Rezerwy walutowe w końcu grudnia 2022 z nieznacznym spadkiem

05.01.2023

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia

Rezerwy walutowe w końcu

Rezerwy walutowe w końcu grudnia

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 156 454,9 mln EUR i tym samym okazały się o 326,6 mln EUR tj. 0,2% niższe niż w końcu listopada i jednocześnie o 9 878,9 mln EUR tj. 6,7% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 166 694,9 mln USD tj. o 2,6% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 0,4% więcej niż przed rokiem.

Trudno mówić o typowej zmianie rezerw w grudniu. W kilku ostatnich latach notowano tu tak różnej skali wzrosty, jak i spadki. Spadek tegoroczny okazał się nieznaczny, miał zaś miejsce po wcześniejszym silnym wzroście z listopada. Roczna dynamika rezerw w grudniu uległa zmniejszeniu do 6,7% z listopadowych 6,8%.

Spadek poziomu rezerw w grudniu był głównie pochodną zmniejszenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 302,5 mln EUR tj. 0,2%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej miał miejsce napływ rezerw. Statystyki zostały tu bowiem pogorszone o około 0,7 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym spadku o 0,2 pkt). Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 2,2%), zmniejszało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W grudniu spadek rezerw odnotowano jeszcze w przypadku SDR-ów o 63,3 mln EUR tj. 1,2%. Wzrosty miały miejsce w przypadku wyceny złota monetarnego – o 17,3 mln EUR tj. 0,1% oraz transzy rezerwowej w MFW o 21,9 mln EUR tj. 1,6%.

Notowane w grudniu zmniejszenie rezerw przełożyło się na pogorszenie monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu grudnia pozwoliłyby na sfinansowanie 4,72 miesiąca importu towarów i usług (po listopadzie 4,80), 34,9% podaży pieniądza (po listopadzie 35,2%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 46,0% (po listopadzie 46,3%). Mimo korekty wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2023 to 170 789 mln EUR, wyższy niż w końcu 2022 o 9,2%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,63 miesiąca importu towarów i usług, 34,6% podaży pieniądza oraz 48,3% zadłużenia zagranicznego.

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.