Przetargi i konkursy

Regulamin Krajowej Izby Gospodarczej udzielania zamówień w ramach projektu PPK 3.0 – pobierz pdf

SZ 1_KIG_BP_HRC_2023_Szacowanie_badanie satysfakcji MSP

Data publikacji: 06.10.2023

 1. W związku z planowaną w ramach Inwestycji A1.2.1 (Krajowy Plan Odbudowy) realizacją projektu
  „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa, turystyka
  lub kultura, na dywersyfikację lub unowocześnienie działalności na obszarze woj. mazowieckiego
  lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
  na przeprowadzenie badania satysfakcji MŚP, które aplikowały o wsparcie swojego przedsięwzięcia
  w ramach projektu.
 2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: I kwartał 2026 r.
 3. Zakres zadań Wykonawcy obejmować będzie:
  • opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji badania (celów, metodologii itp.), z uwzględnieniem wykorzystania różnych metod i narzędzi badawczych (np. CAWI, FGI, IDI),
  • opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariusz CAWI, scenariusz FGI, scenariusz IDI),
  • przeprowadzenie badania zgodnie z opracowaną koncepcją,
  • agregacja danych,
  • analiza danych,
  • przygotowanie pisemnego raportu z badania, z opisem przebiegu badania, wnioskami, analizami statystycznymi, uwagami dotyczącymi obsługi MŚP prowadzonej przez Zamawiającego.
 4. Planowana liczba MŚP objętych wsparciem w ramach projektu: minimum 800. Wykonawca zobligowany będzie do objęcia badaniem min. 90% MŚP objętych wsparciem w ramach projektu.

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

SZ 2_KIG_BP_HRC_2023_Szacowanie_eksperci ds kontroli

Data publikacji: 06.10.2023

 1. W związku z planowaną w ramach Inwestycji A1.2.1 (Krajowy Plan Odbudowy) realizacją projektu
  „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa, turystyka
  lub kultura, na dywersyfikację lub unowocześnienie działalności na obszarze woj. mazowieckiego
  lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
  na usługi przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwach objętych wsparciem.
 2. W ramach projektu przedsiębiorstwa MŚP będą mogły uzyskać dofinansowanie na:
  • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną w szczególności:
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność,
  • podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem,
  • usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.
 1. Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2024 r. – maj 2026 r.
 2. Kontrola przedsięwzięć MŚP obejmować będzie kontrole planowe i doraźne na miejscu realizacji przedsięwzięcia. Do zadań wykonawcy należeć będzie:
  • zapewnienie ekspertów, o doświadczeniu i kwalifikacjach odpowiadających zakresowi planowanej kontroli,
  • przeprowadzenie kontroli, w szczególności weryfikacja:
 • zgodności rzeczowej realizacji przedsięwzięcia, tj. czy przedsięwzięcie jest/zostało faktycznie zrealizowane, czy zostało zrealizowane w zakresie i na warunkach określonych we wniosku
  o objęcie wsparciem oraz w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia,
 • prawidłowości rozliczeń finansowych, tj. czy wydatki na realizację przedsięwzięcia poniesione zostały zgodnie z wnioskiem o objęcie wsparciem oraz umową o dofinansowanie przedsięwzięcia, w tym czy poniesione zostały w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
  z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych,
 • sposób archiwizacji dokumentacji w ramach przedsięwzięcia i zapewnienia ścieżki audytu,
 • prawidłowość wypełniania zobowiązań promocyjno-informacyjnych,
  • przygotowanie, zgodnie z procedurami, na wzorach formularzy przekazanych przez Zamawiającego, informacji pokontrolnej, w tym wskazanie i uzasadnienie stwierdzonych uchybień
  • wskazanie w informacji pokontrolnej zaleceń pokontrolnych (jeśli dotyczy).
 1. Każdorazowo zespół kontrolujący liczyć będzie nie mniej niż 2 osoby, z których jedna pełnić będzie funkcję kierownika kontroli. Skład zespołu kontrolującego dobierany będzie zarówno spośród pracowników Zamawiającego, jak i wykonawcy/osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji usługi.
 2. Kontrole planowane prowadzone będą zgodnie z harmonogramem kontroli, zawierającym metodykę wyboru próby przedsięwzięć do kontroli na miejscu realizacji. Kontrole doraźne prowadzone będą
  na bieżąco, w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w realizacji przedsięwzięcia. Kontrole doraźne nie będą ujmowane w harmonogramie kontroli i będą mogły być prowadzone w każdym czasie.
 3. Planowana liczba przedsięwzięć MŚP objętych kontrolą: 40 – 80 (5% – 10% MŚP objętych wsparciem, w zależności od zatwierdzonej na etapie realizacji projektu metodologii kontroli).

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

SZ 3_KIG_BP_HRC_2023_Szacowanie_eksperci_ocena wniosków badanie MŚP sytuacji finansowej

Data publikacji: 06.10.2023

 1. W związku z planowaną w ramach Inwestycji A1.2.1 (Krajowy Plan Odbudowy) realizacją projektu
  „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa, turystyka
  lub kultura, na dywersyfikację lub unowocześnienie działalności na obszarze woj. mazowieckiego
  lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
  na świadczenie usług:

  • oceny wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięcia MŚP i/lub
  • zapewnienia dyżuru ekspertów udzielających MŚP informacji w zakresie przygotowania wniosków o objęcie przedsięwzięć wsparciem (opcjonalnie) i/lub
  • przeprowadzenia analiz w celu potwierdzenia statusu MŚP i/lub
  • badania, czy przedsiębiorstwo (MŚP) nie znajduje się w trudnej sytuacji.
 2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: marzec – listopad 2024 r.
 3. Ocena wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięcia MŚP będzie obejmować merytoryczną ocenę, zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć MŚP, wniosków o dofinansowanie działań inwestycyjnych i rozwojowych złożonych przez MŚP prowadzące działalność w sektorze HoReCa, turystyki lub kultury, w tym ich zawartość merytoryczną oraz racjonalność kosztów, czynny udział w pracach Komisji Oceny Przedsięwzięć MŚP.

