Relacja: Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze, 05.10.2017

09.10.2017

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oraz Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, a także Ministerstwem Gospodarki Republiki Bułgarii i Ambasadą Republiki Bułgarii w Polsce zorganizowały Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze przy okazji oficjalnej wizyty w Rzeczypospolitej Polskiej Prezydenta Republiki Bułgarii, gen. Rumena Radeva.
Forum z udziałem ok. dwustu firm (w tym ponad 50 firm z Bułgarii) miało miejsce w Sali Kolumnowej Ministerstwa Rozwoju.

W części plenarnej uczestnicy wysłuchali wystąpień wiceministra rozwoju RP Witolda Sławika i wiceministra gospodarki Bułgarii Aleksandra Manoleva, a także Mariety Zaharievej, dyrektora wykonawczego bułgarskiej Agencji ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Krzysztofa Sengera, członka Zarządu PAIH oraz Stamena Yaneva, dyrektora bułgarskiej Agencji ds. Inwestycji. Wskazywali oni na istniejący potencjał we wzajemnych relacjach gospodarczych.

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej głos zabrał wiceprezes Witold Karczewski. Podkreślił on, że KIG zaangażowało się po raz kolejny w wydarzenia mające na celu pogłębianie wzajemnych relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Bułgarią. Misja organizowana przez KIG miała miejsce w maju br. We wrześniu grupa przedstawicieli polskiego biznesu towarzyszyła wizycie w Sofii premier Beaty Szydło. Na spotkania z delegacją bułgarskiego biznesu, jaka towarzyszyła obecnej wizycie w Polsce prezydenta Bułgarii swój udział zgłosiło ponad 120 firm. Świadczy to o dużym zainteresowaniu po obu stronach.

Na mocy podpisanych podczas Forum porozumień o współpracy powstaną m.in. dwa polsko-bułgarskie konsorcja z branży infrastrukturalnej.   Podpisano także umowy na sprzedaż mięsa, mleka, miodu oraz pasz specjalistycznych.

W podsumowaniu forum uczestniczyli Prezydent Republiki Bułgarii Rumen Radev oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezydent Duda zaznaczył w swoim wystąpieniu, że kwestie związane z ekspansją gospodarczą polskich przedsiębiorstw oraz promocja polskich firm to jeden z priorytetów jego polityki, przede wszystkim polityki zagranicznej. Prezydent Radew podkreślił, że Polska i Bułgaria są zaufanymi partnerami.

Krajowa Izba Gospodarcza zamierza także w przyszłym roku zorganizować Misję do Bułgarii, na którą już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.