Wyzwanie 7: Druga szansa po upadku firmy

Wsparcie dla firmy w kłopotach – zapobieganie niewypłacalności

Według danych KE, połowa przedsiębiorstw zbankrutowała w ciągu pierwszych pięciu lat, a związana z tym bezpośrednia utrata miejsc pracy osiągnęła w UE 1,7 mln etatów rocznie. Bankructwo jest często przypisywane błędom zarządzania. Dlatego im wcześniej firmy otrzymają wskazówki dotyczące swojej pozycji i płynności, tym lepiej. Powinno to przynieść korzyści całej społeczności biznesowej, w tym również bankom i innym instytucjom udzielającym pożyczek, ponieważ zmniejszyłoby to ogólną stopę niewypłacalności. Konieczne jest również wzmacnianie działania projektów mających na celu udzielenie wczesnego wsparcia przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji. Działania ukierunkowane na zapobieganie niewypłacalności są skuteczniejsze niż normowanie ram prawnych dotyczących niewypłacalności na szczeblu europejskim.

Europejski rejestr upadłości

Konieczne jest utworzenia europejskiego rejestru upadłościowego w oparciu o istniejące krajowe rejestry. Chodzi o to, by zapewnić, że wierzyciele są informowani w sposób terminowy i przejrzysty o rozpoczęciu postępowania upadłościowego z udziałem jednego lub większej liczby ich dłużników. Rejestr byłby korzystny zwłaszcza w sprawach transgranicznych. Wierzyciele mogliby zostać poinformowani o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec ich dłużnika w innym państwie członkowskim, co dostarczyłoby warunków pełnego uczestnictwa w postępowaniu. Taki rejestr powinien być łatwo dostępny i zrozumiały.

Łatwiejszy transfer ocalałych zasobów firmy do kolejnej działalności

Niektóre państwa członkowskie są bardziej zaawansowane niż inne w dziedzinie transferu zasobów upadłych przedsiębiorstw do podmiotów dających nadzieję na kontynuację działalności. Jednak dla wszystkich korzystna byłaby poprawa tych procedur. Warto rozpatrzyć możliwość dokonywania owego transferu w układzie transgranicznym. Obecnie zbyt skomplikowane i różniące się pomiędzy krajami procedury praktycznie to uniemożliwiają. UE może odgrywać cenną rolę koordynacyjną w ułatwianiu postępu i wymianie doświadczeń w zakresie transferu przedsiębiorstw.

 

 

 

 

 

Tekst jest częścią serii artykułów „Gospodarcze wyzwania EU”, poświęconej 10 najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, jakie czekają Unię Europejską.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.