Wykonawca zobligowany będzie do dokonania oceny zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć MŚP przekazanym przez Zamawiającego, sporządzenia pisemnej opinii z oceny, wraz z informacją
o przyznanej liczbie punktów i uzasadnieniem oceny. Zamawiający informuje, że eksperci zobligowani będą do udziału w spotkaniu instruktażowym dotyczącym zasad oceny przedsięwzięć MŚP. Spotkanie zorganizowane zostanie przez Zamawiającego, prowadzone będzie w trybie zdalnym

Planowana liczba wniosków do oceny:

 • minimum 800 w procedurze podstawowej, przy czym każdy wniosek oceniony będzie przez dwóch ekspertów (1 600 ocen),
 • około 144 w procedurze odwoławczej – ocena przez jednego eksperta, innego niż oceniający
  w procedurze podstawowej (144 oceny).
 1. Zapewnienie dyżuru ekspertów (spośród osób wyznaczonych do oceny wniosków) – opcjonalnie,
  w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia,
  w terminach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, dyżuru ekspertów przekazujących informacje dla potencjalnych Wnioskodawców (MŚP) w zakresie przygotowania wniosków o objęcie przedsięwzięć MŚP wsparciem. Dyżur uruchomiony będzie w trakcie trwania naboru wniosków,
  a eksperci powinni być dostępni telefonicznie i mailowo.
 2. Analiza w celu weryfikacji statusu MŚP (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)
  nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) będzie obejmować sprawdzenie przekazanych przez przedsiębiorstwa informacji o wielkości zatrudnienia oraz wysokości rocznych obrotów/sumy bilansowej, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (jego wielkości), z uwzględnieniem powiązań kapitałowo – osobowych pod kątem ich wpływu na wielkość danego przedsiębiorstwa.

Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania analizy w oparciu o:

 • informacje przekazane przez aplikujące przedsiębiorstwo (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, wniosek o wsparcie przedsięwzięcia),
 • ogólnodostępne źródła danych o przedsiębiorstwach: np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, SUDOP, SHRIMP,
 • raporty generowane z wywiadowni gospodarczej/wywiadowni gospodarczych.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji metodologii analizy, źródeł informacji (w tym wywiadowni gospodarczych, z których będzie korzystał), wzoru formularza analizy oraz wykazu osób (wraz z opisem ich doświadczenia i kwalifikacji), które będą przeprowadzać analizy.

Planowana liczba analiz: minimum 800.

 1. Analiza sytuacji finansowej MŚP pod kątem wystąpienia trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) będzie obejmować weryfikację danych finansowych przedsiębiorstw za okres 3 ostatnich lat obrotowych przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji metodologii analizy, źródeł informacji, wzoru formularza analizy oraz wykazu osób, które będą przeprowadzać analizy.

Planowana liczba analiz: minimum 800.

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

SZ 4_KIG_BP_HRC_Szacowanie_obsługa prawna

Data publikacji: 06.10.2023

 1. W związku z planowaną w ramach Inwestycji A1.2.1 (Krajowy Plan Odbudowy) realizacją projektu
  „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa, turystyka
  lub kultura, na dywersyfikację lub unowocześnienie działalności na obszarze woj. mazowieckiego
  lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
  na obsługę prawną projektu.
 2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń 2024 – maj 2026 r.
 3. Zakres zadań Wykonawcy obejmować będzie bieżące doradztwo i pomoc prawną w związku
  z realizacją projektu, m. in.:

  • opiniowanie i weryfikację projektów dokumentów związanych z realizacją projektu (wzorów umów, aneksów, regulaminów, wniosków, dokumentacji konkursowej, dokumentacji rozliczeniowej itp.) pod względem formalnoprawnym, w tym opiniowanie ich zgodności
   z kryteriami kwalifikowalności wydatków oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  • przygotowywanie, opiniowanie i weryfikację działań dotyczących udzielania zamówień w ramach projektu,
  • przygotowywanie, opiniowanie i weryfikację umów (w tym aneksów do umów) z wykonawcami w ramach projektu,
  • przygotowywanie, opiniowanie i weryfikację projektów umów cywilno-prawnych (w tym aneksów do umów) w ramach projektu,
  • udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z realizacją projektu, kwalifikowalnością wydatków, zaangażowaniem personelu,
  • wydawania opinii prawnych związanych z wykonywaniem lub interpretacją umowy o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem przy tym prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej,
  • opiniowanie w zakresie wątpliwości wynikłych w procesie monitorowania, kontroli, wykrywania nieprawidłowości i rozwiązania umów z przedsiębiorcami objętymi wsparciem,
  • nadzór prawny nad procedurą odwoławczą w zakresie negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć składanych przez MŚP,
  • przygotowywanie wezwań do zwrotu środków i decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu środków przez MŚP,
  • obsługa postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko przedsiębiorcom w celu odzyskania wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami,
  • udzielanie porad, opinii i konsultacji dotyczących korespondencji w ramach projektu pod kątem zgodności z przepisami prawa, umowami, dokumentacją projektową i warunkami realizacji projektu,
  • sporządzanie opinii prawnych i wyjaśnień związanych z realizacją projektu,
  • pomoc prawna w trakcie kontroli dotyczących projektu, przeprowadzanych przez uprawnione jednostki nadzorcze, polegających na konsultowaniu i/lub weryfikacji przygotowanych przez Zamawiającego wyjaśnień i stanowisk,
  • wsparcie pracowników projektu w zakresie bieżących wątpliwości natury prawnej dotyczących realizacji projektu.
 4. Planowana liczba MŚP objętych wsparciem w ramach projektu: minimum 800.
 5. Usługa świadczona będzie w wymiarze średnio 10 – 15 godzin/miesiąc. Rozliczenie faktycznego czasu pracy następować będzie raz w miesiącu po przedłożeniu dokumentacji przygotowanej zgodnie
  ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wskazującej prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań
  w projekcie,
 6. Usługa świadczona będzie co do zasady poza siedzibą Zamawiającego przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość (telefonicznie, mailowo itp.). W przypadku gdy prawidłowe wykonanie usługi nie będzie możliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość i/lub na wyraźne żądanie
  od Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego.

