Wyzwanie 10: Niedrogie i bezpieczne dostawy energii i surowców

Niezawodne i niedrogie źródła energii

Zapewnienie konkurencyjnych, zrównoważonych i bezpiecznych dostaw energii jest jednym z największych wyzwań społecznych i gospodarczych w nadchodzących latach, zwłaszcza w kontekście przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i opartą na odnawialnych źródłach energii. Przedsiębiorstwa muszą zawsze mieć zagwarantowany dostęp do niedrogich i niezawodnych źródeł energii. Kluczowe będzie ścisłe stosowanie podejścia rynkowego, które ograniczy koszty dla konsumentów energii i pomoże utrzymać poparcie społeczne dla transformacji energetycznej. UE powinna stworzyć opłacalny europejski system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aby umożliwić inwestycje tam, gdzie mają one największe skutki gospodarcze. Szczególnie istotne dla poprawy bezpieczeństwa dostaw jest wspieranie rozproszonych systemów produkcji i magazynowania energii.

Obieg zamknięty – odzyskiwanie surowców

Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja, według której produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a odpady – jeżeli już powstaną – powinny być traktowane jako surowce wtórne, które można poddać recyklingowi, przetworzyć i ponownie wykorzystać. Koncepcja ta pozwoli zmienić model konsumpcji na bardziej świadomy i odpowiedzialny, racjonalniej gospodarować zasobami, zaoszczędzić energię i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Przyczyni się też do większej innowacyjności europejskich firm, które będą musiały wypracować w tym kierunku odpowiednie rozwiązania. W kontekście gospodarki obiegu zamkniętego ważne będzie uwzględnienie MŚP na rynku poprzez zwiększenie zaufania do surowców wtórnych (np. standardy jakości) oraz zapewnienie lepszych warunków ramowych dla inwestycji w zielone technologie (np. wsparcie publiczne, różne formy finansowania).

Mniej surowców, więcej wartości dodanej

Wskazane są działania mające na celu stopniową zmianę modelu konsumpcji z produktów o krótkim życiu i umiarkowanej jakości na te, które mają wysoką jakość i które można eksploatować długo. Szczególnej uwagi wymagają zagadnienia związane ze wsparciem produkcji wyrobów o przedłużonej żywotności, które można w razie potrzeby naprawiać niekłopotliwie i tanio. Trzeba mieć na uwadze, że postulowana zmiana modelu konsumpcji przyczyni się do poprawy pozycji rynkowej firm z sektora MŚP, tak w przypadku firm wytwarzających dobra, jak i tych działających w sektorze usług.

Tekst jest częścią serii artykułów „Gospodarcze wyzwania EU”, poświęconej 10 najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, jakie czekają Unię Europejską.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.