Rachunki narodowe w I kwartale 2024. Polski PKB rośnie w tempie 2,0% r/r

03.06.2024

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane o rachunkach narodowych za pierwszy kwartał 2024 roku napawają lekkim optymizmem i są kontynuacją trendu umacniania wzrostu, obserwowanego od trzeciego kwartału 2023 roku

rachunki narodowe

Rachunki narodowe w I kwartale 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za pierwszy kwartał 2024 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym (w formule danych niewyrównanych sezonowo) o 2,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2023, podczas gdy w czwartym kwartale 2023 notowany był wzrost na poziomie 1,0%. Zaprezentowana dynamika okazała nieco wyższa w porównaniu z zaprezentowanymi wcześniej danymi wstępnymi przyspieszonymi, które szacowały realny wzrost PKB na 1,9%.

W ujęciu nominalnym produkt krajowy wyniósł w I kwartale br. 833,1 mld PLN i okazał się o 4,2% wyższy niż przed rokiem. Zmianę cen (tzw. deflator PKB) liczoną po całym produkcie krajowym można więc szacować na około 2,2% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Jest to mniej niż w kwartale czwartym 2023 roku (6,6%) i jednocześnie mniej niż wskazania w zakresie zmian cen konsumenckich. Produkt krajowy brutto za ostatnie cztery kwartały (w ujęciu rocznym kroczącym) – wyniósł 3 444 mld PLN.

Dynamika roczna spożycia ogółem w pierwszym kwartale 2024 roku uległa poprawie. Wyniosła bowiem 5,9% wobec 2,0% w kwartale czwartym ub.r. W spożyciu gospodarstw domowych odnotowany został wzrost o 4,6%  – w IV kw. 2023 r. spożycie pozostawało na poziomie zbliżonym do osiągniętego rok wcześniej. Równocześnie w kwartale pierwszym 2024 r. spożycie publiczne okazało się realnie o 10,9% wyższe niż przed dwunastoma miesiącami, podczas gdy jeszcze w kwartale czwartym ub.r. notowany był wzrost wynoszący 7,5%.

W przypadku inwestycji, w pierwszym kwartale 2024 r. mieliśmy do czynienia ze spadkiem o 1,8% w stosunku do ubiegłego roku. W ostatnim kwartale ub. r. notowany był z kolei wzrost o 15,8%.

Biorąc pod uwagę całą akumulację (obejmujący poza inwestycjami również saldo zmiany zapasów), w pierwszym kwartale br. zanotowano spadek o 19,8% (w czwartym kwartale ub.r. spadek wyniósł 11,3%).

Dynamika eksportu okazała się dodatnia  (0,5%) wobec wzrostu o 3,6% osiągniętego w poprzednim kwartale. W przypadku importu notowany był spadek na poziomie 0,1%, podczas gdy w kwartale czwartym ub.r. redukcja wynosiła 0,5%.

Wartość dodana brutto – ogółem w kwartale pierwszym okazała się realnie wyższa niż przed rokiem o 1,7% – podobna dynamika wzrostu osiągnięta został w czwartym kwartale ub.r.

Wartość dodana w przemyśle w pierwszym kwartale 2024 okazała się wyższa niż przed rokiem o 0,2% co było wynikiem gorszym od dodatniego 2,1% osiągniętego w poprzednim kwartale. W budownictwie wartość dodana była niższa niż przed rokiem o 10,9%, podczas gdy w kwartale czwartym 2023 r. notowano wzrost o 5,7%. W handlu odnotowano wzrost o 4,4%, po wzroście o 0,2% z kwartału czwartego ub.r. W transporcie i gospodarce magazynowej wartość dodana brutto wzrosła o 1,6% wobec spadku o 1,9% w poprzednim kwartale. W przypadku zakwaterowania i gastronomii wartość dodana była wyższa niż przed rokiem o 2,6%, wobec dodatnich 3,4% z kwartału czwartego ub.r.

W informacji i komunikacji osiągnięto wzrost o 0,1% podczas gdy w czwartym kwartale ub.r. wzrost wyniósł 3,3%. W działalności finansowej i ubezpieczeniowej wciąż zauważalny jest spadek (o 3,4% w pierwszym kwartale), choć jest on mniejszy niż w poprzednim kwartale (spadek o 9,5%). Dobrze prezentował się wzrost w obsłudze nieruchomości i firm wynoszący 7,7% (w poprzednim kwartale osiągnięty został wzrost o 8,0%). W działalności profesjonalnej naukowej i technicznej wartość dodana brutto w kwartale pierwszym br. wrosła 4,8% (w poprzednim kwartale wzrost osiągnął poziom 2,0%). W przypadku administracji publicznej i obronie narodowej w pierwszym kwartale mieliśmy do czynienia ze wzrostem o 4,2% (w czwartym kwartale ub.r. notowany był wzrost na tym samym poziomie).

Interesująco prezentują się statystyki ukazujące wkład poszczególnych kategorii popytowych do budowania dynamiki produktu krajowego brutto. Spożycie ogółem w kwartale pierwszym br. miało dodatni wkład do PKB, zwiększając jego dynamikę o 4,6 pkt. proc. (w czwartym kwartale ub.r. wkład wyniósł 1,4 pkt. proc.).  W przypadku spożycia indywidualnego wkład w PKB wyniósł 2,7 pkt proc. wobec 0,0 pkt. proc. w kwartale poprzednim. Spożycie publiczne przyczyniło się do wzrostu PKB o 1,9 pkt. proc. wobec dodatnich 1,4 pkt. proc w poprzednim kwartale. Bardziej znaczący niż w poprzednim kwartale, był negatywny wkład akumulacji, której zmiana była odpowiedzialna za redukcję o -3,0 pkt. proc. dynamiki wzrostu PKB w pierwszym kwartale br., wobec redukcji o -2,8 pkt proc. w kwartale czwartym ub.r. Redukcja ta wynikała m.in. ze zmian w zakresie inwestycji, które w pierwszym kwartale obniżyły dynamikę PKB o -0,2 pkt. proc. wobec podniesienia o 3,6 pkt. proc. w czwartym kwartale 2023 r. Była również pochodną wpływu zmiany stanu zapasów. W kwartale pierwszym ograniczały one skalę dynamiki wzrostu PKB o -2,8 pkt. proc., podczas gdy w kwartale czwartym ub.r. zmniejszały wzrost o -6,4 pkt. proc. Podobnie jak w siedmiu poprzednich kwartałach, dodatni okazał się wkład w dynamikę PKB eksportu netto – 0,4 pkt. proc. wobec zanotowanych dla kwartału czwartego ub.r. 2,4 pkt. proc.

Wyniki pierwszego kwartału br. napawają lekkim optymizmem i są kontynuacją trendu umacniania wzrostu, obserwowanego od trzeciego kwartału ub.r.

Z drugiej strony, niepokojące mogą być dane o spadku inwestycji.

 


Zobacz także inne raporty KIG

Sprawdź także rachunki narodowe w IV kwartale 2023

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! >>> TUTAJ 


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.