Rezerwy walutowe w końcu kwietnia 2023

05.05.2023

Rezerwy walutowe w końcu kwietnia wyniosły 162 000,6 mln EUR i były o 12,5% wyższe niż przed rokiem

rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe w końcu kwietnia

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu kwietnia. Wyniosły one 162 000,6 mln EUR i tym samym okazały się o 5 562,2 mln EUR tj. 3,6% wyższe niż w końcu marca i jednocześnie o 18 048,6 mln EUR tj. 12,5% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 178 048,3 mln USD tj. o 4,5% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 17,0% więcej niż przed rokiem.

Bardzo trudno mówić o typowej zmianie rezerw w kwietniu. W kilku ostatnich latach notowano tu tak bardzo różnej skali wzrosty, jak i spadki. Tegoroczny wzrost okazał się pokaźny, zwłaszcza na tle ubiegłorocznego, ale również na tle oczekiwań (zakładano wzrost o około 1,0%). Być może jest po części odreagowaniem po spadku rezerw notowanym w marcu. Zwraca uwagę, że mimo intensywnego skupowania środków przez NBP kurs złotego w kwietniu istotnie się umacniał. Być może zakupy NBP miały ograniczyć skalę aprecjacji. Roczna dynamika rezerw w kwietniu uległa zwiększeniu do 12,5% z marcowych 10,1%.

Wzrost poziomu rezerw w kwietniu był głównie pochodną zwiększenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 4 833,1 mln EUR tj. 3,5%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej miał miejsce nawet nieco większy napływ rezerw. Statystyki zostały tu bowiem obniżone o około 0,3 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym wzroście o 3,5 pkt). Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 0,9%), zmniejszało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W kwietniu wzrost rezerw odnotowano jeszcze w przypadku wyceny złota monetarnego – o 762,7 mln EUR tj. 5,7% oraz transzy rezerwowej w MFW o 17,9 mln EUR tj. 1,3%. Spadki rezerw miały miejsce jedynie w przypadku SDR-ów o 51,5 mln EUR tj. 1,3%

Notowane w kwietniu zwiększenie rezerw przełożyło się na poprawę monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu kwietnia pozwoliłyby na sfinansowanie 4,88 miesiąca importu towarów i usług (po marcu 4,71), 34,6% podaży pieniądza (po marcu 34,2%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 44,8% (po marcu 44,6%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się nagłej i głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2023 to 170 600 mln EUR, wyższy niż w końcu 2022 o 9,0%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,79 miesiąca importu towarów i usług, 33,8% podaży pieniądza oraz 47,5% zadłużenia zagranicznego.

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.