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

SZ 5_KIG_BP_HRC_Szacowanie_platforma do spotkań zdalnych

Data publikacji: 06.10.2023

 1. W związku z planowaną w ramach Inwestycji A1.2.1 (Krajowy Plan Odbudowy) realizacją projektu
  „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa, turystyka
  lub kultura, na dywersyfikację lub unowocześnienie działalności na obszarze woj. mazowieckiego
  lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
  na udostępnienie platformy internetowej do realizacji spotkań informacyjnych/szkoleniowych
  w formie elektronicznej (zdalnej) wraz z jej obsługą, utrzymaniem i wsparciem technicznym.
 2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń 2024 r. – maj 2026 r.
 3. Zakres zadań Wykonawcy obejmować będzie udostępnienie platformy internetowej do realizacji zdalnych spotkań informacyjnych/szkoleniowych w ramach projektu, wyposażonej w narzędzia umożliwiające:
  • rejestrację każdego spotkania i określenie jego tematu (przygotowanie wirtualnego kanału/pokoju dla każdego ze spotkań),
  • automatyczny proces zapisów z uwzględnieniem limitów na spotkanie, list rezerwowych, odrębnych profili (loginów i haseł) – dla Zamawiającego, prowadzących, dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki spotkania,
  • automatyczne powiadomienia Uczestników/Uczestniczek po zapisie,
  • udostępnianie przed, w trakcie i po spotkaniu treści/materiałów informacyjnych/szkoleniowych
   w formie e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.,
  • przeprowadzenie spotkań w czasie rzeczywistym, metodami zdalnego dostępu,
   z wykorzystaniem połączeń on-line, umożliwiających telekonferencję w taki sposób, że prowadzący prowadzi spotkanie w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie treści informacyjnych/szkoleniowych, a Uczestnik/Uczestniczka otrzymuje dostęp do platformy,
   z możliwością połączenia głosowego i wideo,
  • wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom i prowadzącym interaktywny swobodny udział we wszystkich przewidzianych elementach spotkania (rozmowa na żywo, chat, ankiety ewaluacyjne) poprzez np. współdziałanie ekranu itp.,
  • zapis audio–wideo i/lub zrzut z ekranu (na nagraniu/zrzucie z ekranu powinien być widoczny przynajmniej prowadzący oraz powinna wyświetlać się bieżąca data i godzina każdego realizowanego w trybie zdalnym spotkania,
  • prowadzenie list obecności,
  • przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych,
  • generowanie raportów aktywności/obecności Uczestników/Uczestniczek,
  • generowanie zbiorczych raportów z każdego ze spotkań (zawierającego minimum tytuł spotkania, harmonogram, daty realizacji, imię i nazwisko prowadzącego, listę Uczestników/Uczestniczek, raport z wyników ankiety ewaluacyjnej,
  • oznakowanie każdego ze spotkań oraz wszelkich generowanych dokumentów z uwzględnieniem wizualizacji projektu oraz zgodnie ze Strategią Informacji i Promocji KPO oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO,
  • przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji logowania i użytkowania platformy,
  • archiwizację każdego ze spotkań (nagrania audio–wideo) i przekazanie ich Zamawiającemu
   w formie plików (dostępnych off-line, w formacie umożliwiającym ich odtworzenie
   i udostępnienie na stronie internetowej za pomocą ogólnodostępnego, darmowego oprogramowania).
   W przypadku braku możliwości odtworzenia i udostępnienia nagrania za pomocą ogólnie dostępnego, darmowego oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz
   z nagraniem oprogramowania koniecznego do jego odtworzenia,
  • zapewnienie Zamawiającemu i użytkownikom spotkań możliwości korzystania z pomocy administratora (tzw. help – desk), tj. zapewnienia systemu rejestracji użytkowników (nadanie loginu i hasła), systemu przyjmowania i usuwania awarii platformy, systemu komunikacji
   z Uczestnikami/Uczestniczkami spotkań (mailowej i telefonicznej), trybu obsługi problemów zgłoszonych przez użytkowników (np. nadanie dostępu, zmiana hasła), niezwłocznego usuwania awarii w funkcjonowaniu spotkań.
 4. Planowana liczba spotkań informacyjnych/szkoleniowych: 27.
 5. Maksymalna planowana średnia liczba uczestników/uczestniczek jednego spotkania: 250.

