Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam // 11-16 maja

24.05.2022

„Wyważone” stanowisko Chin w tanzańskiej dyskusji publicznej na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę

Dyskusja publiczna i medialna dot. rosyjskiej agresji na Ukrainę. Próby prezentacji „wyważonego” stanowiska Chin.

W ostatnich tygodniach w anglojęzycznej prasie tanzańskiej ukazał się szereg publikacji podkreślających konsekwencje rosyjsko-ukraińskiej wojny dla Tanzanii, Afryki i globalnego rynku żywności, których cechą wspólną było podkreślenie, iż niemożliwe jest na dłuższą metę trzymanie się jakiegokolwiek kraju „z boku” i bez „wybierania stron”, a więc de facto krytykujących dotychczasowe stanowisko władz Tanzanii.

W ub. tygodniu ukazała się kolejna publikacja zatytułowana „Przyjmijmy Inicjatywę Globalnego Bezpieczeństwa wypracowaną przez Xi (Jinpinga) dla zakończenia wojny na Ukrainie”. Autor Abbas Mwalimu, wcześniej publicysta zupełnie nieznany, przypomina program wygłoszony przez prezydenta Chin Xi Jinpinga na ceremonii otwarcia Boao Forum w trakcie dorocznej konferencji azjatyckiej (Asia Annual Conference, AAC), noszący tytuł „Globalna inicjatywa bezpieczeństwa” (Global Security Initiative, GSI). Opiera się on na 6 punktach: trzymaniu się wizji całościowego, opartego na współpracy i zrównoważonego bezpieczeństwa, respektowaniu suwerenności i nienaruszalności terytorialnej państw, przestrzeganiu traktatów ONZ, brania pod uwagę usprawiedliwionych obaw o bezpieczeństwo ze strony wszystkich państw, zasadzie pokojowego rozwiązywania sporów poprzez dialog oraz determinacji w utrzymywaniu bezpieczeństwa w obszarach tradycyjnych i nietradycyjnych. Dalej jednak autor rozszerza swoje tezy, wskazując na „uzasadnione obawy Rosji wywołane agresywnymi działaniami NATO, kolejnymi rozszerzeniami paktu oraz jego wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi z Ukrainą”. Jak ocenia, takie działania wynikają z hegemonicznych ambicji USA i są podejmowane wbrew interesom wszystkich pozostałych członków wspólnoty międzynarodowej. Wskazując na negatywne skutki dla świata w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego i cen paliw, autor wskazuje na jedyne w jego opinii sensowne rozwiązanie obecnej sytuacji – natychmiastowe wstrzymanie przez Zachód wsparcia wojskowego dla Ukrainy, co doprowadzi do jej przegranej i zawarcia pokoju.

Ciąg dalszy Tygodniowego Przeglądu Ambasady RP w Dar es Salaam // 11-16 maja 

  • Tanzania. Prognozowany spadek produkcji i eksportu kukurydzy, prawdopodobne zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zgodnie z informacjami tanzańskiego ministerstwa rolnictwa uzyskanymi w ramach współpracy z amerykańskim departamentem rolnictwa (USDA) Tanzania odnotuje w najbliższym roku budżetowym (lipiec 2022-czerwiec 2023) spadek wolumenu eksportu kukurydzy z ubiegłorocznych 800 tys. ton do ok. 100 tys. ton. Zmniejszenie wynikać będzie z wyjątkowo słabego sezonu i panującej suszy, której efektem jest istotny spadek produkcji. Drugi powód to konieczność zastąpienia na lokalnym rynku żywnościowym zbóż, których import uległ zmniejszeniu lub zatrzymaniu wskutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zapaść sektora kukurydzianego wywołała też społeczną dyskusję nad koniecznością większego zróżnicowania upraw przeznaczonych na żywność i powrotu do bardziej odpornych na warunki pogodowe słonecznika czy kassawy.
  • Rwanda. EUCORD (European Cooperative for Rural Development) i FAO połączyły siły i zrealizowały zadanie zatytułowane: „Zwiększanie zdolności drobnych rolników w Rulindo do dostarczania świeżych produktów rolnych na rynki w Rulindo i Kigali”. Na okres 6 miesięcy rolnicy na obszarach realizacji projektu, początkowo rozproszeni, zostali zgrupowani w aktywne spółdzielnie i organizacje użytkowników wody, zwłaszcza na terenach bagiennych Gacuragiza i Cyonyonyo położonych w dystrykcie Rulindo. Poprzez szkolenia i wizyty studyjne wzmocniono zdolność rolników do produkowania wysokiej jakości i większej ilości produktów rolnych przeznaczonych na rynki w Rulindo i Kigali, a w konsekwencji umożliwiono zwiększenie ich dochodów i w efekcie poprawę warunków życia. Rolnicy zostali przeszkoleni w obszarach takich jak dobre praktyki rolnicze, planowanie i budżetowanie, dobre zarządzanie, zarządzanie finansami, marketing, a także uwzględnianie problematyki płci w rolnictwie. Powstały ponadto Zintegrowane Organizacje Użytkowników Wody  (Integrated Water Users Organizations), a ich członkowie zostali przeszkoleni w zakresie zarządzania wodą, pozyskiwania wody i ochrony gleby, zarządzania infrastrukturą nawadniającą, rozwiązywania konfliktów i zarządzania użytkownikami wody. Osiągnięcia projektu zostały zaprezentowane podczas warsztatów dla interesariuszy, które odbyły się w Rulindo 6 maja 2022 r., których celem było także zebranie pomysłów na przyszłość dla zrównoważonych dostaw świeżych produktów rolnych na rynkach Rulindo i Kigali.

