny rynek

Wspólny rynek usług nie działa i jest ograniczany

Poziom integracji handlowej państw członkowskich Unii jest niezadowalająco niski. Jest on nieco wyższy dla towarów, niemniej wiele do życzenia pozostawia w przypadku rynku wymiany usług. Co gorsza, ostatni czas przynosi rozwiązania nakierowane na osłabienie konkurencji w zakresie usług tak na poziomie unijnym, jak również poszczególnych państw członkowskich. Szczególne nasilenie takich działań widoczne jest po stronie państw tzw. Starej Unii, dla których konkurencja na rynku usług ze strony państw tzw. Nowej Unii jest zbyt silna. Wzmacnianie wspólnego rynku usług powinno być polem szerokiej współpracy Nowej Unii. Służy wszak umacnianiu wartości, które legły u powstania wspólnoty, a jednocześnie – utrzymaniu dostępu konsumentów i producentów z całej UE do szerokiej palety usług po rozsądnych cenach.

Konieczność postępu w zakresie digitalizacji

Ostatnia dekada przyniosła znaczące zmiany w zakresie modeli sprzedażowych. Informacja o produkcie zaczęła być przekazywana głównie środkami elektronicznymi. W ich stronę przesunęły się też modele sprzedaży, wykorzystujące profesjonalne platformy sprzedażowe i media społecznościowe. Niestety kanały te zdominowane są przez dużych profesjonalnych graczy. W stopniu niezadowalającym wykorzystywane są natomiast przez podmioty najmniejsze, dla których digitalizacja jest niepowtarzalną szansą na dotarcie do nowych klientów. Trzeba wesprzeć wszelkie inicjatywy zwiększające umiejętność poruszania się w zdigitalizowanym świecie przez podmioty najmniejsze, w szczególności w zakresie porównania swoich wyrobów z konkurencją i dotarcia do potencjalnych klientów z adekwatną ofertą.

Rozmaite systemy ochrony konsumenta

Czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorców do oferowania towarów i usług poza granicami jest istnienie odmiennych krajowych systemów ochrony konsumenta. Przedsiębiorcy obawiają się, że mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z zasadami, których nie znają. Taki stan rzeczy faworyzuje duże firmy, szczególnie ponadnarodowe, mające znaczące zasoby i tradycje działalności na wielu rynkach. Dzieje się to ze szkodą dla funkcjonowania małych i średnich firm, stanowiących podstawę każdej gospodarki (rynek pracy, wkład podatkowy), ale również ze szkodą dla konsumentów, którym oferowana jest znacznie uboższa paleta towarów i usług – w cenach zawyżonych. Zadaniem Unii powinno być wspieranie harmonizacji systemów ochrony konsumentów oraz likwidowanie nadmiernych regulacji w tym zakresie na poziomie poszczególnych krajów Unii.

 

Tekst jest częścią serii artykułów „Gospodarcze wyzwania EU”, poświęconej 10 najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, jakie czekają Unię Europejską.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.