Wyzwanie 6: Ekosystem do tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości

Podejście całościowe, nowe narzędzia spójne ze starymi

Zmiana prawa określającego ramy działania biznesu jest naturalnym procesem. Niestety zbyt wiele nowych aktów prawnych lub nowelizacji wprowadza się jako regulacje „wycinkowe”. Nie poprzedza tego kompleksowa analiza skutków, zwłaszcza w zakresie uplasowania nowych rozwiązań w kontekście całego przyjętego systemu. Częstokroć przyjmowane regulacje są sprzeczne z istniejącymi, mają inne cele i negatywny wpływ na istniejące już instrumenty. „Wycinkowe” stanowienie prawa bywa często efektem silnego lobbingu, mającego na celu uprzywilejowanie pewnych grup przedsiębiorców. Jest to niekorzystne dla ogółu przedsiębiorstw, ale szczególnie dla podmiotów najmniejszych, które mają bardzo ograniczony wpływ na proces stanowienia prawa.

Zapewnienie popytu dla nowych firm (administracja i duże firmy)

Obecnie na całym terytorium UE funkcjonuje ekosystem startupowy. Ma to pozytywny wpływ na rozwój, ale rodzi też nowe wyzwania. Wiele nowych firm nie wychodzi poza krytyczne pierwsze lata, a zbyt mało przechodzi z etapu „rozruchu” do fazy „zwiększania skali”. Złożoność transgranicznych wymogów regulacyjnych i administracyjnych (np. związanych z przepisami dotyczącymi podatku VAT), strach przed niepowodzeniem, trudności w pozyskaniu finansowania czy znalezieniu wykwalifikowanych pracowników – to przeszkody utrudniające przetrwanie lub rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.

Wzmacnianie zasad jednolitego rynku

Kluczowe elementy zwiększania konkurencyjności UE – jeśli mają mieć szeroki, pozytywny wpływ – powinny być rozwijane i uzupełniane w całej Europie. Dostęp do rynku ma kluczowe znaczenie dla skalowalności zarówno firm, jak i inwestycji. Dlatego rzeczywisty postęp w kierunku jednolitego rynku – dla ludzi, kapitału, internetu, towarów i usług – jest warunkiem koniecznym przyjaznej UE. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie realizacji celów zawartych w unii rynków kapitałowych, jednolitym rynku cyfrowym i strategii jednolitego rynku. Inne inicjatywy, które mogą zostać podjęte na szczeblu UE, będą nieistotne i nieskuteczne w przypadku braku rozwoju bardziej dynamicznego rynku kapitałowego, podejścia „domyślnie cyfrowego” w całej UE oraz sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku towarów i usług.

 

 

Tekst jest częścią serii artykułów „Gospodarcze wyzwania EU”, poświęconej 10 najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, jakie czekają Unię Europejską.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.