Relacja: Misja gospodarcza do Kirgistanu przy okazji IV posiedzenia Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej pod przewodnictwem Ministra Andrzeja Dychy.

27.10.2016

W dniach 12-14 lipca 2015 Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ministerstwem Gospodarki RP, Wydziałem WPHI w Ąłmaty oraz Konsulatem Honorowym RP w Kirgistanie zorganizowała misję gospodarczą polskich przedsiębiorców do Kirgistanu w ramach wizyty w Biszkeku polskiej delegacji rządowej pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Pana Andrzeja Dychy w związku z IV posiedzeniem Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.