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

SZ 6_KIG_BP_HRC_Szacowanie_projekt materiałów promocyjnych

Data publikacji: 06.10.2023

 1. W związku z planowaną w ramach Inwestycji A1.2.1 (Krajowy Plan Odbudowy) realizacją projektu
  „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa, turystyka
  lub kultura, na dywersyfikację lub unowocześnienie działalności na obszarze woj. mazowieckiego
  lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
  na zaprojektowanie materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących projektu.
 2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń 2024 r.
 3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie spójnych pod względem wizualnym wzorów, grafiki:
 • logo projektu,
 • strony internetowej projektu,
 • papieru firmowego (format A4),
 • wizytówek
 • materiałów do promocji w internecie – mailingi, grafikI do social mediów oraz kampanii online’owych.
 1. Wszystkie projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Materiały graficzne, oznakowanie powinny być zgodne z zasadami promocji funduszy europejskich oraz Księgą identyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy określonymi w treści dokumentów „Zasady promocji funduszy europejskich i oznakowania projektów” oraz „Księga identyfikacji wizualnej KPO.
 2. Zamawiający zapewni treść, komplet logotypów oraz wytyczne dotyczące zasad wizualizacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach KPO.

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

SZ 7_KIG_BP_HRC_Szacowanie_strona internetowa

Data publikacji: 06.10.2023

 1. W związku z planowaną w ramach Inwestycji A1.2.1 (Krajowy Plan Odbudowy) realizacją projektu
  „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa, turystyka
  lub kultura, na dywersyfikację lub unowocześnienie działalności na obszarze woj. mazowieckiego
  lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
  na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu.
 2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń 2024 r.
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu:
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań (w tym określenie struktury informacyjnej serwisu, analiza docelowych zawartości stron, inne ustalenia wizualno-merytoryczne i proponowane rozwiązania informatyczne) zakończone dokumentem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Strona musi być zgodna z najnowszymi trendami w projektowaniu serwisów internetowych i obejmować co najmniej nagłówek, menu uwzględniające podział na kategorie i podkategorie, grafikę, obszar treści właściwych, stopkę itp.
 • strona będzie polskojęzyczna,
 • strona musi być zbudowana w oparciu o pozwalający w intuicyjny sposób kształtować i zarządzać treścią system zarządzania treścią np. CMS WordPress lub równoważny, który posiada:
 • funkcje umożliwiające wizualne (bez programowania) zarządzanie elementami serwisu internetowego, w tym struktury informacyjnej stron z kategoryzacją, blokową organizację elementów strony, obsługę procesu publikacji stron WWW (przygotowanie treści strony, publikacja z określaniem parametrów publikacji, archiwizacja stron, tworzenie nowych bloków, kategorii, działów, podstron,
 • funkcje umożliwiające zarządzanie użytkownikami serwisu z określaniem uprawnień dostępu,
 • funkcje umożliwiające automatyczną aktualizację CMS i weryfikacji stanu bezpieczeństwa,
 • potwierdzoną dostępność na rynku rozszerzeń/wtyczek umożliwiających wykorzystanie Google Analitycs, wizualne zarządzanie wszystkimi elementami strony, z podziałem na dostosowanie wyglądu stron na PC/laptop i urządzenia mobilne (smartfon, tablet), współpracę z mediami społecznościowymi (co najmniej Facebook, Instagram, YouTube), zapewnienie dostępności cyfrowej na poziomie wymaganym ustawą o dostępności cyfrowej stron www i aplikacji mobilnych, wizualne tworzenie i obsługę formularzy, optymalizację stron internetowych (SEO), obsługę biblioteki multimediów (zarządzanie zasobami i publikację zasobów),
 • kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji na stronie internetowej zarządzanej przez CMS musi odbywać się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zawierających rozbudowane formularze i moduły,
 • wszystkie zastosowane dodatki, wtyczki itp. systemu CMS muszą mieć możliwość pobierania i instalacji ogólnodostępnych aktualizacji,
 • w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, bez dodatkowych opłat, wszelkie wymagane licencje na systemy/oprogramowanie niezbędne do uruchomienia strony oraz całą niezbędną Dokumentację powykonawczą (m.in. kody źródłowe i prawa do nich, instrukcję dla Administratorów, w której zawarta zostanie dokumentacja techniczna zawierająca szczegółowy opis budowy systemu oraz instrukcję dla Redaktorów w zakresie tworzenia i publikacji strony)
 • w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, bez dodatkowych opłat, wszelkie wymagane licencje na systemy/oprogramowanie niezbędne do uruchomienia strony oraz całą niezbędną Dokumentację powykonawczą (m.in. kody źródłowe i prawa do nich, instrukcję dla Administratorów, w której zawarta zostanie dokumentacja techniczna zawierająca szczegółowy opis budowy systemu oraz instrukcję dla Redaktorów w zakresie tworzenia i publikacji strony)
 • wykonawca projektując stronę musi zdefiniować dwa poziomy uprawnień: Administrator
  z uprawnieniem do zarządzania użytkownikami oraz Redaktor tylko do tworzenia i publikacji treści,
 • system musi zapewniać dostęp dla użytkowników końcowych bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów na stacji roboczej. Wymagany jest dostęp za pomocą przeglądarki www
 • strona musi poprawnie działać na przeglądarkach (najnowsze wersje na dzień odbioru strony): stacjonarnych: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari (lub inne 5 pierwszych z rankingu https://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/ dla PC), mobilnych – takich, które zapewniają pokrycie dla co najmniej 90% przeglądarek dla tabletów i telefonów,
 • strona wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami musi być zgodna ze standardami W3C (World Wide Web Consortium), Responsive Web Design (RWD) oraz Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 na poziomie AA),
  • zapewnienie, w cenie za wykonanie strony, wsparcia technicznego w okresie realizacji projektu (planowany okres realizacji projektu: styczeń 2024 r. – maj 2026 r.):
 • udzielenie gwarancji,
 • aktualizacje bezpieczeństwa i poprawki systemu wykonywane na bieżąco oraz przeglądy systemu wykonywane raz w miesiącu potwierdzone raportem przesłanym do Zamawiającego,
 • dokonywanie modyfikacji w systemie wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawnych
 • usuwanie wad i usterek systemu, w oparciu o ich zgłoszenia przez Zamawiającego
  za pośrednictwem korespondencji elektronicznej w tym analiza przyczyn i naprawa systemu
  w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa oraz/lub niedostępności systemu,
 • świadczenie usług konsultacji i doradztwa w zakresie wdrożonego systemu,
 • wykonywanie kopii zapasowych strony.
 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne wynikające
  z realizacji zamówienia: autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do wykonanego serwisu, dokumentacji technicznej i użytkowej strony, kodów źródłowych i przeniesienia własności nośników,
  na których utrwalono serwis oraz dokumentację strony. Prawo to dotyczy także wszystkich wtyczek, modułów, tekstów zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz elementów graficznych ( tj. zdjęcia, rysunki, grafiki, animacje) i szablonów wyglądu strony www, w zakresie rozporządzania i korzystania
  z nich przez czas nieoznaczony, na różnych polach eksploatacji.
 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za utworzenie, zredagowanie i zamieszczenie treści na stronie internetowej na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni treść, komplet logotypów oraz wytyczne dotyczące zasad wizualizacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach KPO.
 3. Projekt i wykonanie strony będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Grafika, oznakowanie powinny być zgodne z zasadami promocji funduszy europejskich oraz Księgą identyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy określonymi w treści dokumentów „Zasady promocji funduszy europejskich i oznakowania projektów” oraz „Księga identyfikacji wizualnej KPO.

