Rachunki narodowe w III kw. 2019 r.

29.11.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za trzeci kwartał 2019 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 3,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w II kw. 2019 wzrost wyniósł 4,6%. Dynamika ta okazała się zgodna z prezentowaną wcześniej w danych wstępnych przyspieszonych. W ujęciu nominalnym produkt krajowy wyniósł w III kwartale 561,0 mld PLN i okazał się o 7,0% wyższy niż przed rokiem. Zmianę cen (tzw. deflator PKB)  liczoną po całym produkcie krajowym można szacować na około 3,0% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Produkt krajowy brutto za ostatnie cztery kwartały (w ujęciu rocznym kroczącym) wyniósł 2224,0 mld PLN.

Dynamika spożycia utrzymała poziom notowany w kwartale drugim tj. 4,0%. Miało to miejsce przy obniżeniu tempa wzrostu spożycia gospodarstw domowych z 4,4% do 3,9% i znaczącym przyspieszeniu dynamiki spożycia publicznego z 3,1% do 4,7%. Słabszy od oczekiwań wynik odnotowano w przypadku inwestycji, gdzie tempo wzrostu obniżyło się do 4,7% z 9,1%. Notowany w tym samym czasie gwałtowny spadek dynamiki akumulacji z 7,1% do 0,4% świadczy o tym, iż redukcja zapasów wciąż postępowała i miała skalę istotnie większą od notowanej w kwartale drugim. Obroty handlu zagranicznego okazały się bardziej dynamiczne niż w kwartale poprzednim. Wzrost eksportu okazał się też wyższy od wzrostu importu (eksport poprawa dynamiki z 3,2% do 5,0%, import wzrost dynamiki z 3,1% do 3,9%).

Po stronie podażowej zwracają uwagę ponowne spadki dynamiki wartości dodanej w przemyśle z 4,4% do 3,4% oraz w budownictwie z 4,1% do 3,6%. Osłabienie dynamiki miało też miejsce w handlu – ale głównie jako odreagowanie nadzwyczaj dobrych danych z kwartału drugiego – spadek z poprzednich 7,0% do 4,7%. Powyżej oczekiwań prezentowały się natomiast dane dotyczące transportu i magazynowania  – wzrost dynamiki z 5,4% do 7,0%. Wciąż doskonale prezentowały się dane dotyczące działalności finansowej – dynamika, mimo spadku, z 18,0% do 9,2% wciąż jest bardzo wysoka. Powyżej oczekiwań prezentowały się też wyniki dotyczące działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – wzrost dynamiki z 2,8% do 4,1%.

Dynamika produktu krajowego brutto wynosząca w kwartale trzecim 3,9% (wobec 4,6% w kwartale drugim) wynikała przede wszystkim ze wzrostu spożycia (które zapewniło 3,1 pkt. proc. z obserwowanego wzrostu, wobec 4,4 pkt. proc. kwartał wcześniej). Na spożycie indywidualne przypadło tu 2,2 pkt. proc. wobec poprzednich 2,5 pkt. proc, natomiast na spożycie publiczne 0,8 pkt. proc. wobec poprzednich 0,6 pkt. proc. Wyjątkowo słabo prezentował się w kwartale trzecim wkład akumulacji do wzrostu gospodarczego. Tym razem było to 0,1 pkt. proc wobec poprzednich 1,3 pkt. proc. Pogorszenie wynikało tak ze spadku wkładu nakładów brutto na środki trwałe – do 0,8 pkt. proc z poprzednich 1,5 pkt. proc. ale również z ujemnego wkładu zmiany zapasów na poziomie -0,7 wobec -0,2 pkt. proc w poprzednim kwartale. Myśląc o wzroście wkładu do PKB eksportu netto na poziomie 0,8 pkt. proc wobec poprzednich 0,2 pkt. proc. warto pamiętać, iż jest on w znacznej mierze pochodną wolniejszego odnawiania zapasów i mniejszego popytu na dobra z importu.

Analizując dane za trzeci kwartał należy mieć na uwadze to, że wyniki kwartału drugiego były nieco poprawiane przesunięciem części operacji gospodarczych z kwartału pierwszego na drugi, w kwartale trzecim zaś nie pojawiły się jeszcze wzmocnienia popytu związane z rozszerzeniem programu 500+. One bowiem ujawnią się dopiero w statystykach kwartału zamykającego rok. Prawdopodobne kwartał trzeci osłabiały też pewne przesunięcia na czwarty kwartał fakturowania inwestycji infrastrukturalnych. W konsekwencji dynamika PKB w kwartale czwartym może prezentować się podobnie do wypracowanej w kwartale trzecim lub nawet nieznacznie lepiej. Aktualnie szacowany wynik dynamiki PKB dla całego roku 2019 to 4,3%.

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.