Raport KIG: Przegląd sytuacji gospodarczej w branżach w pierwszym kwartale 2022

29.04.2022

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź Ekspercki Przegląd KIG na temat sytuacji gospodarczej

sytuacji gospodarczej w branżach

Raport KIG na temat sytuacji gospodarczej w branżach


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-III 2022 roku

  • Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 16,7 % w stosunku do ubiegłego roku. 
  • W marcu produkcja wzrosła o 17,3% r/r. 
  • Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie styczeń – marzec br. była wyższa o 23,3% niż przed rokiem. 
  • W marcu produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 27,6%.

 

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku zatrudnienie było o 2,3% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 466 tys. osób. Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 1,3% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w okresie I-III 2022 r. wyniosło średnio 2 764 tys. osób).

Poziom zatrudnienia w pierwszym kwartale br. roku w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się m.in. w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 18,2%), informacji i komunikacji (o 10,7%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 9,3%) czy zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,6%).  Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano w takich branżach, jak m.in.: produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 11,5%), produkcji odzieży (o 6,2%) czy wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 6,1%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III 2022 roku wyniosło 6 338 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,7%.

Płace w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosły w niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach (z wyjątkiem produkcji wyrobów farmaceutycznych, gdzie spadły o 0,5%). Największy wzrost płac zaobserwowano w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 23,2%).

W okresie I-III 2022 roku najwyższym średnim poziomem wynagrodzeń mogły pochwalić się takie branże jak: informacja i komunikacja (11 143 PLN) oraz wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (10 768 PLN). Najniższe wynagrodzenia oferowane były w pierwszym kwartale w branżach: produkcji odzieży (3 978 PLN), produkcji skór i wyrobów skórzanych (4 162 PLN) czy zakwaterowaniu i gastronomii (4 575 PLN)

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku okazała się o 16,7% wyższa niż przed rokiem (dane za marzec mówią o wzroście o 17,3% r/r). W tym samym okresie sprzedaż w budownictwie wzrosła o 23,3% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowano w przypadku m.in. sekcji związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 42,5%) oraz wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 38,4%). Spadek produkcji wystąpił w trzech analizowanych przez GUS branżach: produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 9,3%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 4,2%) oraz produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,9%).

Wydajność w przemyśle w okresie styczeń-marzec br. wzrosła przeciętnie o 15,2%. Największe wzrosty zanotowano w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 47,4%) oraz w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodną (o 46,3%). Spadła wydajność produkcji urządzeń elektrycznych (o 8,6%) oraz produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Dane za pierwszy kwartał br. prezentują się – szczególnie w przypadku przemysłu – bardzo pozytywnie. Pomimo spodziewanych w wyniku agresji na Ukrainę problemów, produkcja osiągnęła w marcu ponadstandardowe wzrosty, podbijając dodatkowo wynik całego kwartału. Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku (czego przykładem może być decyzja o wstrzymaniu przez Rosję dostaw gazu do Polski), prognozy rozwoju sprzedaży dla poszczególnych branż w kolejnych miesiącach obarczone są dużą niepewnością.

Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 28.04.2022

Download! Monthly review of economic situation in industries 28.03.2022

 


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.