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

SZ_8_KIG_BP_HRC_Szacowanie_system informatyczny

Data publikacji: 06.10.2023

 1. W związku z planowaną w ramach Inwestycji A1.2.1 (Krajowy Plan Odbudowy) realizacją projektu
  „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa, turystyka
  lub kultura, na dywersyfikację lub unowocześnienie działalności na obszarze woj. mazowieckiego
  lub podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
  na przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego do kompleksowej obsługi MŚP w ramach projektu umożliwiającego gromadzenie i przetwarzanie danych wraz z obsługą i wsparciem technicznym systemu.
 2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń – marzec 2024 r.
 3. Zakres zadań Wykonawcy obejmować będzie:
  • opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego (bazy danych) do gromadzenia i przetwarzania danych, w podziale na następujące moduły:
 • MODUŁ PRZYJMOWANIE, REJESTROWANIE I OCENA WNIOSKÓW, umożliwiający
  co najmniej:
 • zamieszczenie regulaminu rekrutacji z załącznikami i jego akceptację przez przedsiębiorcę,
 • odbieranie i gromadzenie wniosków o udzielenie wsparcia (dokumentów zgłoszeniowych),
 • nadanie każdemu zgłoszeniu numeru, z zarejestrowaną datą, godziną (z dokładnością
  co do sekundy),
 • gromadzenie przesłanych przez przedsiębiorcę skanów dokumentów rekrutacyjnych,
 • weryfikację kompletności dokumentów rekrutacyjnych,
 • bieżącą komunikację z przedsiębiorcą, informowanie o kolejnych etapach postępowania, uzupełnianie dokumentów, akceptacja dokumentacji, informowanie o zakwalifikowaniu
  do projektu,
 • prowadzenie i dokumentowanie pracy Komisji Oceny Przedsięwzięć (ocena formalna i merytoryczna dokumentów, przygotowanie list rankingowych).
 • MODUŁ ZAWIERANIE i ZMIANY UMÓW Z MŚP, z możliwością co najmniej:
 • odbierania i gromadzenia dokumentów przesłanych przez MŚP niezbędnych do zawarcia umowy/wprowadzenia zmiany w umowie
 • weryfikacji kompletności i gromadzenia przesłanych przez przedsiębiorcę dokumentów do zawarcia/zmiany umowy,
 • bieżącej komunikacji z przedsiębiorcą, informowania o kolejnych etapach postępowania, uzupełnianie dokumentów,
 • akceptowania bądź odrzucania dokumentów MŚP,
 • przygotowania i zawierania umów z MŚP o objęcie przedsięwzięcia wsparciem,
 • przygotowania i zawierania aneksów do umów,
 • generowania statystyk dotyczących zawartych umów/aneksów (liczby umów/aneksów, wartości umów/aneksów),
 • MODUŁ ROZLICZANIE, umożliwiający co najmniej:
 • odbieranie i gromadzenie wniosków MŚP o rozliczenie otrzymanego wsparcia,
 • weryfikację kompletności przesłanych dokumentów,
 • możliwość załączania dokumentów rozliczeniowych (np. dokumentów księgowych, potwierdzeń zapłaty, protokołów odbioru prac itp.)
 • weryfikację złożonych dokumentów rozliczeniowych,
 • bieżącą komunikację z przedsiębiorcą, informowanie o kolejnych etapach postępowania, uzupełnianie dokumentów, informowanie o wynikach weryfikacji dokumentów rozliczeniowych,
 • zatwierdzenie rekomendacji płatności na rzecz MŚP,
 • odrzucenie rozliczenia,
 • prowadzenie ewidencji zatwierdzonych dokumentów rozliczeniowych i wypłaconych środków,
 • generowania statystyk dotyczących rozliczonych umów (kwot, na bieżąco, narastająco,
  w odniesieniu do danego MŚP i limitów wynikających z umów),
 • MODUŁ SPRAWOZDAWCZOŚĆ i MONIOTORING, umożliwiający generowanie zestawień, rejestrów, statystyk dotyczących:
 • zgłoszeń do udziału w projekcie,
 • MŚP zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
 • zawartych z MŚP umów,
 • złożonych przez MŚP dokumentów rozliczeniowych,
 • zatwierdzonych lub odrzuconych dokumentów rozliczeniowych MŚP,
 • wypłaconych MŚP środków finansowych,
 • rozwiązanych umów z MŚP,
 • zmian w umowach z MŚP,
 • stwierdzonych nieprawidłowości i zwrotów,
 • MODUŁ KONTROLA, umożliwiający co najmniej:
 • przygotowanie harmonogramu kontroli,
 • wytypowanie, zgodnie z opracowaną metodologią, próby MŚP do kontroli,
 • wprowadzanie i danych każdej z przeprowadzonej kontroli i generowanie raportu
  z kontroli.

