Relacja: Misja Gospodarcza do Zambii (Lusaka/Livingstone), 19-25.11.2016 r.

05.12.2016

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z WPHI w Johannesburgu zorganizowała w dniach 19-25 listopada 2016 r.  wielobranżową misję gospodarczą do Zambii dla firm zainteresowanych podjęciem współpracy na tym rynku. W bogatym programie Misji przewidziano pobyt zarówno w stolicy Zambii, Lusace, jak i w Livingstone, uznawanym za turystyczną stolicę tego kraju, z uwagi na położenie słynnych wodospadów Viktoria.

Celem Misji, z udziałem 13 osób reprezentujących podmioty z sektorów rolnego, energetycznego, obronnego , a także fundację, izbę i strefę ekonomiczną,  było zidentyfikowanie płaszczyzn możliwej współpracy.  O przyjeździe Misji z Polski i programie jej pobytu poinformowały na pierwszych stronach najważniejsze dzienniki zambijskie Times of Zambia oraz Zambia Daily Mail.
Na dzień przed przyjazdem Misji na szczeblu ministerstw finansów obu krajów został uzgodniony i parafowany projekt międzyrządowej umowy kredytowej. Projekt umowy dotyczy udzielenia preferencyjnego kredytu w formule pomocy wiązanej w wysokości 100 mln USD na finansowanie mechanizacji rolnictwa w Zambii. Projekty będą mogły być realizowane wyłącznie przez polskich eksporterów z wymaganym udziałem polskich towarów i usług nie niższym niż 60 %. Strona zambijska  musi jeszcze przeprowadzić  wewnętrzne uzgodnienia i wybrać projekt/projekty do realizacji. Po dokonaniu tych czynności MF Zambii przekaże MF RP ostateczną wersję umowy kredytowej. Umożliwi to skierowanie umowy do zatwierdzenia przez Radę Ministrów RP, a następnie podpisanie umowy.

Delegacji, której przewodniczył Pan Ambasador Jan Wieliński, towarzyszyli:  Pani Anna Raduchowska-Brochwicz, Ambasador RP w Pretorii,  Przewodniczący Polsko-Afrykańskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Polsko-Zambijskiej Grupy Parlamentarnej, Poseł Sejmu RP Pan Killion M.Munyama,  wicedyrektor  Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju Pan Marcin Jankowski, generalna konsul honorowa RP w Zambii Pani Maria Ogonowska-Wiśniewska, kierownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Pretorii, I Sekretarz Pan Krzysztof Bielaj, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu, Pan Radca Andrzej Krężel, specjalista ds. Afryki w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ Pani Anna Maleta. Ze strony zambijskiej obecny był konsul honorowy Zambii w Polsce Pan Bartosz Brusikiewicz.

W niedzielę 20 listopada odbyło sie spotkanie członków delegacji  i osób towarzyszących z kilkunastoosobową grupą przedstawicieli polskiego biznesu działającego w Zambii , w tym także dwoma Ojcami Salezjanami, pracującymi na misjach w tym zakątku świata. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń na temat specyfiki prowadzenia działalności biznesowej w Zambii, kultury biznesu oraz warunków życia w tym kraju. Wcześniej delegacja odwiedziła także Kasisi, wzorową misję dla zambijskich sierot prowadzoną przez polskie siostry.

Głównym punktem programu podczas pobytu Misji w Lusace było Forum Biznesu i spotkania B2B polskich i zambijskich partnerów, które odbyły się w poniedziałek 21 listopada. W trakcie  Forum podpisano Memorandum of Understanding pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą i Zambijską Izbą Handlu i Przemysłu. W części oficjalnej Forum uczestnicy wysłuchali wystąpienia Pani Ambasador Anny Raduchowskiej-Brochwicz nt. relacji pomiędzy Polską i Zambią, a także Pana  Dyrektora Marcina Jankowskiego nt. aktualnej sytuacji gospodarczej Polski oraz planów dot. rozwoju gospodarczego, w tym programu pn. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawiciele obu izb, Pan Ambasador  Jan Wieliński, reprezentujący Prezesa KIG oraz Pan Michael Nyirenda, członek Zarządu Zambijskiej Izby mówili o działaniach obu organizacji oraz o możliwościach wzajemnej współpracy. W rozmowach B2B uczestniczyło łącznie ok. 70 osób. Byli także obecni przedstawiciele Zambijskiej Agencji Rozwoju, Zambijskiego Stowarzyszenia Pracodawców oraz Zambijskiej Unii Farmerów.

