Rezerwy walutowe w końcu kwietnia 2020 r.

08.05.2020

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu kwietnia. Wyniosły one 108 644 mln EUR i tym samym okazały się o 1 476 mln EUR tj. 1,3% niższe niż w końcu marca i jednocześnie o 4 226 mln EUR tj. 4,0% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 118 264 mln USD tj. o 2,2% mniej niż przed miesiącem i o 1,1% więcej niż przed rokiem.

Kwietniowy spadek rezerw nie jest typowym. Najprawdopodobniej jest odzwierciedleniem sporych przepływów kapitałów jakie miały miejsce w kwietniu w związku ze zmianami nastrojów inwestorów międzynarodowych związanych z rozszerzeniem się pandemii koronawirusa. Być może, po części, jest też wynikiem pewnych perturbacji w bilansie obrotów bieżących.

Spadek poziomu rezerw był głównie pochodną obniżenia pozycji należności w walutach wymienialnych o 2 413 mln EUR tj. 2,5%. Co ciekawe, skala spadku mogła by być nawet większa o około 0,3 pkt. proc., gdyby nie wzrost wyceny dolara względem euro, który między końca marca a końcem kwietnia wyniósł 1,0%. W statystykach kwietnia zwraca też uwagę pokaźny (848,7 mln EUR i 7,9%) wzrost wyceny złota monetarnego.

Kwietniowy spadek rezerw był na tyle silny by spowodować korektę części obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”, choć nie wszystkich.

Rezerwy w końcu kwietnia pozwoliłyby na sfinansowanie 5,08 miesiąca importu towarów i usług (po marcu 4,99%), 29,4% podaży pieniądza (po marcu 30,8%) oraz 34,9% całości zadłużenia zagranicznego (po marcu 35,2%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się jednak na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 114 579 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 0,1%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 6,08 miesiąca importu towarów i usług, 27,4% podaży pieniądza oraz 36,2% zadłużenia zagranicznego.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.