  • zapewnienia:
 • możliwości importowania danych z poszczególnych modułów do plików w formacie Excel,
 • dostępu dla użytkowników zewnętrznych (MŚP) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania/aplikacji,
  • przeprowadzenie przed uruchomieniem każdego z modułów oraz niezwłoczne (tj. w ciągu 2 dni) usunięcie wszelkich ujawnionych podczas testu błędów merytorycznych i/lub technicznych
   w funkcjonowaniu modułu/systemu,
  • zapewnienia dostępności do systemu informatycznego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny
   na dobę, w okresie od dnia uruchomienia (wdrożenia) do co najmniej 31 maja 2026 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu.
  • zapewnienia użytkownikom systemu przez okres wskazany powyżej możliwości korzystania z pomocy administratora (tzw. help – desk), tj. zapewnienia systemu przyjmowania i usuwania awarii, systemu komunikacji z użytkownikami (mailowej i telefonicznej), trybu obsługi problemów zgłoszonych przez użytkowników, niezwłocznego (tj. w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania informacji o wystąpieniu awarii) usuwania awarii w funkcjonowaniu systemu.
 1. Planowana liczba zgłoszeń do projektu: 960.
 2. Planowana liczba MŚP objętych wsparciem (zawartych umów): minimum 800.

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

Oferta Zakładu Karnego w Przytułach Starych dla Przedsiębiorców z dnia 28 września 2023

Zakład Karny w Przytułach Starych oferuje przedsiębiorcom możliwość wynajęcia połowy budynku hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok. 1130 m² (2261 m²), wyposażonej w czynną instalację: elektryczną, gazową, CO, wody zimnej, kanalizacyjną, bez wyposażenia biurowego wraz z przyległym do nich terenem wygrodzonym o powierzchni 1070 m², zlokalizowanej na działce o nr 325 w obrębie ewidencyjnym 0017 w miejscowości Przytuły Stare, przy ulicy Głównej 32, 07-411 Rzekuń.

Szczegółowa oferta >>> tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RMW/2022

data publikacji: 13 września 2022 r.

Sprostowanie zamawiającego_1_RMW_2022

Wyniki_1_RMW_2022

W związku z realizacją projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy realizowanego w ramach konkursu „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 finansowanego w 100% ze środków rezerwy Funduszu Pracy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 • Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy [PDF]
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty ]DOC]
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [DOC]
 • Oświadczenie o braku powiązań [DOC]
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy [DOC]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RMW/2022

data publikacji 13.09.2022 r.

Sprostowanie zamawiającego_2_RMW_2022

Wyniki_2_RMW_2022

W związku z realizacją projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy realizowanego w ramach konkursu „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 finansowanego w 100% ze środków rezerwy Funduszu Pracy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  na usługi w zakresie organizacji spotkań i konferencji (wynajem sal na spotkania indywidualne wraz z zapewnieniem cateringu i tłumacza).

 • Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie organizacji spotkań i konferencji (wynajem sal na spotkania indywidualne wraz z zapewnieniem cateringu i tłumacza) [PDF]
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty [DOC]
 • Oświadczenie o braku powiązań [DOC]
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy [DOC]

 

ZAPYTANIE O CENĘ

data publikacji: 14 lipca 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie rekomendacji rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy sektora handlu z uwzględnieniem rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu.

Zadanie jest częścią realizowanego projektu POWR.02.12.00-00-SR15/18 18 Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu.

Zapytanie o cenę oraz Formularz ofertowy [DOC]

ZAPYTANIE O CENĘ

data publikacji: 1 grudnia 2020 r.

Krajowa Izba Gospodarcza na potrzeby przyszłej realizacji projektu w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłasza zapytanie o cenę usług Dyrektora Programu Akceleracji w planowanym akceleratorze KIG.

Zapytanie o cenę [PDF]

Formularz ofertowy [DOC]

ZAPYTANIE O CENĘ

data publikacji: 1 grudnia 2020 r.

Krajowa Izba Gospodarcza na potrzeby przyszłej realizacji projektu w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłasza zapytanie o cenę usług Koordynatora/Dyrektora Scoutingu i Analityki w planowanym akceleratorze KIG.