We wtorek, 22 listopada, polskie firmy i osoby towarzyszące Misji uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym przez Zambijską Agencję Rozwoju, podczas którego Dyrektor Generalny Agencji Pan Patrick D.Chisanga przedstawił możliwości inwestowania w Zambii oraz system zachęt inwestycyjnych, stosowanych przez tamtejszą administrację. W ciekawym wystąpieniu znalazły się także informacje o planowanych inwestycjach i możliwościach ewentualnej współpracy.

Podczas pobytu w Lusace miały także miejsce rozmowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,  Ministerstwie Obrony, Ministerstwie Rolnictwa oraz Ministerstwie Energii i Zasobów Wodnych.  Miały one nie tylko charakter informacyjny, ale były  także okazją do prezentacji potencjału polskich firm, uczestniczących w poszczególnych spotkaniach. Doszło do uzgodnień o kontynuacji rozmów, mających na celu rozeznanie możliwości bliższej współpracy. W niektórych przypadkach spotkania przyniosły także wstępne ustalenia dot. kolejnych etapów współpracy.  Należy podkreślić bardzo dobre spotkanie z Minister Rolnictwa Zambii Panią Dorą Siliya, która entuzjastycznie przyjęła propozycję uruchomienia montowni polskich traktorów, jak również podkreśliła, że Zambia potrzebuje rozwoju możliwości składowania ziarna, a w przyszłości również jego przerobu w poszczególnych prowincjach, aby unikać wysokich kosztów transportu, co ma miejsce obecnie. Z klimatu rozmów można wnioskować, że polskie firmy sektora rolniczego mają pozytywne perspektywy rozwoju działalności w Zambii. Firmy z sektora energetycznego otrzymały z resortu energii i zasobów wodnych dokumenty stanowiące trzon strategii zambijskiego rządu dotyczących możliwości inwestowania i współpracy w tym sektorze. Firmy energetyczne przeprowadziły także rozmowy w ZESCO, rządowej spółce odpowiedzialnej za produkcję, przesył i dystrybucję energii elektrycznej w Zambii. Podczas tej wizyty  uzgodniono, iż ZESCO przedstawi wykaz planowanych projektów, na które ogłaszane będą przetargi publiczne. Na tej podstawie polskie firmy będą mogły sprawdzić możliwości ewentualnego wykorzystania ich potencjału w Zambii.

W dniu 23 listopada delegacja udała się do Livingstone na spotkanie z udziałem burmistrza Livingstone Pana Eugene Mapuwo, przedstawicieli  miejscowych władz, regionalnej izby gospodarczej oraz lokalnego biznesu, a także Uniwersytetu Victoria Falls University of Technology. Podczas wystąpień ze strony zambijskiej podkreślano duże możliwości inwestycji, szczególnie biorąc pod uwagę przewidywany rozwój turystyki w regionie. Obecna na spotkaniu wiceprezes regionalnej izby gospodarczej w Livingstone Pani Namakau Siyanga, podkreśliła, iż firmy w Livingstone są gotowe do współpracy z polskimi partnerami. Dyskutowano nt. kanałów pozyskiwania informacji o możliwościach współpracy oraz roli placówek obu krajów we wspieraniu wzajemnych kontaktów biznesowych. W trakcie rozmów B2B ustalone zostały dalsze formy współpracy. Burmistrz wspomniał także, że współpraca Victoria Falls University of Technology z Uniwersytetem w Bydgoszczy sprawia, że studenci zambijscy mogą wyjeżdżać do Polski na stypendia naukowe. Podniesiono także w rozmowach możliwość podjęcia współpracy VFU z uczelnią w Katowicach.

Następnie delegacja udała się do siedziby Uniwersytetu, gdzie wicekanclerz Gertrude Mwangala Akapelwa przedstawiła gościom z Polski informację o działalności placówki, planach rozwoju i zaprosiła polskich biznesmenów do inwestowania w Livingstone oraz do współpracy z Uniwersytetem. Uniwersytet planuje także budowę nowego kampusu, do którego to projektu Pani Wicekanclerz również zachęcała polskie firmy.

Przedsięwzięcie pozwoliło na osiągnięcie zakładanych celów. Niezwykle istotne będą kolejne  kroki podejmowane przez konkretne firmy. Wizyta przedstawicieli polskiego biznesu stworzyła pozytywną atmosferę dla rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych, wskazała na potencjał polskich firm, który może być wykorzystany w Zambii. Osobisty udział Ambasador RP, Generalnej Konsul Honorowej  oraz osób reprezentujących polskie władze zdecydowanie wzmocnił przekaz o gotowości Polski do rozwijania dwustronnej współpracy.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
Anna Derbin
aderbin@kig.pl
Tel. 22/6309643
Tel. kom. 506-241-636

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.