Rezerwy walutowe w końcu grudnia

07.01.2021

Rezerwy walutowe wyniosły 125 621,6 mln EUR i tym samym okazały się o 5 122,5 mln EUR tj. 4,3% wyższe niż w końcu listopada

 

Rezerwy walutowe w końcu grudnia

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 125 621,6 mln EUR i tym samym okazały się o 5 122,5 mln EUR tj. 4,3% wyższe niż w końcu listopada i jednocześnie o 11 111,0 mln EUR tj. 9,7% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 154 246,2 mln USD tj. o 6,8% więcej niż przed miesiącem i o 20,1% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w grudniu obserwowany jest dość często. Ma istotne znaczenie – wszak grudzień nie jest jednym ze zwykłych miesięcy, ale takim zamykającym rok – stosowanym do oceny gospodarek w porównaniach międzynarodowych. Tegoroczny wzrost, pokaźnych rozmiarów, był jedynie minimalnie mniejszy niż przed rokiem.

Wzrost poziomu rezerw był głównie pochodną zwiększenia się pozycji należności w walutach wymienialnych o 4 687,9 mln EUR tj. 4,3%. Faktyczny napływ środków w tej pozycji mógł być większy (o 0,8%) – poziom rezerw zmniejszał bowiem w statystykach spory spadek wyceny dolara względem euro. Silnemu zwiększeniu uległa też wycena złota monetarnego o 453,2 mln EUR tj. 4,2%. Było to równocześnie odreagowanie połowy korekty notowanej w poprzednim miesiącu w tej pozycji. Spadki, choć raczej symbolicznych rozmiarów, odnotowano natomiast w przypadku SDR-ów o 4,4 mln EUR tj. 1,3% oraz transzy rezerwowej w MFW o 14,2 mln EUR tj. 1,2%.

Grudniowy wzrost rezerw spowodował poprawę obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu grudnia pozwoliłyby na sfinansowanie 5,97 miesiąca importu towarów i usług (po listopadzie 5,73), 31,9% podaży pieniądza (po listopadzie 30,1%) oraz 41,6% całości zadłużenia zagranicznego (po listopadzie 40,9%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 134 687 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 7,2%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,83 miesiąca importu towarów i usług, 30,7% podaży pieniądza oraz 44,3% zadłużenia zagranicznego.

Aktywa rezerwowe - wykres

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.