Wyzwanie 4: Prawodawstwo przyjazne MŚP

Biurokracja nie sprzyja MŚP

Obciążenia regulacyjne i administracyjne są nieproporcjonalnie bardziej dotkliwe dla firm z sektora MŚP niż dla dużych przedsiębiorstw. Szacuje się, że w warunkach europejskich, gdy duża firma wydaje 1 euro na pracownika (ze względu na obowiązki regulacyjne), mała firma musi wydać średnio 10 euro. W konsekwencji rozrost wymogów stawianych firmom w naturalny sposób przyczynia się do wyjaławiania rynku z firm małych i średnich. Jest to niekorzystne dla konsumentów i pracowników, a także pociąga za sobą spadek innowacyjności i tempa rozwoju. Dlatego Komisja Europejska wprowadziła w programie „Small Business Act” zasadę „najpierw myśl na małą skalę”, zgodnie z którą przepisy należy opracowywać, uwzględniając cechy i potrzeby MŚP. Jest to kierunek, który należy wspierać również poprzez inne inicjatywy.

Urzędy powinny być przyjazne dla przedsiębiorców

Pragmatyka działania firm jest inna niż funkcjonowania administracji. Życie firm to innowacja, konkurencja, stałe zabieganie o względy aktualnych i potencjalnych klientów. Odmiennie jest w urzędach, które pracują wedle ustalonego budżetu, a główną uwagę zwracają na kwestie proceduralne. Urzędy w Unii muszą rozumieć, że istnienie gospodarki to przede wszystkim przedsiębiorczość dająca pracę, towary, usługi, ale również generująca wpływy podatkowe, dzięki którym urzędy mogą prowadzić swoją działalność. Choć urzędy odgrywają ogromną rolę w ochronie konsumentów czy eliminacji przypadków patologii z obrotu gospodarczego, muszą mieć zawsze na uwadze, czy narzędzia stosowane przez nie są współmierne do osiąganych korzyści. Nadmierna regulacja czy stawianie wygórowanych wymagań może bowiem doprowadzić do wyjałowienia rynku.

Nowe regulacje muszą przechodzić test MŚP

Wytyczne Komisji Europejskiej wyjaśniają, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić dobry test MŚP. Teraz potrzebne są dodatkowe formy wsparcia i solidne kontrole, aby testy MŚP zostały przeprowadzane prawidłowo. Urzędnicy odpowiedzialni za testy powinni otrzymać wsparcie w ich przeprowadzeniu, zanim ocena wpływu zostanie przedłożona Radzie Kontroli Regulacyjnej. Z kolei Rada przed wydaniem opinii na temat skutków oceny, powinna systematycznie sprawdzać, czy test jest właściwie przeprowadzany. Testy nie są celem samym w sobie – celem jest tworzenie/ochrona miejsc pracy. Właśnie dlatego kluczowe znaczenie dla naszej konkurencyjności ma prawodawstwo dotyczące MŚP – 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE i ponad połowa zatrudnienia i wartości dodanej opiera się na tym sektorze.

 

 

Tekst jest częścią serii artykułów „Gospodarcze wyzwania EU” poświęconej 10 najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, jakie czekają Unię Europejską.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.