Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam // 6 - 12 kwietnia

15.04.2022

Tanzania znalazła się wśród 58 krajów, które zdecydowały się wstrzymać od głosu za wykluczeniem Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ w trakcie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Władze Tanzanii, korzystając z pośrednictwa mediów, tłumaczą, że „skorzystała ona ze swojego suwerennego prawa do tego, by nie określać, czy popiera rosyjską inwazję na Ukrainę, czy się jej sprzeciwia”. Dyrektor Departamentu Komunikacji Rządowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Wschodnioafrykańskiej Emmanuel Buhohela ocenił, że stanowisko Tanzanii opierające się na neutralnym podejściu do konfliktu jest jasne i nie przewiduje on, by uległo ono zmianie.

 

Sprawdź – poniżej –  pozostałe aktualności w Przeglądzie Ambasady RP w Dar es Salaam

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

 


 

Tanzania. Tanesco (Tanzania Electric Supply Company Limited), państwowy monopolista w obszarze przesyłu i dostarczania energii elektrycznej oficjalnie rozpoczął testowanie nowego cyfrowego systemu wsparcia dla klientów, m.in. w zakresie podłączania elektryczności, w Dar es Salaam i regionach kraju położonych na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Klienci potrzebujący podłączenia do sieci elektrycznej nie będą już musieli udawać się do biur Tanesco, ale będą mogli skorzystać z cyfrowej aplikacji na swoich smartfonach i komputerach, a także na zwykłych telefonach. Dzięki temu Tanesco chce uniknąć sytuacji, w których niektórzy klienci byli faworyzowani w uzyskiwaniu dostępu do takich usług, gdyż mieli znajomych urzędników. Nowy system ma też zapewnić, że usługi informacyjne dla klientów (call center) będą dostępne pod jednym ogólnokrajowym numerem telefonu. Testy mają potrwać trzy tygodnie, a jeśli przebiegną pomyślnie, system zostanie wdrożony w całym kraju.

Komentarz:  Tanseco świadczy trzy najważniejsze usługi wobec klientów: podłączanie nowych klientów do sieci elektrycznej, rozwiązywanie problemów klientów oraz zapewnianie im informacji. Jak się zdaje, system powinien ułatwić zwykłym Tanzańczykom dostęp do usług Tanesco, zwłaszcza że bardzo popularne jest tutaj posługiwanie się telefonem komórkowym – funkcjonuje tu choćby bardzo popularny system płatności przez telefon Mpesa. Jak podkreślają komentatorzy, nowy system powinien też w dłuższej perspektywie wesprzeć starania władz Tanzanii w zwalczaniu korupcji, jako że nie będzie trzeba już znać ani ewentualnie dodatkowo wynagradzać danego urzędnika, aby uzyskać dostęp do usługi.

 

Rwanda. Finansowanie w wysokości 350 mln USD zostanie przekazane w formie „przystępnych cenowo” pożyczek dla rolników w Rwandzie. Celem jest wsparcie odporności rwandyjskiego rolnictwa na zmiany klimatyczne, a środki zostaną przeznaczone na zakup nasion i nawozów oraz nowoczesnych technologii do nawadniania upraw. Wsparcie finansowe rząd Rwandy, który zainicjował projekt, otrzyma z Banku Światowego. Według władz Rwandy środki zostaną uruchomione w drugiej połowie 2022 roku.

Komentarz: Finansowanie przyczynić się ma do zwiększania plonów rolnych, a tym samym ma pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe Rwandy i zwiększenie jej eksportu. W Rwandzie sektor rolny wytwarza około jednej trzeciej produktu krajowego brutto (PKB) i zatrudnia prawie 70% siły roboczej. W 2021 r. eksport produktów rolnych wygenerował ponad 543 mln USD w porównaniu z ponad 390 mln USD w 2020 r., co według statystyk opublikowanych w lutym 2022 r. przez Krajową Radę Rozwoju Eksportu Rolnego (National Agricultural Export Development Board, NAEB) stanowi wzrost o 39%. Celem rządu Rwandy na 2024 r. jest podwojenie kredytów dla sektora rolnego do 10,4%. Do tej pory sektor otrzymuje zaledwie 5,2% wszystkich kredytów wypłacanych przez instytucje finansowe Rwandy.

Rząd Rwandy wdraża obecnie swój narodowy plan klimatyczny o wartości 2,5 mld USD. W obszarze rolnictwa obejmuje on projekt pompowania wody w celu nawadniania gruntów rolnych z wykorzystaniem energii słonecznej. Pompy solarne zastąpić mają pompy wykorzystujące paliwo diesla. Zmniejszyć ma to emisje CO2 powodujące zmiany klimatyczne i poprawić bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

 

Rwanda. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ocenia, że wojna rosyjsko-ukraińska będzie hamować ożywienie gospodarcze Rwandy przyczyniając się do utrzymywania się skutków pandemii  Covid-19, gdyż pogorszą się warunki zewnętrzne dla prowadzenia biznesu oraz dalej rosnąć będą ceny żywności i energii, co będzie z kolei podsycać presję inflacyjną i jeszcze bardziej pogłębi deficyt na rachunku obrotów bieżących w tym roku. Jak zauważa MFW, pilnymi priorytetami politycznymi są zachowanie stabilności fiskalnej i finansowej oraz złagodzenie wpływu czynników zewnętrznych na grupy najbardziej podatne na zagrożenia. Wsparcie dla takich grup powinno być tymczasowe, ukierunkowane i przejrzyste, a także dostosowane poprzez zmianę priorytetów wydatków bieżących i kapitałowych w celu uniknięcia znacznego deficytu budżetowego i zachowania zdolności obsługi zadłużenia.

