Relacja: Polsko-Białoruskie Forum Biznesu, 24.10.2018

19.02.2019

Dnia 24 października 2018 roku odbyło się w Warszawie Polsko-Białoruskie Forum Biznesu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ambasadą Republiki Białoruś w Polsce. Forum towarzyszyło wizycie wielobranżowej delegacji białoruskich przedsiębiorców pod przewodnictwem p. Władimira Ułachowicza – przewodniczącego Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Spotkanie zwieńczone było podpisaniem szeregu umów o współpracy oraz rozmowami pomiędzy polskimi i białoruskimi przedsiębiorcami. W czasie spotkania wygłoszone zostały prezentacje poświęcone współpracy gospodarczej oraz wolnym strefom ekonomicznym.

Delegacja białoruska reprezentowała między innymi sektor: motoryzacyjny, finansowy, meblarski, energetyczny, maszynowy oraz chemiczny.

Kontakt
Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.