Komentarz: Warsztaty zgromadziły różne instytucje i podmioty zaangażowane w projekt, takie jak FAO, EUCORD, władze okręgu Rulindo, Radę ds. Rozwoju Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych w Rwandzie (RAB), władze lokalne, spółdzielnie rolników i organizacje użytkowników wody. Przedstawiciele rolników zwrócili uwagę, że projekt przyniósł namacalne pozytywne efekty: o ile wcześniej pracowali indywidualnie bez poważnego planu, teraz są zgrupowani w spółdzielnie z jasno określonymi celami. Przyjmują dobre praktyki rolnicze, zwłaszcza w zakresie upraw kukurydzy, fasoli, irlandzkich ziemniaków i warzyw, tak aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu rynku, jednocześnie zwiększając swoje dochody – i przechodzą od rolnictwa na własne potrzeby do rolnictwa zorientowanego na biznes mając obecnie szansę na osiągnięcie poziomu produkcji pozwalającego na eksport swoich produktów za granicę. Zaznaczyli jednak, że nadal nie zostały zagoposdarowane tereny bagienne w ich regionie i nadal potrzebują oni wsparcia w zakresie rozwoju  infrastruktury nawadniającej. Zadanie powiązane było z opracowanycm przez FAO projektem„Feeding Urbanization: Building Prosperous Small Cities and Towns”, który ma się przyczynić do poprawy warunków życia w małych miastach i miasteczkach poprzez wsparcie zrównoważonej produkcji żywności, operacji pozarolniczych, i budowanie powiązań rynkowych. 

EUCORD jest międzynarodową organizacją non-profit, której misją jest zwiększanie zdolności rolników do zrównoważonej uprawy wysokiej jakości roślin, które odpowiadają potrzebom handlowym sektora agrobiznesu, a tym samym zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego, rozwijania sektora prywatnego i poprawy warunków życia społeczności wiejskich. EUCORD jest aktywny w Rwandzie od 2014 r. i z powodzeniem wdrożył już różne projekty związane z adaptacją i łagodzeniem zmian klimatu i rolnictwa, takie jak projekt Community Revenue Enhancement Through Agricultural Technology Extension (CREATE), projekt UHIRA WUNGUKE i projekt GROWING WITH CHANGE na podatnych na suszę obszarach wschodnich Rwandy.

  • Rwanda. Rząd Rwandy kontynuuje wysiłki na rzecz rozwoju infrastruktury w swojej stolicy – Kigali oraz sześciu innych miastach: Muhanga, Huye, Rusizi, Rubavu, Musanze i Nyagatare. Rozwój infrastrukturalny ma objąć drogi, m.in. prowadzące na rynki, kanały służące odprowadzaniu wody, sieć elektryczną, budowę i modernizację szkół i placówek zdrowia, a także inne działania wspierające rozwój kraju. Burmistrz Kigali Pudence Rubingisa ocenia, że takie działania podniosą dobrobyt mieszkańców, dając im pracę, i pozwolą na budowanie lepszego wizerunku miasta. Prace obejmować będą także infrastrukturę przeciwpowodziową w różnych częściach Kigali, w tym Rugunga, Rwandex, Gisozi, Kinyinya, Karuruma i Nyabisindu oraz konserwację terenów podmokłych w Rugengerwintare, Kibumba i Nyabugogo. Projekt finansowany będzie m.in. z Nordyckiego Funduszu Rozwoju (Nordic Development Fund) oraz Banku Światowego.

Komentarz: Zgodnie z Narodową Strategią Transformacji (NST1) rząd Rwandy stawia sobie za cel zwiększenie wskaźnika urbanizacji do 30% w 2024 r., co ma przełożyć się na większy wzrost gospodarczy. W świetle inicjatyw mających na celu wspieranie rozwoju infrastruktury, w 2016 r. rozpoczęto pierwszą fazę Projektu Rozwoju Miast Rwandy (RUDP I), zakończoną w 2021 r. Druga faza projektu (RUDP II) ma się rozpocząć wkrótce. Minister Infrastruktury dr Ernest Nsabimana ujawnił, że w pierwszej fazie projektu, która objęła m.in. modernizację slumsów w Kigali na obszarach Biryogo, Kiyovu i Rwampara, mieszane reakcje wywołała relokacja mieszkańców. Tym razem więcej wysiłków ma zatem zostać skierowanych na uwrażliwienie mieszkańców na znaczenie i zalety nowopowstającej infrastruktury. Modernizacja slumsów przede wszystkim poprzez wyposażenie ich w energię elektryczną, kanały odprowadzania wody i oświetlenie dróg ma nie tylko ułatwić poruszanie się, ale ułatwić handel/prowadzenie biznesu i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.