Rezerwy walutowe w końcu czerwca

07.07.2021

Rezerwy walutowe w czerwcu prezentują się dobrze, zwłaszcza po pokaźnym wzroście w maju

Rezerwy walutowe w końcu czerwca

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu czerwca. Wyniosły one 134 113,7 mln EUR i tym samym okazały się o 730,3 mln EUR tj. 0,5% wyższe niż w końcu maja i jednocześnie o 19 056,2 mln EUR tj. 16,6% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 159 406,2 mln USD tj. o 2,0% mniej niż przed miesiącem i równocześnie  o 23,5% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w czerwcu prezentuje się dobrze. Zwłaszcza że miał miejsce po pokaźnym wzroście w maju – po którym dość prawdopodobna wydawała się przynajmniej drobna korekta. Mimo umiarkowanego wzrostu rezerw w ujęciu miesięcznym, ich roczna dynamika uległa silnemu zwiększeniu (ze względu na wejście w echo niskiej bazy sprzed roku). Zwiększyła się ona z majowych 11,7% do 16,6% w czerwcu i powinna być traktowana jako bardzo wysoka.

Wzrost poziomu rezerw w czerwcu był głównie pochodną silnych wzrostów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 1 179,3 mln EUR tj. 1,0%. Trzeba mieć jednak na uwadze, że obserwowany w tej pozycji wzrost nie był efektem faktycznego napływu środków, ale w większości (nawet 0,9 pkt proc. z obserwowanego wzrostu o 1,0%) był wynikiem wzmocnienia wyceny dolara względem euro i zwiększenia się eurowej wyceny aktywów denominowanych w dolarach. Wzrosty obserwowano jeszcze w dwóch pozycjach rezerw tj. transzy rezerwowej w MFW o 59,2 mln EUR tj. 5,1%. oraz w przypadku SDR-ów o 13,5 mln EUR tj. 3,9%. Wyraźnemu zmniejszeniu w czerwcu uległa zaś wycena złota monetarnego – o 521,7 mln EUR tj. 4,5%.

Czerwcowy wzrost rezerw spowodował poprawę jednego z trzech obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu czerwca pozwoliłyby na sfinansowanie 5,71 miesiąca importu towarów i usług (po maju 5,80), 32,3% podaży pieniądza (po maju 31,9%) oraz 43,5% całości zadłużenia zagranicznego (po maju 43,6%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 141 766 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 12,9%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,66 miesiąca importu towarów i usług, 31,6% podaży pieniądza oraz 45,8% zadłużenia zagranicznego.

Rezerwy walutowe w końcu czerwca - wykres

Zobacz rezerwy walutowe w końcu maja

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.