Zapytanie o cenę [PDF]

Formularz ofertowy [DOC]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 10 czerwca 2020 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na opracowaniu i późniejszych aktualizacjach „Strategii komunikacji i planu działań informacyjnych z interesariuszami Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców” w ramach projektu UDA-POWR.02.12.00-00-SR01/18 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz zamówienia [DOC]

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 19 listopada 2018 r.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawę wyposażenia Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego – stref hallu, recepcji/szatni, front-office oraz back-office w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz doc

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

Zał. 2 Dokumentacja projektowa: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3004/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal, usługę cateringową oraz usługę hotelową (nocleg) w ramach projektu

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3001/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal, usługę cateringową oraz usługę hotelową (nocleg) w ramach projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3003/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń na stanowisku trenera wiodącego/trenera wspierającego w ramach Projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Ramowy Program szkoleniowo-doradczy: pobierz pdf

Zał. 2 Pakiet przykładowych rozwiązań: pobierz pdf

Zał. 3. Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 listopada 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3005/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń na stanowisku trenera wiodącego/trenera wspierającego w ramach Projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz doc

Zał. 1 Ramowy Program szkoleniowo-doradczy: pobierz pdf

Zał. 2 Pakiet przykładowych rozwiązań: pobierz pdf

Zał. 3. Formularz do uzupełnienia: pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 15 października 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3003/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz zapewnienie usługi noclegowej dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 15 października 2018 r.

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWER.02.10.00-00-3005/18-00) Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz zapewnienie usługi noclegowej dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

Zał. 1 Formularz do uzupełnienia: pobierz doc

W nawiązaniu do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH z dnia 20 września 2018 r. informujemy, że przedłużamy termin złożenia ofert do dnia 5 października 2018 r. do godz. 10.00. Szczegółową treść zaproszenia wraz z niezbędnymi do wypełnienia formularzami w wersji edytowalnej zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie: pobierz pdf

Załączniki:  pobierz doc

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

data publikacji: 20 września 2018 r.

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych. Szkolenia organizowane będą w ramach projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków POWER 2014-2020, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Szczegółową treść zaproszenia wraz z niezbędnymi do wypełnienia formularzami w wersji edytowalnej zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert do 2 października 2018 r., godz. 10.00.

Załącznik 1: Pobierz pdf

Załącznik 2: Pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 21.08.2018 r.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na Usługi optymalizujące (SEO), pozycjonujące i promocyjne (link building i content marketing) wraz z audytem konfiguracji Google Analytics dla serwisu dostępnego pod adresem:www.biznes.gov.pl, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zamawiający prosi o przesłanie informacji dotyczącej szacowania wartości zamówienia do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00.

Do pobrania:

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia Pobierz docx

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pobierz Docx

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 7 sierpnia 2018 r.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na przygotowaniu materiałów promocyjnych – animacji wideo i infografik –  na potrzeby działań komunikacyjnych, realizowanych dla serwisu dostępnego pod adresem https://www.biznes.gov.pl/, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zamawiający prosi o przesłanie informacji dotyczącej szacowania wartości zamówienia do dnia 13 sierpnia 2018 r.

 

Do pobrania:

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz doc.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pobierz doc.

Załącznik nr 1 do SOPZ – pobierz pdf

Załącznik nr 2 do SOPZ – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

data publikacji: 5 lipca 2018 r.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę: Rozwinięcie opracowania i dostosowanie dokumentacji projektowej i technicznej przygotowanej w ramach zamówienia pn. „Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie na potrzeby pilotażowej placówki Pojedynczego Punktu Kontaktowego i aulę konferencyjno – iwentową. Zamówienie realizowane w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w zakresie adaptacji przestrzeni udostępnianej przez KIG na potrzeby pilotażowego uruchomienia stadium 1 Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK) – z uwzględnieniem i implementacją założeń funkcjonalno-użytkowych oraz uwarunkowań formalno-prawnych zawartych w pierwotnej dokumentacji w projekcie „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia: pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 19 czerwca 2018 r.

na wybór przedstawicieli pracodawców prowadzących warsztaty dla studentów Wyższe Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Oświadczenie o reprezentowaniu pracodawcy – pobierz doc
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych –pobierz doc
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – pobierz doc

 • Podstawowe obowiązki:
  1.    Projektowanie layoutu portalu Elektronicznego Punktu Kontaktowego
  2.    Dbałość o zachowanie spójności z zunifikowanym layoutem gov.pl
  3.    Maksymalizacja użyteczności interfejsu portalu pod kątem przyjazności dla użytkownika
  4.    Projektowanie interfejsu graficznego panelu administracyjnego CMS portalu
  5.    Cięcie i przygotowanie grafiki do implementacji na stronie portalu
  6.    Współpraca z programistami w trakcie procesu wdrażania nowych rozwiązań graficznych
  7.    Przygotowywanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej na potrzeby prowadzonych działań promocyjnych
  8.    Wsparcie przygotowywania mailingów
  9.    Komunikacja z przedstawicielami administracji państwowej i prowadzenie uzgodnień w zakresie projektowanych elementów

  Wymagania dotyczące kandydatów:
  1.    biegła znajomość programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Axure
  2.    znajomość HTML i CSS
  3.    umiejętność cięcia grafiki do HTML
  4.    min. 5-letnie doświadczenie w tworzeniu interfejsów webowych optymalizowanych pod różne urządzenia (desktop, tablet, mobile)
  5.    umiejętność łączenia kreatywnych koncepcji graficznych z wymaganiami administracji państwowej
  6.    umiejętność pracy pod presją czasu

  Warunki pracy:
  1.    Wymiar etatu: 1/2
  2.    Zatrudnienie na czas określony do dnia 31 stycznia 2019 r.
  3.    Miejsce pracy: Warszawa, ul. Trębacka 4

  CV należy przesyłać na adres: enowakowska@kig.pl do dnia 13.04.2018 r.
  Uprzejmie prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 21 marca 2018 r.

na zorganizowanie warsztatów informacyjnych w sieci partnerskiej – KIG (Zadanie 4 pozycja 4.8 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) – organizacja spotkania z przedsiębiorcami w ramach cyklu warsztatów w celu przedstawienia narzędzi biznes.gov.pl.

