Wyzwanie 5: Stymulowanie postaw przedsiębiorczych

Utrudnienia dla mikro- i małych przedsiębiorców

Tworzenie kolejnych regulacji określających ramy działania przedsiębiorstw, choć z pozoru korzystne dla konsumentów i pracowników, faktycznie prowadzi do spadku konkurencji na rynku oraz znacznego zmniejszenia liczby dostępnych miejsc pracy. Nadmiar regulacji skutkuje bowiem zniechęceniem obecnych przedsiębiorców do prowadzenia działalności, podobnie jak potencjalnych przedsiębiorców – do rozwijania własnego biznesu. W zbyt wielu przypadkach mur regulacji praktycznie uniemożliwia wejście na rynek podmiotów niemających bardzo dużego zaplecza finansowego. Ma to fatalny wpływ na liczbę pojawiających się w gospodarce innowacji i tempo wprowadzania już wykreowanych. Ogranicza więc tempo wzrostu poziomu rozwoju i wielkość wytworzonego produktu krajowego.

Krzewienie idei przedsiębiorczości i stosownych umiejętności

Aby osiągnąć wzrost gospodarczy i wyższy poziom zatrudnienia, Europa potrzebuje więcej przedsiębiorców. Aby to było możliwe, należy zagwarantować przyjazną politykę
i odpowiednie otoczenie regulacyjne dla MŚP, a także wspierać rozwój przedsiębiorczych postaw i umiejętności. Konieczne jest kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości od bardzo młodego wieku: począwszy od szkoły podstawowej i średniej po kształcenie zawodowe i uniwersyteckie. Równie ważne jest zaangażowanie społeczności biznesowej w projektowanie i realizację programów oraz inicjatyw mających na celu wspieranie przedsiębiorczości. Skuteczne programy, takie jak Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, powinny zostać rozszerzone i wzmocnione.

Rozumienie przez pracowników całokształtu działania firmy i logiki biznesu

Młodzież od jak najwcześniejszego etapu kształcenia powinna uczyć się podstaw przedsiębiorczości, m.in. tego, za co odpowiadają poszczególne działy firm oraz jak ze sobą współpracują. Podobna wiedza powinna być systematycznie przekazywana i przypominana osobom dorosłym, zarówno pracującym, jak i poszukującym pracy. Dokładne rozumienie procesów zachodzących w firmach powinno przyczynić się do wzrostu efektywności pracy i poprawy relacji pomiędzy poszczególnymi działami. Uzupełnieniem powyższej wiedzy powinno być informowanie o obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców. Efektem takich działań może być bardziej świadome podejmowanie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i lepsze do niego przygotowanie.

 

 

Tekst jest częścią serii artykułów „Gospodarcze wyzwania EU”, poświęconej 10 najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, jakie czekają Unię Europejską.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.