• A A A

Program promocji górnictwa polskiego

28.09.2016

Branżowy program promocji branży maszyn i urządzeń górniczych to koncepcja stworzona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi eksporterami, mająca na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływania na daną branżę jako całość.

Krajowa Izba Gospodarcza jako lider Konsorcjum Górnictwo Polskie, w składzie:

  1. Krajowa Izba Gospodarcza;
  2. Polska Technika Górnicza S.A.;
  3. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa;

wygrała przetarg Ministerstwa Gospodarki na realizację branżowego programu promocji MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH: Poddziałanie 6.5.1 – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

Umowa na realizację tego Programu została podpisana między Ministerstwem Gospodarki a Konsorcjum w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

W ramach branżowego programu promocji w ciągu trzech lat tj. od 26 kwietnia 2012 do 31 marca 2015 r. Konsorcjum Górnictwo Polskie realizuje szereg międzynarodowych imprez targowych oraz misji gospodarczych, konferencji i spotkań biznesowych w ramach spójnego planu promocji branży i skupionych wokół niej przedsiębiorców.

Kampania obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski oraz następujące kraje: Argentyna, Chile, Chiny ,Indie, Kazachstan, Rosję oraz Wietnam. Podmiot gospodarczy uczestniczący w Programie może uzyskać 75% refundacji z tytułu poniesionych kosztów udziału w wybranych działaniach promocyjnych.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach promocyjnych przeznaczonych dla branży maszyn i urządzeń górniczych oraz promocji Państwa firmy na rynkach międzynarodowych.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.