Zapytanie ofertowe – pobierz doc
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Zmienione zapytanie ofertowe warsztaty 2018 – pobierz doc
Informacja o zmianie zapytania ofertowego – pobierz doc
Wyniki postępowania – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego (wielobranżowego) oraz pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa  budynku Krajowej Izby Gospodarczej polegająca na budowie wielofunkcyjnej sali audytoryjnej oraz części biurowej, zlokalizowanej w obrębie środkowego patio na poziomach „-1”, „0” oraz „+1” w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni, w tym ich rozbudowa i przebudowa, na potrzeby funkcjonowania CPPK – front office i back office – KIG” w projekcie „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na wsparciu i asyście technicznej w pracach utrzymaniowych oraz rozwojowych Systemu Elektronicznego Punktu Kontaktowego biznes.gov.pl, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 2 Formularz cenowy – pobierz xlsx

 • Podstawowe obowiązki:
  1. Współpraca z osobami zaangażowanymi w proces rekrutacji uczestniczek projektu
  2. Weryfikacja predyspozycji uczestniczek projektu do pracy w zawodzie Specjalista ds. SOCIAL MEDIA
  3. Diagnoza pozytywnej motywacji, samodzielności, nastawienia  kandydatek do udziału w projekcie z wykorzystaniem kwestionariuszy i ankiet samooceny
  4. Stworzenie raportu dotyczącego nastawienia uczestniczek projektu, który będzie wykorzystywany przez doradców zawodowych

  Wymagania dotyczące kandydata:
  1. Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii
  2. Min. 2 letnie doświadczenie w zawodzie
  3. Komunikatywność, umiejętność współdziałania w zespole (współpraca z doradcami zawodowymi)
  4. Systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków

  Warunki pracy:
  1. Rodzaj umowy – umowa zlecenie
  2. Miejsce pracy – województwo mazowiecki

  Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) opatrzony klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

  Termin i sposób składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia 15 maja 2017 r. drogą mailową na adres: kpawlinska@kig.pl lub drogą pocztową na adres: Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Finansów i Projektów, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa”

  W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 20 kwietnia 2017 r

na zorganizowanie warsztatów informacyjnych w sieci partnerskiej – KIG (Zadanie 4 pozycja 4.8 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) – organizacja spotkania z przedsiębiorcami w ramach cyklu warsztatów w celu przedstawienia narzędzi biznes.gov.pl.

Zapytanie ofertowe – pobierz doc
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Wyniki konkursu: pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 15 marca 2017 r

na zorganizowanie warsztatów informacyjnych w sieci partnerskiej – KIG (Zadanie 4 pozycja 4.8 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) – organizacja spotkania z przedsiębiorcami w ramach cyklu warsztatów w celu przedstawienia narzędzi biznes.gov.pl.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Odpowiedź na pytania wykonawców – pobierz pdf

Wyniki konkursu: pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 13 września 2016 r

na usługę polegającą na wsparciu w działaniach promocyjnych prowadzonych na profilu biznes.gov.pl na portalu Facebook oraz za pomocą narzędzi Google, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 3 Wykaz usług – pobierz doc
Załącznik nr 4 Wykaz osób – pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

data publikacji: 18 sierpnia 2016 r.

na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie na potrzeby pilotażowej placówki Pojedynczego Punktu Kontaktowego i aulę konferencyjno – iwentową w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o wartość szacunkową – pobierz doc
Decyzja o warunkach zabudowy – pobierz pdf
Załącznik nr 1 – mapa do decyzji o warunkach zbudowy – pobierz pdf
Załącznik nr 2 – wyniki analizy zagospodarowania obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.1 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.2 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.3 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.4 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Modelowa koncepcja – OPIS – pobierz pdf
Modelowa koncepcja – RYSUNKI – pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 14 czerwca 2016 r.

na przygotowanie założeń do strategii komunikacji punktu kontaktowego dla przedsiębiorców dostępnego pod adresem: biznes.gov.pl

w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przyznawania punktów w ramach przyjętych kryteriów – pobierz pdf
Załącznik nr 4 Projekt umowy – pobierz pdf
Załącznik nr 5 Wykaz osób – pobierz doc

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

UWAGA zmiana terminu składania ofert przesunięty na dzień 30 czerwca br. godz. 12:00.

na wykonanie projektu usunięcia kolizji stacji transformatorowej nr 6179 oraz sieci SN i nN, kolidującej z planowaną inwestycją przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie zgodnie z Technicznymi Warunkami Usunięcia Kolizji ND\KK\06340\2016/kolizja wydanymi przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o.,

w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Informacja o zmianie terminu składania ofert – pobierz pdf
Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Techniczne warunki usuniecia kolizji – pobierz pdf
Załącznik nr 3 Projekt umowy – pobierz pdf
Załącznik nr 4 Wykaz usług – pobierz doc
Załącznik nr 5 Wykaz osób – pobierz doc

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.