Komentarz: Gospodarka Rwandy w 2021 r. wzrosła o 10,9 proc., co oznacza odbicie od 3,4 proc. spadku w 2020 r. Urzędnicy z Narodowego Banku Rwandy zwracają jednak uwagę, że kraj zaczął odczuwać presję inflacyjną jeszcze przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w dużej mierze z powodu importowanej inflacji. W ich ocenie należy zezwolić na elastyczność kursów walut, aby złagodzić wpływ rosnących cen ropy naftowej i żywności na rachunek obrotów bieżących i zabezpieczyć rezerwy. Interwencje na rynku walutowym powinny być ograniczone w celu zminimalizowania nadmiernej zmienności kursu walutowego.

Rada Rozwoju Rwandy (RDB) informuje z kolei, że ​​ w 2021 r.  zarejestrowała w Rwandzie inwestycje o wartości 3,7 mld USD w porównaniu z 1,3 mld USD w 2020 r., co stanowi wzrost o niemal 185 %. Sektory, które przyciągnęły najwięcej inwestycji w 2021 r., to budownictwo, nieruchomości i produkcja, w tym rolno-przetwórcza. Inne sektory, które przyciągnęły znaczne inwestycje, to usługi finansowe i ubezpieczeniowe, rolnictwo, usługi gastronomiczne, energia, zdrowie i ICT. RDB przypisuje ten wzrost Nowemu Kodeksowi Inwestycyjnemu oraz programowi „Produkcja i budownictwo dla ożywienia gospodarczego” (Manufacture and Build to Recover program), które zostały ogłoszone w ub. roku w celu zapewnienia zachęt podatkowych dla inwestorów w niektórych sektorach.

 

Rwanda. Sektor nieruchomości jest kluczowym sektorem i potencjalnym motorem przyszłego wzrostu gospodarczego Rwandy. Zgodnie z kampanią Visit Rwanda, kraj potrzebuje budować ok. 150 000 mieszkań rocznie. W niedawno zatwierdzonej ustawie inwestycyjnej Rwanda oferuje szereg zachęt inwestycyjnych dla inwestorów w nieruchomości, rolnictwo, górnictwo, energetykę, turystykę, ICT, turystykę i usługi finansowe. Ustawa o gruntach nr 27/2021 z 10.06.2021 znacząco wpłynęła na prawa cudzoziemców do ziemi w Rwandzie.  Wprowadzone zmiany wpisują się w chęć zwiększenia wysiłków kraju na rzecz promowania inwestycji: władze Rwandy mają nadzieję, że wydłużenie okresu najmu prawdopodobnie poprawi inwestycje w nieruchomości i stanowić będzie zachętę do inwestowania, ponieważ zmniejszy wysiłek i koszty przedłużenia okresu najmu/dzierżawy.

Komentarz: Cudzoziemiec określany jest w nowym prawie dot. gruntów jako osoba nieposiadająca obywatelstwa rwandyjskiego, jak również jako osoby będące współwłaścicielami ziemi, spółka, organizacja międzynarodowa lub spółdzielnia mająca osobowość prawną w obcym państwie. Zmiany w dotychczasowych prawach cudzoziemców do ziemi polegają na wydłużeniu okresu dzierżawy oraz ograniczeniu prawa własności. Uchylone prawo z 2013 r. ograniczyło okres dzierżawy inwestycji do 49 lat, a dzierżawy domu mieszkalnego do 20 lat.  Nowe prawo gruntowe wydłuża okres dzierżawy do 99 lat dla obu rodzajów dzierżawy. Jednocześnie obowiązujące prawo przewiduje, że cudzoziemiec może posiadać prawo własności gruntu tylko za zgodą prezydenta, oraz w wyjątkowych okolicznościach o strategicznym interesie narodowym. Zgodnie z prawem inwestycyjnym wszystkie projekty o znaczeniu narodowym traktowane są jako inwestycje strategiczne, a projekty te skupiają się na szczególnym wpływie na rozwój kraju i jego mieszkańców. Ponadto nowe prawa własności gruntu obejmują koncesję na grunt, która nie przekracza 49 lat, ale z opcją odnowienia po dokonaniu oceny, która daje koncesjonariuszowi prawo do korzystania z prywatnych gruntów państwowych na inwestycje strategiczne. Nowe dzierżawy gruntów obejmują również dzierżawę gruntów państwowych, umowę między państwem a inwestorem na strategiczne inwestycje w budowę infrastruktury na cele komercyjne, takie jak centra handlowe, hotele, nieruchomości, restauracje, parki publiczne, obiekty turystyczne, szkoły, szpitale, stacje/punkty związane z transportem towarów. Okres dzierżawy nie może przekroczyć 99 lat, i jest odnawialny po ocenie eksploatacji gruntu.

Jeśli chodzi o warunki posiadania gruntów mieszkalnych, ​​cudzoziemiec może posiadać działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w osiedlu mieszkaniowym nie przekraczającą wielkości i standardów przewidzianych przepisami prawa. W przypadku, gdy cudzoziemiec zamierza przekroczyć w/w gabaryty lub posiadać więcej niż jeden lokal w kondominium, musi przedłożyć biznesplan inwestycji zatwierdzony przez właściwy organ.

O ile cudzoziemiec korzysta z pełni praw do korzystania z gruntu zgodnie z przepisami prawa, ma także obowiązki takie jak zarejestrowanie gruntu w rejestrze tytułów własności gruntów, opłacanie podatków i in. opłat, a także obowiązki w zakresie ochrony, konserwacji i eksploatacji ziemi – zaś nieprzestrzeganie tych obowiązków skutkuje wypowiedzeniem danej umowy.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.